Print

Správné odvádění kondenzátu: Steam Trap = Odvaděč kondenzátu

-- 18.08.2011

Úkolem následujícího článku je seznámit čtenáře s možnostmi, které před námi stojí při volbě správného typu odvaděče kondenzátu. V praxi se setkáváme s nepřebernou řadou parních aplikací, kde je pro konkrétní případ nejvhodnější použít určitý typ odvaděče kondenzátu. Abychom se správně rozhodli, zda použít odvaděč plovákový, termodynamický, bimetalový, kapslový nebo zvonový, potřebujeme znát řadu informací, jako jsou parametry média, způsob zapojení do parokondenzátního systému, tlakové poměry a jiné. Případně se můžete obrátit na techniky firmy SPIRAX SARCO. Snahou každého provozovatele parních systémů je vyrábět, distribuovat a spotřebovávat kvalitní páru – tzn. páru zbavenou mechanických nečistot, kondenzátu, vzduchu a nezkondenzovatelných plynů. K tomu nám slouží široká škála výrobků – filtry, odvaděče kondenzátu, odvzdušňovací ventily. Tento článek se blíže věnuje armaturám, jejichž úkolem je odstranit z páry kapalnou složku – ODVADĚČŮM KONDENZÁTU. Na úvod si naznačíme, jaké komplikace nám může způsobit kondenzát, který se nachází v parním systému. Rozptýlené kapičky kondenzátu pohybující se parními rozvody rychlostí cca 100 km/h mají velmi vysoké abrazivní účinky na místa, kde mění parní potrubí směr, ale hlavně na armatury instalované v daném systému. Působení těchto kapiček kondenzátu má neblahý vliv na životnost jednotlivých armatur. Bohužel se v parním systému nachází místa, kde dochází k hromadění kondenzátu až do doby, kdy je zaplněn celý průřez potrubí. Pak vzniká tzv. vodní zátka, která letí rozvodem opět rychlostí cca 100 km/h, a tentokrát nehovoříme o účincích abrazivních, ale přímo destrukčních. To jsou hlavní důvody, proč instalujeme v rozvodech SEPARÁTORY a v místech, kde lze předpokládat hromadění kondenzátu, ODVADĚČE KONDENZÁTU. ODVADĚČ KONDENZÁTU je nezbytnou součástí každého parního systému, je spojovacím článkem mezi správným využíváním páry a vracením kondenzátu. Odvaděče kondenzátu zadržují páru, avšak propouští kondenzát, vzduch a jiné nekondenzující plyny. Co se stane, když dojde k poruše odvaděče kondenzátu? Pokud zůstane odvaděč trvale otevřen, potom určité množství páry uniká do kondenzátního systému, čímž vznikají značné finanční ztráty. Ještě vážnější komplikace nastanou, pokud dojde k ucpání odvaděče nebo pokud je blokován v uzavřené poloze. Potom zůstává kondenzát v parním systému a je jen otázkou času, kdy se projeví nežádoucí účinky, které jsou popsány v předcházejícím odstavci.

Pro jednoduchost si rozdělíme odvaděče do 3 základních skupin:
• Termostatické odvaděče – kapslové, bimetalové
• Mechanické odvaděče – plovákové, zvonové
• Termodynamické odvaděče Každý z těchto typů odvaděčů pracuje na odlišném principu.


Odvaděč kondenzátu musíme vybrat tak, aby správně vykonával svoji funkci v daných podmínkách, odpovídal provoznímu tlaku, zatížení a protitlaku. NEEXISTUJE univerzální odvaděč kondenzátu, i když někteří výrobci s úzkým sortimentem tvrdí opak. Abychom vybrali správný odvaděč kondenzátu, posuzujeme řadu faktorů, jimiž se tento výběr řídí. Mezi tyto faktory patří: odvzdušňovací schopnost, odvodňovací schopnost, tepelná účinnost, spolehlivost, vhodnost do daného prostředí (vnější rozvody vystavené teplotám pod bodem mrazu) atd. Abychom pochopili, že neexistuje univerzální odvaděč, uvedeme si několik základních odlišností, které zároveň předurčují jednotlivé typy odvaděčů kondenzátu k použití při rozdílných parních aplikacích.

TERMOSTATICKÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU
Pracují na principu rozdílu teplot mezi párou a kondenzátem. Pro zjednodušení si vezmeme termostatický kapslový odvaděč. Funkčním prvkem je kapsle naplněná směsí reagující na změny teploty. Pokud je v odvaděči chladnější vzduch nebo kondenzát, kapsle je smrštěná a odvaděč propouští (odvádí) vzduch a kondenzát. Když do odvaděče dorazí teplejší pára, kapsle se roztahuje, kulička dosedá do sedla a odvaděč je uzavřen.
Výhody: velká kapacita v porovnání s jeho velikostí, je odolný proti zamrznutí, velmi snadná údržba (vyměnitelná kapsle), výborná odvzdušňovací schopnost.
Nevýhody: je citlivý na poškození vodním rázem, nelze jej použít pro přehřátou páru, nedoporučuje se, pokud nelze tolerovat zaplavení parního prostoru.

MECHANICKÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU
Ventil je ovládán pomocí plováku nebo zvonu. Odvaděče pracují mechanicky, reagují na rozdíl v hustotě páry a kondenzátu. Klasickým příkladem je plovákový odvaděč kondenzátu. Pokud do odvaděče přichází kondenzát, plovák pluje – je v horní úvrati, ventil je v poloze otevřené, kondenzát odchází. Pokud začne do odvaděče vstupovat pára, plovák klesá do své nejnižší polohy, kuželka dosedá do sedla a odvaděč je uzavřen, aby nám neunikala žádná pára.

Výhody: má velký rozsah – dokáže odvádět spolehlivě malé i velké množství, má velkou kapacitu, moderní plovákové odvaděče jsou osazeny odvzdušňovací kapslí.

Nevýhody: může být poškozen mrazem (nevhodný pro vnější rozvody), může být poškozen vodním rázem, musí být instalován v konkrétní poloze (viz montážní návod).

TERMODYNAMICKÉ ODVADĚČE KONDENZÁTU
Pracují na principu rozdílu rychlostí mezi párou a kondenzátem procházejícím odvaděčem. Odvaděč obsahuje jednoduchý disk, který uzavírá sedlo odvaděče při vysoké rychlosti páry a nízké rychlosti kondenzátu. Pokud je před diskem kondenzát, zůstává disk v otevřené poloze a kondenzát je odváděn z parního systému. Disk je jedinou pohyblivou částí termodynamického odvaděče.

Výhody: kompaktní a jednoduché, mají značnou odváděcí schopnost, můžou být používány pro přehřátou páru, odolné vůči vodnímu rázu, odolné vůči mrazu (vhodné pro vnější rozvody), plní současně funkci zpětného ventilu. Pohyb disku je doprovázen klapnutím, takže jeho funkčnost jsme částečně schopni posoudit pouhým poslechem.

Nevýhody: nevhodné pro použití při nízkých vstupních tlacích, znají pouze polohy otevřeno/ zavřeno a je proto třeba dbát na jejich přesné dimenzování na požadovanou kapacitu. Při předimenzování se zkracuje jejich životnost.

DIAGNOSTIKA ODVADĚČŮ KONDENZÁTU
Odvaděče kondenzátu, jako veškerá zařízení, mají svoji životnost, která je závislá na celé řadě okolností. Abychom měli přehled o funkčnosti odvaděčů, je potřeba se rozhodnout pro a) pravidelnou diagnostiku pomocí ultrazvukového detektoru šumů, teploměru a termokamery nebo b) pro využití systému – např. Spiratec vyvinutý a dodávaný firmou Spirax Sarco. Princip Spiratecu spočívá v místním nebo dálkovém monitorování správné funkce odvaděčů kondenzátu, přičemž údaje o stavu odvaděčů kondenzátu jsou trvale k dispozici pracovníkům údržby parního systému. V případě použití systému Spiratec je nutné instalovat komůrku nebo odvaděč s integrovanou sondou. Pro konkrétní parní aplikace se nejlépe hodí vždy jeden z typů odvaděčů kondenzátu. Proto doporučujeme výběr odvaděče konzultovat s odbornou firmou mající bohaté zkušenosti s parními a kondenzátními systémy (např. Spirax Sarco).

Ing. Marek Ledabyl
SPIRAX SARCO spol. s r.o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Functional Safety Engineer Training v Bratislave
2018-06-26 - 2018-06-29
Místo: Bratislava
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-25 - 2018-09-25
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Olomouc
Fórum údržby
2018-10-02 - 2018-10-02
Místo: Brno, veletrh MSV
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI