Firmy si stále intenzivněji uvědomují, že klíčovým prvkem pro stabilitu výrobního procesu je oblast údržby

-- 24.06.2019

Úvodní den letošní konference Digitální výroba patřil logistice a pronikání digitalizace do této sféry trhu. Jedním z přednášejících byl i Tomáš Krejčí, jednatel pelhřimovské společnosti 1P industry. Ta kromě aplikací pro logistické procesy postavila svůj byznys na vývoji jednoduchého softwaru pro sledování a vyhodnocení produktivity výrobních strojů a zařízení. Po třech letech působení na českém digitálním trhu firma nabírá na obrátkách a přichází s produktovou novinkou pro správu a řízení údržby. 

Na trhu jste od roku 2016 a od té doby máte za sebou již několik zajímavých referencí. Můžete těm, kdo vás ještě neznají, přiblížit, čemu všemu se věnujete?

Naše softwarová společnost 1P industry, s. r. o., resp. původní produkt 1P control, vznikla v průběhu roku 2016 spojením společného zájmu mé osoby (Tomáš Krejčí) jakožto člověka zaměřeného na implementaci lean principů ve výrobní sféře a kamaráda Zdeňka Martínka, celoživotního programátora a majitele IT společnosti. Základní myšlenka byla (a stále je) optimalizace výrobního procesu na základě přesných provozních dat. Tato idea se nám překlápí i do dalších produktů, jako je 1P maintenance a 1P wms, tedy získat „neprůstřelná“ provozní data a na jejich základě poskytovat nástroje pro optimalizaci výrobních a dalších provozních procesů.

Nedílnou součástí našeho fungování je nabídka procesního poradenství jakožto podpory pro správné rozhodování a následnou implementaci (nejen) našich produktů. Naším cílem je získat pro zákazníka (partnera) co největší přínos z implementace.

Jako jeden z příkladů, kdy se snažíme ukázat budoucím zákazníkům možnosti našich řešení na reálné platformě s reálnými daty, uvádíme realizaci krátkodobého pronájmu a testování za minimální náklady, které jsou v řádu několika tisíc korun, a bez jakéhokoli dalšího závazku. Tímto pomáháme zákazníkům, aby si v reálném prostředí ověřili, jaké řešení je pro ně vhodné, a podle toho se zcela svobodně rozhodli. Ne vždy tedy musí být na konci naše řešení.

Jak složité je dnes prosadit se na trhu s IoT? V čem spatřujete vaši konkurenční výhodu?

IoT, IIoT, Průmysl 4.0 jsou dnes velice diskutovaná a marketingově zneužívaná témata. Je velice těžké se orientovat v tom, kde se kdo pohybuje a kdo nabízí jaká řešení. A hlavně je složité rozeznat, co je „ještě“ marketing a kdy už jde o reálný produkt.

Nabídka produktů pro uváděné oblasti roste vysokou rychlostí. Neustále se setkáváme s dalšími řešeními ať už konkurenčních společností, či čistě vnitrofiremních. Nicméně tím, že pro oblast IoT, IIoT a Průmyslu 4.0 neexistují žádné definované standardy ani žádná pravidla, působí i nabídka produktů a služeb chaoticky.

My se snažíme najít si svou pozici na základní úrovni procesu digitalizace výrobních a provozních procesů.  Takto se zcela otevřeně prezentujeme a tímto směrem jde i další vývoj našich produktů. Nabízíme taková řešení, která jsou rychlá na implementaci, uživatelsky velice příjemná a intuitivní a dávají uživatelům dostatečně silná data a informace o provozu.

Naší hlavní konkurenční výhodou je to, že víme, kde jsme a co nabízíme. Patří sem vysoká rychlost předimplementační a implementační fáze, systém je dostatečně robustní od základního nastavení až po propojení s výrobou (logistikou, údržbou) a poskytujeme „neomezenou“ možnost individualizace jednotlivých řešení. Naše klíčové zaměření je na zákazníka a jeho potřeby a naší snahou je maximální výtěžnost z implementace.

S jakými požadavky se na vás zákazníci nejčastěji obracejí?

Toto je zajímavá otázka. Našimi zákazníky jsou především takové společnosti, které se doposud o témata digitalizace dat moc nezajímaly. My jim prostřednictvím našich produktů dáváme možnost učit se novému pohledu na výrobu, novému způsobu komunikace a interakce mezi výkonnou a výrobní složkou firmy, objevují nová měřítka pro rychlost a přesnost získávání a pro práci s výrobními daty. Dáváme jim k dispozici další podpůrné funkce, jako jsou různá procesní workflow a automatizované procesy, které ještě více zefektivňují a zrychlují rozhodovací procesy. 

V současné době se stále častěji setkáváme se zájmem o řešení správy a řízení oblasti údržby strojů a zařízení. Firmy si dnes uvědomují, že nestačí poukazovat na kvalitu a výkonnost pracovníka u stroje a stále mu „utahovat normu“, ale že klíčovým prvkem pro stabilitu výrobního procesu je oblast údržby.

Nyní si dovolím citovat: „Nedávno jsem se bavil s manažerem výroby a přirovnal jsem rozdílné přístupy k péči o majetek. Každý úspěšný manažer si pořídí drahé služební BMW nebo Audi a navštěvuje pravidelně předepsaný autorizovaný servis, mění provozní náplně, mění kvalitní pneumatiky, nechá si zvýšit ochranu laku vozu proti opotřebení, nechá si čistit a prát interiér, používá kvalitní vůně do vozu atd. A každé tři roky vůz vymění. A samozřejmě má návod v českém jazyce a řídí si vůz převážně sám. A vlastně téměř nikdy ho nikomu nepůjčí. Proč se tedy stejně nechová k výrobnímu zařízení ve své společnosti? Stroje jsou často i výrazně dražší než služební vozy, musejí ve firmě vydržet násobnou dobu a jejich cílem je samozřejmě společnosti vydělat peníze. Stroje dnes obsluhují pracovníci ze zahraničí, kteří sotva vládnou latinkou, proces jejich zaškolení byl letecký den, deník stroje neexistuje nebo je to sešit s několika málo záznamy atd.

Nechci tvrdit, že je to všude stejné, jsou samozřejmě společnosti s vysokou úrovní zralosti v péči o majetek, ale mezi našimi zákazníky to je spíše „černá díra“. Tato skutečnost pro nás byla hnacím motorem při vývoji dalšího nástroje právě pro oblast řízení údržby.

Můžete tedy blíže představit vaši novou aplikaci pro správu a řízení údržby?

Náš nejmladší produkt nese název 1P maintenance. Tento nástroj jsme vyvíjeli déle než půl roku ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a v současné době ho máme nasazený u dvou našich významných zákazníků z oblasti strojírenské výroby.

V první fázi jde o propojení pracoviště – operátor – údržba, kdy máme vzájemně provázány tyto úseky, a všechny tři úrovně získávají stejná reálná provozní data. Operátor zadává požadavek na údržbu prostřednictvím nativní androidní aplikace na mobilní zařízení, na jehož základě se spouští procesní workflow a jsou vyžadovány další akce, nad nimiž probíhá monitoring a následný reporting. Cílem první etapy je monitorování prostojů na výrobním zařízení, komunikace mezi výrobou a údržbou, sledování reakčních časů a průběhu oprav. Samozřejmostí řešení je kompletní správa majetku, dokumentace a navazující informace např. o dodavatelích, které potřebuje údržba pro správné a včasné rozhodování.

V další etapě, když už bude současná verze produktu úspěšně nasazena u několika zákazníků, plánujeme vývoj a rozšíření o nástroje prediktivní údržby. Chceme naučit systém komunikovat s řídicím systémem výrobního zařízení, odečítat provozní parametry, doplnit zařízení o další senzoriku, která povede k výsledné predikci míry opotřebení. Pro tuto oblast dojednáváme v těchto dnech partnerskou dohodu se společností, jež patří v oblasti řídicích systémů a senzoriky k největším v Evropě.

Věnujete se rovněž měření efektivity výroby. Jaké nástroje k tomu využíváte?

Pro měření a vyhodnocení efektivity výroby nasazujeme náš klíčový produkt 1P control. Je to vlastně software, který potřebujeme „nakrmit“ relevantními daty. Každý projekt začíná specifikací požadavků zákazníka na data, která chce získat a která vnímá jako potřebná pro základní procesní digitalizaci. V této fázi se snažíme zároveň zákazníkovi pomoci s identifikací klíčových ukazatelů na základě zkušeností z jiných realizací, případně podobných provozů. Následně jdeme „okouknout“ stroj, provedeme analýzu zařízení co do jeho schopnosti (zralosti) komunikace. Na základě propojení požadavků zákazníka a analýzy stroje vybereme vhodnou kombinaci komunikačních HW nástrojů. Jedná se o využití konkrétních dostupných standardů (např. Modbus, Profibus, OPC atd.), dat z řízení stroje (PLC), tzv. „prodrátování“ konkrétních digitálních výstupů, a doplnění o vybranou senzoriku. Touto kombinací získáme finální požadovanou strukturu dat a základní stavební prvek pro digitalizaci procesních dat. Tato data lze následně propojit s dalšími informacemi z nadřazených systémů (např. ERP, APS, MES…) a získat tak ucelený obraz o produktivitě zařízení.

Autor: Vítězslav Fejfar, Řízení & údržba průmyslového podniku