Asset integrity pro tlaková zařízení

-- 02.10.2017

Úvod a popis AIM

Pojem AIM lze přeložit jako správu integrity výrobního majetku; ta je klíčovým nástrojem ke snižování nákladů při zachování výrobních cílů a bezpečnosti používaných postupů. Úspora primárních nákladů v rámci AIM spočívá ve snížení rizika havárií a v redukci neplánované údržby / neplánovaného odstavení, jakož i v přechodu od přístupu založeného na časovém plánování k přístupu, jenž je založen na inspekci rizik. Prostřednictvím implementace strategie optimalizace inspekcí (IOS) může být rozsah inspekcí snížen a efektivněji mohou být kontrolovány techniky při aplikaci vyhledávání možných mechanismů poškození (obrázek 1).

Správa integrity výrobního majetku je vyhledávání možných nebezpečí, která vznikají vlivem lidského faktoru, provozováním tlakového zařízení a výrobních procesů. Současně jde o plánování opatření, jež by zajistila snížení vlivu selhání obsluhy, dále o navrhování odpovídajících oprav (včetně zajištění revizí), inspekcí nebo zkoušek a o snížení nebezpečnosti výrobních procesů (obrázek 2).

Jaká ponaučení můžeme získat z těchto událostí?

Přejděme od havárií v historii k příkladu současné údržby záložních dieselových generátorů ve společnosti Major power company ve Velké Británii. Požadavkem vedení firmy bylo: Zjednodušit a zaznamenat křížově se překrývající funkce pro zvýšení pohotovosti dieselových generátorů v jaderné elektrárně.

Přínos:

a) Bylo odstraněno více než 80 rutinních úkonů údržby v celkové délce přes 400 hodin od plánovaného výpadku přívodu nafty, zvýšila se disponibilita nafty, a to vše bez vlivu na omezení spolehlivosti.

b) Vzrostlo povědomí zaměstnanců o tom, že práce prováděné v rámci plánované odstávky tam, kde nejsou nutné, mohou mít nepříznivý dopad na pohotovost hlavních zařízení. 

Cíle AIM

Cílem je zvýšit bezpečnost personálu i pracovního prostředí, posílit bezpečnost tlakového zařízení a kvalitu jeho stavu, zlepšit organizační úroveň managementu a snížit vliv výroby na životní prostředí. Níže je uvedena cesta k provoznímu ideálu (viz obr. 3).

Kritické příčiny vedou ke kritickým výsledkům. Pokud tedy dojde k několika negativním událostem (příčinám), jsme nuceni přijmout pozitivní a preventivní kroky k dosažení pozitivních změn (výsledků). 

Počáteční provádění kontrol v rámci toho, co se dříve nazývalo programem ověřování jakosti (PQV), bylo finančně natolik náročné, že v konečném důsledku to znamenalo realizaci minimálního počtu kontrol. Dobře zamýšlené programy se tak staly neúčinnými a stěží dosahovaly požadovaných bezpečnostních výsledků. 

Na základě těchto zkušeností dnes upouštíme od uskutečňování finančně náročných a zdlouhavých inspekcí a místo toho se zaměřujeme na systematické hledání bezpečnostních rizik a provádění krátkých a rychlých auditů se zavedením následných opatření. 

Závěr

Je samozřejmé, že pokud pracujete v podniku, kterého se netýká nic ze směrnic 82/501/EEC (Seveso I) z roku 1982, 96/82/EC (Seveso II) z roku 1996, upravené v roce 2003 na směrnici 2003/105/EC, a  ze směrnice 2012/18/EU (Seveso III) z roku 2012, pak nejste vystaveni nebezpečí při zpracování nebo dopravě potrubím chemických látek v tlakových zařízeních.

Pokud máte ve vaší organizaci zaveden proces safety management a myslíte si, že jde pouze o bezpečnostní program, pak děláte chybu.

Z výše uvedeného zároveň vyplývá, že dnes nestačí jen samotná procesní bezpečnost, ale je nutno systematicky vyhledávat veškerá možná bezpečnostní rizika týkající se výrobního zařízení, lidských zdrojů a technologie a neustále snižovat pravděpodobnost mimořádných událostí, tedy zvyšovat bezpečnost a šetřit náklady.

TÜV Rheinland Group se aktivně zabývá řešením záležitostí spojených s touto problematikou.

Použitá literatura:          

[1]     Putintcev Sergey, TÜV Rheinland Group, ASSET INTEGRITY MANAGEMENT - INTRODUCTION, 9/2017

[2]     Putintcev Sergey, TÜV Rheinland Group, Mechanical INSPECTION AND MAINTENANCE OPTIMIZATION, 9/2017

[3]     Směrnice EU, European Chemical Industry Council, Procesní bezpečnost a SEVESO, http://www.cefic.org/Policy-Centre/Environment--health/Seveso/

Kontaktní údaje:

Ing. Jiří Tomas, Manager Industrial Services CZ
TÜV Rheinland Česká republika s. r. o.
jiri.tomas@cz.tuv.com, Mob.: +420 778 52 515   

Autor: Ing. Jiří Tomas, TÜV Rheinland Česká republika s. r. o.