Projekty zařízení pro odlučování prachu: 8 rad, jak zajistit jejich úspěšnost

-- 30.11.2015

Přezkoumejte projektovou dokumentaci a ujistěte se, že všechna firemní oddělení jsou v daném projektu dostatečně zainteresována.

Implementace systému pro odlučování prachu nabízí výrobnímu zařízení mnoho výhod, včetně zvýšené výrobní efektivity a obecně čistšího a bezpečnějšího pracovního prostředí pro zaměstnance. Vzhledem k pozitivním dopadům, které kvalitní systém pro odlučování prachu poskytuje, by bylo příjemné, kdyby jeho instalace mohla jít hladce, tak aby daný systém co nejdříve poskytoval všechny projektované výhody.

Jakmile došlo k předložení rozpočtu a ke schválení finančních prostředků na pořízení systému, vyskytlo se několik klíčových bodů, které bylo zapotřebí projednat, aby projekt postupoval hladce. Podívejme se na následujících osm tipů, které pomohou zajistit, aby byl váš projekt úspěšný, včetně dodržení harmonogramu dodání, nainstalování a zahájení provozu vašeho zařízení pro odlučování prachu.

1. Zajistěte, aby nedošlo ke změně požadavků na daný projekt poté, co byl rozpočet předložen a schválen.

V mnoha případech nemusí rozpočet, který byl původně předložen, odrážet současné požadavky projektu. Průběžný rozsah změn, včetně těch malých, může značným způsobem ovlivnit výkon projektovaného systému.

Například menší změna v umístění zařízení pro odlučování prachu může vyžadovat změny v uspořádání potrubí. To znamená, že v případě jakékoli změny musí opětně dojít k ověření výpočtu potrubního systému, aby bylo možné zajistit dostatečný výkon ventilátoru i po navrhované změně. Další změny se mohou týkat zvýšení nebo snížení požadavků na objem odsávaného vzduchu, což pramení ze změn rozvržení výrobních zařízení na dílně.

V současné ekonomické situaci jsou mnohé podniky často donuceny průběžně upravovat procesy nebo měnit materiály, s nimiž pracují, nebo dojde-li ke změně objemu produkčních dávek.

Každá z těchto událostí mění množství prachu, které musí systém pro odlučování prachu zvládnout. Navíc rozhodující roli hraje rovněž přezkoumání potenciálních bezpečnostních rizik, která u odsávaných materiálů hrozí.

U mnoha druhů materiálů je velmi důležité důkladně zvážit správné umístění sběrače, včetně všech možných strategií pro zmírňování nebezpečí, což je vždy snazší řešit dříve, než dojde k objednání zařízení. Materiály, které budete odlučovat, mohou též vyžadovat instalaci zařízení pro monitorování procesů nebo další funkce pro manipulaci s materiálem, jež musejí být přidány do systému sběrače. Všechny tyto modifikace mohou také vyžadovat úpravy v technickém vybavení sběrného systému.

Bez ohledu na to, že změny systému, k nimž došlo, byly z vašeho pohledu nevýznamné, pozvěte zkušeného dodavatele zařízení pro odlučování prachu, aby přezkoumal vaše aktuální požadavky na daný projekt ještě před vystavením nákupní objednávky.

Spolehlivý dodavatel vám může pomoci potvrdit, že původně zvolené zařízení pro odlučování prachu vyhovuje aktuálním požadavkům a rozsahu projektu. V případě, že původní zařízení není schopno splnit současné potřeby, pomůže vám prozkoumat všechny možnosti, jež by v konečném důsledku vyhovovaly pozměněným požadavkům.

2. Ujistěte se, že vaše společnost má zaveden standardizovaný systém součástí a náhradních dílů.

Standardní součásti zahrnují vše od motorů a převodovek přes ventily s rotačním vzduchovým uzávěrem až po elektrické komponenty, jako jsou např. spouštěč motorů a PLC. Pokud vaše společnost zavedla standardizovaný systém náhradních dílů na základě vašich předchozích úspěchů, kterých jste s nimi dosáhli, ujistěte se, že váš dodavatel systému pro odlučování prachu je o tom informován.

Začlenění standardizovaných komponentů do nového systému pro odlučování prachu usnadní podnikovému personálu provádět údržbu jednotlivých dílů a přispěje ke zvýšení jejich důvěry v celý systém.

3. Kromě projekční, inženýrské a stavební společnosti je vhodné do projektu zapojit také jiné odborné firmy.

Projekční, inženýrské a stavební společnosti někdy navrhnou dispoziční řešení projektu, aniž by zohlednily klíčové zásady a postupy platné pro průmyslovou vzduchotechniku. Jako příklad lze uvést fakt, že požadavky na správné navržení vstupního a výstupního potrubí s ohledem na výkonnost zařízení pro odlučování prachu jsou dobře známy kvalitnímu dodavateli zařízení pro odlučování prachu, ale pro projekční, inženýrské či stavební společnosti to vždy nemusí 100% platit.

Chcete-li zajistit celkový výkon systému, zahrňte do důkladného přezkoumání projektové dokumentace zkušeného dodavatele zařízení pro odlučování prachu, stejně jako projekční a inženýrskou společnost. Dodavatel zařízení pro odlučování prachu by měl být schopen vydávat doporučení týkající se osvědčených postupů v oblasti průmyslové ventilace na základě svých dosavadních zkušeností se systémy odlučování prachu. Kvalitní dodavatel zařízení pro odlučování prachu vám poradí nejen s tím, jak správně připojit potrubí k samotnému odlučovači prachu, nýbrž je schopen vám nabídnout doporučení, jež se týkají jemných konstrukčních úprav potrubí, které by mohly přispět ke zvýšení celkového výkonu systému. Tyto návrhy zahrnují změny, které nejsou tak nákladné, pokud jsou provedeny ještě ve fázi projektování; výdaje však porostou, jestliže se budeme snažit optimalizovat systém v okamžiku, kdy již bude vše nainstalováno.

Nikdy nezapomeňte, že správně navržené vstupní a výstupní potrubí zlepší dlouhodobou výkonnost filtru odlučovače, protože prodlouží jeho životnost a sníží požadavky na jeho údržbu.

4. Uspořádejte zahajovací setkání a zajistěte zapojení všech zúčastněných stran.

Za účelem zapojení všech zainteresovaných stran a pro pochopení rozsahu projektu pozvěte všechny na zahajovací setkání před započetím prací. Tím, že do diskuse zapojíte vedení podniku i pracovníky údržby/výroby, umožníte jim vyjádřit jejich obavy dříve, než instalace nového zařízení naruší dosavadní provozní a údržbářské činnosti. Tento krok může často vést ke snížení nebo úplné eliminaci některých prostojů. Projekční a inženýrská společnost, která dohlíží na realizaci projektu, a externí dodavatelé zařízení (včetně odborníka na odlučování prachu) by se tohoto setkání měli zúčastnit, jelikož takto bude již od počátku zajištěna účinná komunikace mezi zúčastněnými stranami v průběhu celého projektu.

5. V případě, že vaše zařízení je vyrobeno na zakázku nebo je jinak speciálně upraveno, dohlédněte na to, aby výrobce dodal na stavbu již prefabrikované díly.

Pokud váš projekt zařízení pro odlučování prachu zahrnuje zvláštní objednávku s položkami zhotovenými na zakázku, požádejte výrobce během vystavování objednávky, aby předem sestavil klíčové dílčí sekce ve svém výrobním závodě. Budete-li mít dodány prefabrikované díly přímo z továrny výrobce, zcela jistě se vyhnete celé řadě problémů během samotné instalace zařízení na místě. Některým potížím během instalace se můžete úplně vyhnout, pokud budete spolupracovat s výrobci, kteří prefabrikují díly ve své dílně, než kdybyste celou instalaci svěřili subdodavatelské společnosti.

6. Zajistěte, aby byli zástupci dodávajících firem přítomni během instalace na místě určení.

Ujistěte se, že ve vašem harmonogramu prací je naplánována přítomnost zástupce každé dodavatelské společnosti daného zařízení ve fázi, kdy jsou jejich výrobky montovány a instalovány.

Například kvalifikovaný zástupce dodavatele odlučovače prachu je schopen rychle odstranit vzniklý zmatek, neboť může vyložit nákresy sestavení odlučovače prachu nebo montážní návody; dále pak tito zástupci komunikují s pracovníky podniku, pokud je zapotřebí detailnější interpretace, např. identifikace dílů a jejich správné umístění. Mohou rovněž podávat návrhy vedoucí ke zjednodušení a zefektivnění instalačních prací.

7. Zvažte objednání náhradních dílů již během instalace.

Většina dodavatelů si během instalace systémů odlučování prachu dává velký pozor, nicméně riziko, že se komponenty během instalace nějakým způsobem poškodí, je reálné. Některé položky je možno opravit na místě, ale mohou existovat takové součásti, které opravit nelze a je zapotřebí je vyměnit za nové. Většinou pak zjistíme, že se jedná o nakupovanou součást, např. o přetlakové pojistky nebo filtry, které nikdo na skladě jen tak nedrží.

Standardní položky je obvykle možno objednat a dodat na místo určení rychle, ale u speciálních položek jsou většinou dlouhé dodací lhůty, proto se doporučuje objednat tyto speciální náhradní díly během instalace a snížit tak riziko, že by se realizace projektu mohla zpozdit.

8. Ujistěte se, že dodavatelé zařízení poskytují jak asistenci při uvádění do chodu, tak i školení o náležitém provozování dodaného zařízení.

Jakmile jsou všechna mechanická a elektrická zařízení nainstalována a dodavatelé se nacházejí v závěrečné fázi přezkušování či uvádění zařízení do provozu, naplánujte přítomnost odborníka na zařízení pro odlučování prachu a s jeho pomocí je zprovozněte.

Pokud je zástupce této společnosti na místě, budete mít zajištěnu tu  nejkvalifikovanější podporu pro řešení problémů během samotného spouštění zařízení.

Jakmile je systém v provozu, odborníci jej mohou zkontrolovat, změřit průtoky vzduchu, ověřit statický tlak a seřídit celý systém, aby odpovídal zadaným parametrům proudění vzduchu v projektu. Mohou rovněž zkontrolovat celkový provoz systému čištění filtru, a jakmile je odlučovač prachu úspěšně zprovozněn, proškolí zaměstnance podniku, aby byli schopni zařízení řádně provozovat a udržovat.

Systémy pro odlučování prachu vyžadují úzkou integraci do výrobních procesů a často potřebují úpravy výrobních zařízení, přeložky inženýrských sítí a samozřejmě instalaci nových investičních celků. Nabrat zpoždění a způsobit velké problémy dokonce i u projektů menší velikosti je zcela reálná záležitost, ale proaktivní plánování a výše uvedená doporučení vám pomohou omezit nebo zcela odstranit časové ztráty a problémy spojené s instalací systému pro odlučování prachu ve vašem podniku. Investice do samotného začátku každého projektu vám pomůže zajistit jeho úspěšné dokončení. Ř&Ú

John Staskiewic je regionální obchodní manažer působící ve společnosti Donaldson Torit.

Autor: John Staskiewic, Donaldson Torit