Ustavování strojů a geometrická měření přístrojem ROTALIGN Ultra iS

-- 26.11.2014

Pro zvýšení spolehlivosti strojního zařízení a snížení provozních nákladů je nutné přesně ustavovat hřídele rotačních strojů. Spektrum rotačních strojů, které musí být přesně ustaveny, je velmi široké: od běžného uspořádání elektromotor – čerpadlo spojené krátkou pružnou spojkou přes stroje s vloženou hřídelí, soustrojí více strojů, stroje s kluznými ložisky, s nespojenými hřídeli, soustrojí s kardanovou hřídelí, stroje se změnou polohy za studena vs. za tepla, vertikální stroje, turbosoustrojí apod. Nejmodernější laserový přístroj ROTALIGN Ultra iS od německé společnosti PRÜFTECHNIK je zcela univerzálním řešením pro všechny tyto aplikace a mnohé další úkoly včetně geometrických měření. ROTALIGN Ultra iS je konfigurovatelný podle potřeb uživatelů a nabízí maximální přesnost, rychlost a unikátní technická řešení, která umožňují provozním pracovníkům vyřešit i ty nejsložitější situace.

Šetření prováděná v různých částech světa prokázala, že přibližně 50 % poruch rotačních strojů je způsobeno jejich špatným ustavením (Piotrowski). Proto by v rámci údržby každého průmyslového podniku měla být – a v současné době tomu tak již ve většině případů je – správnému ustavení strojů věnována příslušná pozornost. Až do začátku 80. let minulého století byly nejčastější metody ustavování strojů založeny na použití příměrných pravítek, kalibrovaných kuželů a v nejlepším případě číselníkových úchylkoměrů. V roce 1984 uvedla německá firma PRÜFTECHNIK na trh laserový přístroj OPTALIGN, a tím začala doba „laserová“, která přinesla výrazné zrychlení, zpřesnění a zjednodušení celého procesu ustavování.

I přes obrovský úspěch a celosvětové rozšíření přístroje OPTALIGN, a z toho plynoucí velmi silné postavení na trhu, pokračovala společnost PRÜFTECHNIK ve vývoji a v roce 1994 představila špičkový přístroj ROTALIGN určený k ustavování všech typů rotačních strojů – včetně těch nejsložitějších. V současnosti nejlepším a nejuniverzálnějším přístrojem pro ustavování je nejnovější generace ROTALIGN Ultra iS (intelligent System); disponuje mnoha unikátními a patentovanými řešeními, která umožňují bezproblémové ustavení i v těch nejkomplikovanějších podmínkách.http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota1.JPG

Uživatelé přístroje ROTALIGN Ultra iS po celém světě oceňují např. automatické vyhodnocování kvality naměřených dat, automatickou eliminaci externích negativních vlivů, jakož i případných chyb způsobených lidským faktorem. Přístroj si sám interně vyhodnotí, zda načtená data jsou spolehlivá a pokud například zjistí, že během měření došlo k nežádoucímu ovlivnění přesnosti, tak příslušnou část dat vyřadí z výpočtu ustavení.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota2.JPGJako i u jiných přístrojů umožňuje PRÜFTECHNIK také u ROTALIGNU Ultra iS porovnání jednotlivých měření v přehledné tabulce; v ní může uživatel jednoduše a rychle ověřit opakovatelnost dat a tím i spolehlivost měření. Naměřená data z více měření lze navíc zprůměrovat, a tak dále zvýšit přesnost ustavování.

Pro dosažení potřebné přesnosti a spolehlivosti měření má společnost PRÜFTECHNIK patentován princip měření ve více než 3 polohách. V praxi to znamená, že pokud má uživatel možnost provést měření ve více než třech polohách (u režimů SWEEP a intelliSWEEP je měření prováděno průběžně během otáčení hřídelí, takže je měřeno v desítkách až stovkách pozic), tak mu přístroj nabídne měření v dalších pozicích. Logika tohoto principu měření vychází z faktu, že při zahájení ustavování není http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota3.JPGvzájemná poloha strojů známa. Co je však dobře známo, je skutečnost, že naprostá většina nesouososti strojů je  kombinací radiálního přesazení (offsetu) a axiálního přesazení (vybočení). Z důvodu vzájemného axiálního vyosení strojů opisuje laserový paprsek dopadající na detektor nikoliv kruh, ale elipsu. Elipsu však nelze vypočítat pouze ze tří bodů, a proto v zájmu přesnosti měření i rychlosti a kvality ustavování nabízí ROTALIGN Ultra iS, jakož i další laserové přístroje PRÜFTECHNIK, možnost provést měření ve více než 3 polohách.

Další velmi užitečnou a unikátní vlastností přístroje ROTALIGN Ultra iS je celkem 10 režimů měření navržených tak, aby pokrývaly celé spektrum v průmyslu se vyskytujících strojů. Například režimy SWEEP a intelliSWEEP (načítání dat během nepřerušovaného otáčení hřídelí) jsou určeny pro běžné stroje, režim Multipoint je velmi vhodný pro stroje s kluznými ložisky a s obtížně otočnými hřídeli, dále Statický režim pro stroje s vertikální osou rotace, režim PASS (míjení) pro stroje s nespojenými hřídeli a režimy Rotating plane a 180 stupňů http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota4.JPGpro stroje s kardanovým hřídelem.

Mezi jedinečné schopnosti ROTALIGNU Ultra iS patří i možnost měření na až 5 spojkách současně, kdy lze z jediného otočení hřídelí zjistit stav ustavení soustrojí skládajícího se z až šesti strojů. Tato funkce nazývaná Multicoupling nejen že umožňuje měření najednou na více spojkách, ale též dovoluje uživateli sledovat „Live“ změny vzájemné polohy strojů v celém soustrojí při provádění vertikálních a horizontálních korekcí.

Velmi oblíbenou a užitečnou funkcí je simulátor pohybu, který uživatelům dovoluje nasimulovat, jak se změní ustavení strojů při použití různých kombinací tloušťek podložek pod oběma páry patek ustavovaného stroje. Tato funkce je neocenitelná např. v situacích, kdy je potřeba pod patky přidat či odebrat přesně definovanou tloušťku, ale podložky, které má uživatel na místě k dispozici, neumožňují tuto přesně dosáhnout. S velkou výhodou lze simulátor pohybu použít i při simulaci vodorovného pohybu strojem v situaci, kdy z nějakého důvodu (např. kotevní šroub neumožňující další posun) není možné provést požadovanou korekci v plném rozsahu. Simulátor pohybu šetří uživatelům ROTALIGNU Ultra iS čas a námahu spojenou se zbytečným povolováním kotevních šroubů, podkládáním či stranovým posunem a opětovným utahování.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota5.JPGV praxi se setkáváme také se stroji, u nichž lze s hřídeli otáčet jen s vynaložením velkého úsilí a jedním z hlavních kritérií při ustavování je minimalizovat počet nutného (po)otočení hřídelů. Pokud u takového stroje dojde během měření z jakékoliv příčiny k ovlivnění měření a výsledků, nezbývá než měření zopakovat. Aby bylo možné se tomuto vyhnout, nabízí ROTALIGN Ultra iS uživatelům možnost detailní analýzy naměřených dat, kdy uživatel může jednak data posoudit, jednak rozhodnout, která budou a která nebudou použita pro výpočet ustavení strojů. Tímto postupem je možné „zachránit“ i původně nedostatečně přesné měření a vyhnout se nutnosti znovu otáčet s hřídeli.

Pokud je výchozí nesouosost strojů velká, může u každého laserového systému dojít k tomu, že při otočení hřídele již nebude paprsek dopadat do detektoru. V těchto případech se někdy doporučuje provést tzv. před-ustavení, tedy srovnání strojů nahrubo za použití např. příměrného pravítka. Cílem je snížit nesouosost tak, aby laserový paprsek dopadal do detektoru ve všech měřených polohách. ROTALIGN Ultra iS, který disponuje detektorem velikosti 20 http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota6.JPG× 20 mm, jenž je v naprosté většině situací dostačující, umožňuje vyhnout se nutnosti ustavovat stroje nejprve nahrubo, protože nabízí možnost neomezeného rozšíření rozsahu detektoru. Stačí pouze aktivovat funkci, seřídit paprsek tak, aby opět dopadal na detektor, a pokračovat v měření.

Hlavním typem používaných spojek v průmyslu jsou tzv. krátké pružné spojky, tedy spojky s jednou rovinou (čepové spojky, lamelové spojky, spojky typu Periflex apod.). U nezanedbatelného počtu strojů se však vyskytují vložené hřídele, někdy též nazývané „mezikus“. V tomto případě existují ne jedna, ale dvě roviny, často od sebe vzdálené několik desítek až stovek centimetrů. Pokud bude ustavování takových strojů prováděno s laserovým přístrojem, který nedává uživateli možnost nastavit při zadávání potřebných rozměrů místo krátké pružné spojky vloženou hřídel, tak se ustavování zbytečně komplikuje a protahuje, protože je nutné přemísťovat komponenty z jedné spojky na druhou a provádět více měření. Při možnosti nadefinovat si typ spojky „vložená hřídel“ nejen že to není potřeba, ale navíc je možné využít výhody širších tolerancí platných pro vložené hřídele (dvě roviny namísto jedné…), a tím urychlit a zjednodušit celé ustavování.

Provozovatelům strojů s kardanovým hřídelem nabízí ROTALIGN Ultra iS unikátní možnost ustavovat takové stroje, aniž by dokonce bylo nutné kardanovou http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota7.JPGhřídel demontovat. Zejména v případech, kdy kardanová hřídel může vážit několik desítek nebo dokonce stovek kilogramů, se jedná o neocenitelnou výhodu znamenající úsporu peněz a času a též eliminaci rizika poškození strojů, které při demontáži a zpětné montáži větších kardanových hřídelů není zanedbatelné. Princip měření je založen na dvou měřicích režimech Rotating plane a 180 stupňů a na využití speciálních, avšak jednoduchých držáků, jejichž instalace včetně seřízení laseru netrvá déle než 15 minut. Tyto unikátní režimy měření i konstrukce držáků jsou firmou PRÜFTECHNIK patentovány.

Pro případy, kdy je potřeba zjistit změnu vzájemné polohy strojů tzv. „za studena“ vs. „za tepla“, případně ověřit, zda údaje uvedené v technické dokumentaci stroje odpovídají skutečnosti, je ROTALIGN Ultra iS vybaven funkcí Live Trend. Při měření v režimu Live Trend je laserový vysílač instalován na jeden stroj, detektor na druhý stroj, jsou zadány příslušné rozměry a nastaveno, jak dlouho a v jakých intervalech má měření probíhat. Přístroj automaticky zaznamenává změnu vzájemné polohy strojů při postupném dosahování jejich provozních podmínek a vypočítává, jak se změna jejich vzájemné polohy projevuje v rovině spojky. Výsledkem měření Live Trend je přesné zjištění, jak a o kolik je potřeba stroje ve studeném stavu záměrně neustavit, aby po jejich uvedení do provozu bylo dosaženo ideální souososti.

Z mnoha užitečných vlastností, které ROTALIGN Ultra iS svým uživatelům nabízí, si zmínku zaslouží i možnost měřit celkové úrovně vibrací strojů. Změření vibrací http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Barca_Karchova/casopis_listopad14/TD/rota8.JPGstroje před ustavením a po ustavení lze s úspěchem využít jako další dokumentaci úspěšného servisního zásahu, případně lze funkci měření vibrací uplatnit v situaci, kdy je potřeba zjistit úroveň vibrací stroje a není k dispozici příslušný přístroj pro měření chvění.

Tímto se dostáváme k dalšímu okruhu měření, která lze pomocí přístroje ROTALIGN Ultra iS provádět. K dispozici jsou totiž balíčky pro průmyslová geometrická měření přímosti, rovinnosti, kolmosti (pravoúhlosti), rovnoběžnosti a centricity vývrtů. U všech těchto aplikací je využívána přesnost měření v řádu 1/10000 mm a tedy možnost získat výsledky s přesností 1/1000 mm resp. 1/100 mm, podle nastavení zaokrouhlování.

Pro další zpracování výsledků ustavování i geometrických měření, archivaci dat a tvorbu protokolů slouží PC software ALIGNMENT CENTER, který je společnou platformou pro všechny laserové přístroje PRÜFTECHNIK. Software umožňuje automatické generování protokolů podle předem definovaných šablon, jejich plnou editaci včetně např. vkládání fotografií a poznámek a v neposlední řadě i vyhotovování protokolů z měření v mnoha jazycích pouhým jedním kliknutím. PC software ALIGNMENT CENTER je volně ke stažení, instalaci a vyzkoušení na webových stránkách www.lamikappa.cz a www.pruftechnik.com.

Pokud bychom měli vše výše uvedené shrnout, s jistotou můžeme konstatovat, že ROTALIGN Ultra iS je nejuniverzálnější a nejpropracovanější laserový systém pro ustavování rotačních strojů a průmyslová geometrická měření současnosti.

Recenzent: Ing. Vít Pilát, dif spol. s r.o. 

Autor: Mgr. Marek Šeremeta, LAMI Kappa, spol. s r.o.