Dát smysl procesní bezpečnosti...

-- 05.08.2013

Jde o více než jen o bezpečnostní program! Národní akční program se totiž zaměřuje na změny.

John Ross
Marshall Institute

Podle všeho se jednalo o havárii. Ostatní, jež tvořili tichou většinu, to  popisovali jako „havárii, ke které muselo dojít; bylo jen otázkou času, kdy k ní
dojde“. Na tom opravdu nezáleželo. Avšak jen do té chvíle, než na místě zůstalo nehybně ležet 28 těl, bylo zapotřebí zařídit 28 pohřbů a jen tiše přemítat o zbytečné ztrátě 28 životů. Havárie zanechala 36 zraněných, z nichž někteří jen o vlásek unikli smrti, avšak všichni jsou touto tragickou událostí nadosmrti fyzicky či psychicky poznamenáni.
Flixborough v Anglii, 1. června roku 1974: Továrna na nylonová vlákna společnosti NYPRO UK se stala epicentrem průmyslové revoluce jiného typu, tj. takového, jenž obsáhl celou zeměkouli a navždy spojil bezpečnost práce se strojírenstvím, údržbu zařízení s provozem podniku a orgány dohledu se zaměstnanci.
Tato havárie obsáhla bohužel vše, co se u velkých havárií vyskytuje: chemikálii
kaprolaktam (chemický prekurzor používaný při výrobě nylonu), prasknutí provizorního obtokového ventilu, požár na přilehlém potrubí, který hořel celou
hodinu, oblak par, explozi, zdemolovaný podnik a 1 800 vážně poškozených budov nacházejících se v nejbližším okolí.
Byla to právě tato událost, která se odehrála téměř před 30 lety a které někteří připisují zrod něčeho, co je ve Spojených státech známé jako tzv. řízení procesní bezpečnosti (dále v textu PSM – Process Safety Management). Patrně však byl incident ve Flixborough další z řady hrůzných a tragických událostí, které poznamenaly výrobní procesy a zanechaly po sobě velké množství mrtvých a zraněných.
Ve skutečnosti však navzdory osudnému odpoledni daleko za oceánem došlo k dalším velkým průmyslovým haváriím po celém světě – např. v Bhópálu v Indii (1984) či v Texas City (2005). Významné příčiny vedou k významným výsledkům. Pokud dojde k mnoha negativním událostem (příčiny), jsme donuceni přijmout pozitivní a preventivní kroky pro dosažení změn (výsledky).
Ministerstvo práce USA se po událostech snažilo prostřednictvím Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále v textu OSHA) prosadit formální program řízení procesní bezpečnosti a cílenější národní akční program (dále v textu NEP – National Emphasis Program). I po třech letech používání jsou v rámci druhého desetiletí 21. století programy PSM i NEP stále relativně něčím novým pro výrobní sféru v USA.

Historie a záměr

Agentura OSHA vyhlásila v roce 1992 normu PSM (CFR 1910.119), která uváděla návod, jak řešit a bojovat s řadou tragických událostí, k nimž docházelo po celém světě. Určité aspekty z oboru procesní bezpečnosti
již byly aplikovány v některých větších ropných rafineriích a petrochemických
společnostech před rokem 1992.
Na podzim roku 1994 vydala agentura OSHA směrnice ohledně dodržování
zásad a postupů. Předpis CPL 02-02-045 stanovil zásady a prováděcí postupy
a poskytl objasnění i obecné pokyny. Tento „předpis“ rovněž poskytl první náznak toho, co je nyní možné popsat jako PSM a její neúspěšnou byrokracii.
Vzhledem k tomu, že počáteční provádění kontrol v rámci toho, co se tehdy nazývalo programem ověřování jakosti (PQV), bylo finančně natolik náročné, že to v konečném důsledku znamenalo realizaci minimálního počtu kontrol. Dobře zamýšlený program se tak utápěl vlastní vahou a stěží dosahoval požadovaných bezpečnostních výsledků.
V roce 2007 – po dekádě a půl neustálých otřesných incidentů v oblasti  petrochemického průmyslu, kde se pracuje s vysoce nebezpečnými chemickými látkami (dále v textu NCHL) – uvedla OSHA tzv. národní akční program  zaměřený na rafinerie. Agentura doufala, že pokud se častěji a podrobněji zaměří na některé aspekty PSM, dosáhne na pracovištích rafinerií výrazného snížení rizik v souvislosti s přítomností NCHL, nebo dokonce jejich úplné eliminace. Díky tomuto úsilí upustila zmíněná organizace od uskutečňování finančně velmi náročných a zdlouhavých inspekcí a místo toho se zaměřila na provádění krátkých a rychlých auditů.
Způsob zaměření, který můžeme přirovnat k laserovému paprsku, přinesl kýžené pozitivní výsledky, o které OSHA tak dlouho usilovala. Jen v prvním roce uskutečnila agentura kontroly ve 14 rafineriích v šesti z deseti regionů spadajících pod její působení. To byl skutečně mimořádný objem kontrol ve srovnání s „několika málo kontrolami“ uskutečněnými s původním týmem provádějícím audit PSM ještě před zavedením NEP.
Nový NEP platil pro všechny federální rafinerie zapojené do povinného programu pro ochranu zdraví. Všechny státní plány musely přijmout NEP anebo vytvořit odpovídající program.
Dvacet pět států, Portoriko a Panenské ostrovy přijaly schválené státní plány OSHA. Mnohé z nich jsou shodné s federálními směrnicemi, ale v některých případech mají rozdílnou metodiku provádění. Státy, které si zvolily státní plány, mají povinnost komunikovat s federální agenturou OSHA o podrobnostech svého plánu, dodatcích a změnách oproti původnímu záměru federálních směrnic.
Díky vytvoření národního akčního plánu pro rafinerie byli inspektoři schopni rychleji se dostat k jádru problému ohledně bezpečnosti procesů, poněvadž pokládali dotazy z předem připraveného seznamu, který obsahoval 100 stálých a 15 „akčních“ otázek. Seznam tohoto 100 stálých otázek je k dispozici na internetových stránkách agentury OSHA. Patnáct akčních otázek není zveřejněno a čas od času dochází k jejich obměnám.
Závěry z prvotních 14 kontrol uskutečněných v rámci rafinerií byly čistě technického rázu, přičemž byly odhaleny chyby jak u operátorů, tak i v rámci technického provedení a údržby. Ve skutečnosti se 80 % z 348 výsledných citovaných nedostatků týkalo pracovních postupů, mechanické integrity, analýzy rizikovosti procesů, informací o procesní bezpečnosti a řízení změn.
U 65 kontrol, uskutečněných do března 2011, spadalo 53 % citovaných
nedostatků v rámci technického provedení a údržby do těchto kategorií: mechanická integrita, informace o procesní bezpečnosti a analýza procesního
nebezpečí.
V srpnu 2009 vydala OSHA pokyn CPL 03-00-010, tzv. národní akční program pro řízení procesní bezpečnosti v rámci ropných rafinerií, což je nejnovější  směrnice NEP týkající se rafinerií. Podobně jako všechny její předchůdkyně
popisuje tato směrnice „zásady a postupy pro provádění národního akčního programu (NEP) ke snížení nebo odstranění rizik na pracovištích spojených s tragickým uvolněním vysoce nebezpečných chemických látek v ropných rafineriích“.
V důsledku úspěchu při snižování katastrofických události, ztrát na životech
a na majetku v oblasti rafinérského průmyslu zahájila OSHA v polovině roku 2009 pilotní program, který má za cíl pokrýt všechna další výrobní zařízení, jež produkují či používají NCHL v rámci svého výrobního procesu.
Pilotní program byl nahrazen koncem roku 2011 směrnicí OSHA s označením CPL-03-00-014, tzv. národním akčním programem pro podniky zastřešené v rámci programu PSM. Tím se pilotní program stal plně oficiální s celonárodní platností a nařizuje, aby státní  plány přijaly podobný program. Státní
rafinerie byly nyní zahrnuty do jednoho národního akčního programu; další zařízení mimo rafinérský průmysl, která produkují či používají NCHL, byla
zahrnuta do chemického národního akčního programu (CHEMNEP).
Rafinerie představují samostatnou kapitolu, ostatní zařízení byla rozdělena
do tří typů, aby bylo zajištěno, že jsou pokryty všechny typy výrobních zařízení, v nichž se vyskytuje čpavek, chlor a další. Nařízení CPL-03-00-014 určilo směr, podle jakých kritérií budou podniky kontrolovány:
• Ustanovení pro ochranu před úrazem chemickými látkami vydané Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA), program 3, řízení rizik
• Sbírky zákonů platné pro výrobce výbušnin zařazené do klasifikačního
systému NAICS
• Databáze integrovaného informačního systému řízení (IMIS) vydané agenturou OSHA
• OSHA územní znalosti místních zařízení
Tato směrnice rovněž poskytla OSHA oprávnění k provádění kompletní kontroly národního akčního programu (NEP) i v případě, že byla v podniku původně kvůli něčemu úplně jinému. Také v tom případě, že v podniku došlo k nehodě či havárii, která vyžadovala jednání ze strany OSHA, toho agentura mohla využít a provést v dané chvíli kompletní kontrolu NEP.
OSHA již měla vypracovaný aktivní plán na provádění tří až pěti  naprogramovaných kontrol za rok pro každou svou územní jednotku, přičemž tyto předem neplánované kontroly představovaly další příležitosti k testování
procesní bezpečnosti.
Program CHEMNEP spoléhal na pokládání „akčních“ dotazů. Systém dotazování byl v rámci programu CHEMNEP zefektivněn za účelem pokrytí většího území s omezenými zdroji. Rovněž díky svému působení v rafineriích našla agentura OSHA lepší způsob, jak odhalit problémové oblasti. OSHA zjistila, že rafinerie měly k dispozici rozsáhlé programy na řízení procesní bezpečnosti v písemné formě, ale v praxi byly nedostatečně prováděny. Jinými slovy, to, co rafinerie
uváděly, že provádějí, nebylo to, co ve skutečnosti opravdu prováděly. Stačilo položit pár dobře mířených dotazů a ihned bylo možno poukázat na problémové procesy v závodě.

Programové zásady NEP by se měly vztahovat na všechny podniky

Je samozřejmé, že pokud pracujete v podniku, který nemá ze zákona povinnost
aplikovat program PSM, nelámete si hlavu s národním akčním programem. Pokud jste v PSM organizaci, možná děláte chybu, když si myslíte, že jde pouze o bezpečnostní program. Z výše uvedeného však vyplývá, že ohledně procesní bezpečnosti se většina tohoto programu z podstatné části soustředí na technické zabezpečení a údržbu.
Ze vzorku z 98 provedených kontrol v rámci programu CHEMNEP bylo zjištěno,
že 44 % souviselo s tradičním pojetím technického zabezpečení a údržby:  zajištění  mechanické integrity a poskytování informací o procesní bezpečnosti.
Níže je uvedeno 14 základních prvků tvořících NEP. Projděte si tento seznam a zjistěte, kolik by se jich mohlo a mělo vztahovat na váš podnik a jakým způsobem vaše společnost vlastně funguje:
• Účast zaměstnanců
• Informace o procesní bezpečnosti
• Analýza procesního nebezpečí
• Provozní postupy
• Vzdělávání
• Dodavatelé
• Průzkum před uvedením do provozu
• Mechanická integrita
• Povolení k práci s otevřeným ohněm
• Řízení změn
• Šetření nehod
• Krizový plán a doba odezvy
• Audity
• Obchodní tajemství

Další informace o projektu najdete na webu www.designyourdreams.cz.