Multimetry plní roli univerzálních nástrojů také ve sféře průmyslu

-- 11.03.2012

Multimetry jsou jedním ze základních nástrojů v procesech spojených s údržbou. Jejich popularita je určena hlavně všestranností, širokou škálou možností měření a malými rozměry. Své místo v průmyslových provozech si nacházejí v řadě odvětví, a jaké jsou zde nejaktuálnější trendy, jsme zjišťovali při našem posledním průzkumu trhu.

Multimet ry jsou často označovány za univerzální nástroje. I přesto, že standardními veličinami spojenými s těmito přístroji je proud, napětí a elektrický proud, součastné přístroje umožňují měřit mnohem větší množství veličin – kapacitu, frekvenci, střídání impulzu, teplotu, vodivost nebo indukčnost. Moderní multimetry tak nabízejí řadu užitečných funkcí. U digitálních altimetrů (DDM), které jsou v současnosti rozšířenější než analogové, jež menší funkcionalitou způsobují také větší nepřesnost (například i chybu při odčítání hodnot), naleznete např. funkce pro uložení posledních naměřených hodnot, možnost automatického rozsahu nebo grafické zobrazení hodnot ve formě sloupcového grafu.                                                                                                                                  

Pokročilejší modely pak mohou pracovat také s počítačem přes USB. Právě díky vysoké sofistikovanosti přístrojů přineslo zajímavé zjištění vyhodnocení otázky, která měla odhalit, jaké jsou klíčové parametry při výběru multimetru. Není asi velkým překvapením, že ve sféře průmyslového uplatnění se ukázal jako klíčový rozsah měření. Druhým základním parametrem dobrého přístroje pak je pro respondenty funkční a čitelný displej. Rozlišení altimetru se udává v počtech „digitů“(číslic). Tento způsob se praktikoval do 70. let 20. století, kdy byl tento údaj významným obchodním artiklem (větší displeje byly drahé, proto mělo smysl nabízet přístroj s velkým displejem za nízkou cenu). Obchodníci začali specifikovat rozlišení na základě velikosti displeje. Dobrým signálem je pak bezesporu fakt, že ihned v závěsu (i když by se slušela i vyšší příčka) se objevily požadavky na vyšší bezpečnost přístroje.
                 
Užívání multimetrů

Z odpovědí vyplývá další skutečnost, která jistě není příliš překvapivá. Více než polovina respondentů se vyslovila, že užívá nejčastěji produkty společnosti Fluke, což je způsobeno také tím, že tyto přístroje převládají v nabídce většiny dodavatelů a internetových obchodů. Očividně nejpoužívanější jsou dnes ruční multimetry, lze však sledovat postupné rozšiřování stacionárních multimetrů, které již pro své aplikace užívá téměř polovina účastníků průzkumu. Podle mínění respondentů se přístroje tohoto typu užívají nejčastěji v procesu diagnostiky poruch v elektrických systémech nebo při poruchách elektrických strojů a zařízení. Bez významu však není ani jejich uplatnění při pravidelné diagnostice strojů, kde právě výkyvy na elektrickém toku bývají prvním indikátorem, že se strojem není něco v pořádku. Některé modely jsou pak užitečné také pro řízení kvality elektřiny.

Nákup multimetrů

Již v úvodu jsme odhalili, jak důležitá je funkcionalita přístrojů pro samotný výběr vhodného zařízení. Nicméně u takto konkurenčních přístrojů se při nákupu musí hledět i na jiné faktory. Vzhledem k tomu, že multimetry jistě nejsou produkty s nekonečnou životností, výrobci a dodavatelé musí stále více hledět na požadavky uživatelů. Ačkoli se na první pohled nemusí zdát procento odpovědí, v nichž se respondenti ztotožňují s myšlenkou měnit při dalším nákupu producenta, nikterak významné, myslím, že pokud každý čtvrtý není spokojen se svým přístrojem, možná by se měli výrobci zamyslet nad tím, jestli naplňují všechny požadavky.

Pokud dojde k opotřebení přístroje, což respondenti považují za nejčastější signál pro pořízení nového přístroje (dalšími je nedostatečná funkcionalita nebo nedostačující počet přístrojů), je potřeba mít na paměti, že zákazník u své dodávky očekává nejen adekvátní technické parametry, ale také vysokou životnost a samozřejmě optimální cenu. Nemalou roli pak hrají také doplňkové služby, mezi něž respondenti řadí třeba to, aby (včasná) dodávka obsahovala také kvalitní měřicí kabely, hroty a pouzdra.