Kam člověk nemůže, nastrčí robota

-- 03.06.2011

Robotická pracoviště již nejsou v průmyslových provozech záležitostí, která by připomínala příslovečný šafrán, a dle výsledků průzkumu mezi
jejich uživateli velí současný trend: „Jen houšť a větší… roboty.“

Bude tomu již devadesát let, co jeden významný český prozaik obohatil světovou slovní zásobu o slovo, bez něhož si nedokážeme představit žádnou atraktivní vědecko-fantastickou záležitost. Slovo robot, které tvořilo ústřední charakter dramatu R. U. R. (zkratka z Rossumovi univerzální roboti), tak značně předběhlo svou dobu. I když, jak podotýká Branislav Lacko z Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, dnes mohlo být ústřední téma tohoto článku spojeno se slovem zcela jiným: „Původně prý Karel Čapek plánoval použít pro označení bytostí uměle vytvořených v laboratoři slovo labor, ale jeho bratr mu doporučil odvodit slovo robot od náročné ‚roboty‘, kterou měla tato průmyslově vyrobená stvoření od lidí převzít.“ Ať už pravý či domnělý, samotný autor by se však jistě podivil, že celých 47 let po vzniku jeho díla našel tento vynález své stálé místo také ve světě průmyslu, a to již v roce 1967, kdy byl do výroby nasazen první robot.                                                                                                                                     

              

Ve druhé dekádě třetího tisíciletí nejsou roboti ani jejich průmyslové mutace nikterak vzácnou záležitostí. A po období všeobecného průmyslového útlumu posledních let se opět objevují zprávy, které hlásí silný návrat odvětví robotiky. Jednu takovou nedávno přineslo také statistické oddělení organizace IFR (International Federation of Robotics), které uvádí, že v roce 2010 se s celkovým počtem 115 000 prodaných průmyslových robotů jejich prodej oproti roku 2009 téměř zdvojnásobil, přičemž rok 2009 byl nejslabším rokem od počátku devadesátých let 20. století. Obavy, že by mohlo jít o jev nahodilý a že se blíží období další stagnace, však zástupci IFR ve zprávě také zahánějí.

„Vyhlídky na rok 2011 a další léta jsou slibné,“ komentuje situaci prezident IFR Åke Lindqvist. „Odvětví robotiky pomáhá stoupající poptávka po automatizaci, zejména na rostoucích asijských trzích s Čínou v čele.“Očekávat se tak tedy může další růst prodeje i v následujících letech, což potvrzuje také zástupce jednoho z nejvýznamnějších producentů průmyslových robotů na našem trhu. „Čekáme, že se poptávka ustálí a vrátí se na úroveň minulých let a bude dále pokračovat růstem, i když ne tak prudkým, jak jsme zaznamenali v minulých měsících. Nicméně růst prodeje průmyslových robotů do všech odvětví průmyslu je nevyhnutelnou cestou k udržení naší a celoevropské konkurenceschopnosti,“ odhaduje budoucí vývoj Petr Duchoslav, jednatel společnosti FANUC Robotics Czech, jehož slova potvrzuje také zástupce výrobců z druhého státu naší bývalé federativní republiky Dušan Vallo, jednatel společnosti Robotec, který odpovídal na otázku, zda očekává nárůst poptávky po průmyslových robotech.

„Jednoznačne. Prichádza obdobie nutného zvyšovania konkurencie schopnosti firiem, ich produktivity a efektívnosti výroby. Priblížime sa už konečne vyspelým ekonomikám? Automatizácia a osobitne robotizacia je v praxi overená cesta,“ uvádí Vallo. Také další ohlasy firem zastupujících stranu nabídky zní více než optimisticky, nicméně jak velí klíčové pravidlo obchodu, ten ovlivňuje také poptávka. Za účelem odhalit skutečný stav na trhu průmyslových robotů v České a Slovenské republice jsme se opět obrátili na naše čtenáře, kteří odpověďmi v naší anketě pomohli současné reálie přiblížit.

Upeč třeba chleba, postav třeba auto

I když je tento podtitul opravdu mírně přehnaný, pravdou zůstává, že roboty si nacházejí své posty na mnohých místech průmyslových provozů. Ačkoli zmíněný chleba nám zřejmě ani oblíbený robot ASIMO jen tak neupeče (i když…), dnešní moderní výrobní linky automobilů bez průmyslových robotů jsou již spíše raritou. Jasnější tato pravda je ve světle výsledků průzkumu, kdy na dotaz zjištující obor působnosti respondentova podniku téměř polovina odpověděla právě automobilový průmysl, přičemž znatelnějšího zastoupení pak nalezly další sféry strojírenského průmyslu. Ovšem z dostupných informací je patrné, že nárůst v národním i mezinárodním měřítku zaznamenávají také oblasti, jako je výroba plastů, potravin a elektroniky, což potvrzují také zástupci výrobních a distributorských firem, kteří svorně uvádějí, že jejich řešení jsou natolik diverzifikovanou záležitostí, že své uplatnění naleznou napříč celým průmyslovým spektrem.                                                                                                                                                                                                                                    

Ve chvíli, kdy tedy víme KDE, jistě se nabízí otázka, nač se roboty v průmyslových aplikacích užívají nejčastěji. Zde je však poměrně patrné, že toto ovlivňuje právě druh podniku, kde je robot implementován. Z odpovědí v našem průzkumu vyplynulo, že nejčastějším úkonem v režii robotů je přenášení různých výrobních dílů. Mezi dalšími významnými úkony, což potvrzuje třeba i průzkum prováděný naší sesterskou redakcí časopisu Control Engineering před 2 lety, jistě vyniká svařování – třeba právě při výrobě karoserií v automobilovém průmyslu. Uplatnění však nachází také v činnostech, jako je montáž, řezání, paletizace, broušení či kontrola kvality. Jinak řečeno, není toho mnoho, co by dobře naprogramovaný robot v průmyslových procesech nezvládl.

„Robot je sám o sobě velmi univerzální stroj, a tudíž použitelný pro rozličné aplikace.Díky široké řadě produktů nabízíme roboty do všech odvětví průmyslu, od tradičního strojírenství přes potravinářství nebo farmaceutický průmysl až po vědu, výzkum a školství,“ potvrzuje výsledky z pohledu druhé z tradičních obchodních stran Petr Duchoslav z FANUC Robotics.

Kupuji, tedy prosperuji

Použití robotů přináší mnoho výhod v širokém spektru aplikací. Výrobci, kteří uvádějí roboty do výroby, zaznamenávají významnou změnu v produktivitě a efektivitě. Čeho konkrétně se dá dosáhnout implementací robotického pracoviště směrem ke zlepšení výrobního procesu, se pokusil shrnout specializovaný server společnosti ABB – www.roboti.cz:

– snížení provozních nákladů,

– zlepšení kvality výroby a její stálosti,

– vyšší množství produkce za jednotku času,

– zvýšení flexibility výroby,

– snížení zmetkovitosti – omezení materiálových ztrát,

– zvýšení bezpečnosti na pracovišti,

– úspora užitné plochy pracoviště (instalace na podstavci, na stropě…),

– vysoká efektivita návratnosti investice,

– vylepšení pracovního prostředí pro zaměstnance,

– snížení počtu pracovníků a nákladů na jejich vyhledávání (pro obsluhu robotizovaných pracovišť postačují pracovníci s nižší kvalifikací).

Jak vidno, i přes potřebné investiční náklady, které jsou se zaváděním nových technologií do výroby samozřejmě spjaty, se ukazuje, že zavedení průmyslových robotů s sebou nese opravdu velké množství výhod. V dnešním vysoce konkurenčním tržním prostředí jde o výhody již dávno nejen příjemné, ale spíše nutné. Většinou jsou přednosti užití průmyslových  robotů poměrně patrné, nicméně mnohdy mohou být některé dodatečné úspory při návrhu tohoto řešení pro potenciální kupce skryty. Při snižování provozních nákladů je patrné, že omezení lidské práce je zdárný krokem k jejich snižování, ale šetření se projeví i na jiném místě. Odpadají například požadavky na osvětlení a vytápění, robot nabízí možnost obrovských úspor nákladů na energii.

Současné studie odhadují možné úspory až 8 % při snížení teploty o 1 °C, další úspory mohou být dosaženy vypínáním nadbytečného osvětlení. Jak bylo uvedeno výše, podstatným benefitem plynoucím z užívání robotů je zvýšení bezpečnosti na pracoviš tích, proti čemuž nemůže protestovat ani nejzarytější odborový odpůrce s nápisem „nenechte stroje brát nám práci“. Robot od lidí přebírá nepříjemné, namáhavé, život a zdraví ohrožující úkoly. Robot snižuje pravděpodobnost nehod a úrazů způsobených kontakty se stroji, nářadím a jinými nebezpečími ve výrobním procesu a pomáhá snížit počet onemocnění zaměstnanců, která jsou zapříčiněna opakovanými nebo namáhavými úkoly. Z našeho průzkumu je poměrně patrné, že naši čtenáři a současní nebo budoucí uživatelé robotů jsou si všech, nebo alespoň těch nejpodstatnějších výhod jasně vědomi.                                                                                                                                                                                                                                                      

Co je však významnější, očekávání vkládaná do nákupu tohoto technického řešení jdou většinou ruku v ruce s dosaženým výsledkem. Jak jinak totiž vyhodnotit 60% spokojenost v technickém i ekonomickém směru z dosud realizovaných nákupů dotázaných, přičemž celková nespokojenost ve všech aspektech je na úrovni pod 10 %. Pokud k těmto číslům přidáme ještě vyhodnocení grafu týkajícího se nejbližších plánů respondentů směrem k možným nákupům robotů v nejbližším období, kdy více než polovina odpovědí předpovídala zvýšení nákupů, můžeme očekávat, že výše uvedené předpovědi dalšího růstu trhu nejsou nijak přehnané.

Nakupem to u dobreho dodavatele nekonči

Kdo by tipoval, že nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje v prostředí českého a slovenského trhu robotů o konečném nákupu (výběru dodavatele), bude jednoznačně cena, se zlou by se potázal. Tento jistě také velice důležitý aspekt rozhodování naopak zůstal daleko za klíčovějšími vlastnostmi, mezi nimiž dominovala zejména technická podpora ze strany dodavatele a spolehlivost daného řešení. Zatímco u spolehlivosti je výběr zcela jasný, jelikož koresponduje s hlavními důvody realizací robotických pracovišť, technická podpora by mohla být zavádějící. Je důležité si ovšem uvědomit, že náklady spojené s dodatečným vyškolením zaměstnanců, nutnost změn v servisních postupech a řada dalších atributů může z nového pracovního prostředí udělat rovnou noční můru. 

Dnes už si v průmyslu těžko představíme produkt, který by mohl úspěšný dodavatel prodávat, aniž by k němu nenabídl jakoukoli další podpůrnou službu a hlavně vědomosti pracně získané z dosavadně realizovaných projektů. Jakých doprovodných služeb si zákazníci váží nejvíce, je opět patrné z přidruženého grafu, kde hraje prim nabídka kvalitního servisu nebo pomoc dodavatele během havarijních situací. Nicméně co zákazník, to požadavek – vědí samotní distributoři. Obchodní zástupce společnosti Mitsubishi Electric tak mezi nejčastější požadavky zákazníků řadí prodlouženou záruku, servisní smlouvy a stále rostoucí oblibu v nabídce preventivní údržby, Petr Duchoslav z FANUC ROBOTICS pak k nabídce přidává zajímavost v podobě vzdálené diagnostiky a telefonické hotline v režimu 24/7.

Od spolehliveho operatora po Terminatora?

Na otázku, co nám budoucnost na trh průmyslových robotů přinese, není jednoduchá odpověď. Zatímco v množství vědeckofantastické literatury a přírůstcích kinematografie se nám možnosti humanoidních robotů ukazují v jasných obrysech, eventuality v oblasti průmyslového užití jsou trošku tvrdším oříškem. Autoři oblíbených sci-fi už mají jasno, že roboti nám mohou sloužit (až do obskurních reálií lechtivější tématiky), ba že nás dokonce jednou může míra umělé inteligence takovýchto entit i vyhubit. Nicméně abychom neodbočili úplně, tak já (my) se vrátím(e) díky názorům nejpovolanějších – výrobců – k možnostem, které se rýsují na poli užitém, k němuž máme blíže.

„V zásade bude aj do budúcna platiť, že rameno robota nahrádza ruku človeka a bude sa stále väčšou mierou podieľať na humanizácii práce,“ přemýšlí Ivan Vallo, „v dnešnom pretechnizovanom svete je neprijateľné a nedôstojné, aby práca poškodzovala zdravie človeka. Toto sa deje stále a štát to stojí nemalé financie.Úroveň ‚inteligencie‘ robotov sa stále zvyšuje, a tak budú pribúdať oblasti využitia. Obrovský prostor vidím napriklad pri spracovaní a triedení komunálneho odpadu, ktorý je spravidla kontaminovaný.“ Petr Duchoslav se pak také domnívá, že vývoj průmyslových robotů nabírá vysokých obrátek, díky čemuž se oblasti užití robotů v průmyslu stále rozšiřuji. „Populární jsou dnes například systémy robotického vidění pro vizuální navádění robotu, které naše firma nabízí v robotech v podstatě jako standard.

Dále se prudce rozvíjí bezpečnostní prvky a bezpečná kontrola pozice a pohybu robotu z hlediska bezpečnosti obsluhujícího personálu nebo operátora. To potvrzují trendy v aplikacích, kde např. robot spolupracuje s člověkem,“ uvádí Duchoslav, čímž se lehce dotýká choulostivého tématu, kdy je pro vedení velice těžké přesvědčovat své kmenové zaměstnance, že instalace robotického pracoviště ještě neznamená jejich nadbytečnost (více v podbarveném infoboxu u článku).

Konec roboty, přichazí roboty

Jak je patrno, od první premiéry hry R. U. R. i od první instalace robotu pro průmyslové použití jsme ušli dlouhou cestu. Velké průmyslové provozy jsou již bez těchto automatizovaných pracovníků jen těžko myslitelné a budoucnost se nám rýsuje směrem k tomu, že jich budeme na procházkách továrnou potkávat stále více, jak se svým ocelovým temperamentem budou svědomitě vykonávat svou práci. Ať tak či onak, vždy bude zřejmě platit, že roboty budou „milovat“ i práci, kterou lidé nenávidí…

Další informace a zajímavé odpovědi z dodavatelské části průzkumu naleznete na internetových stránkách www.udrzbapodniku.cz u stejnojmenného článku.

Autor: Lukaš Smelik, šéfredaktor