Print

Zaveďte jednoduchou proceduru LOTO (uzamknout – označit)

-- 01.09.2015

Rozhodnete-li se pro zavedení procedury LOTO, přispějete ke zvýšení úrovně bezpečnosti vašich pracovníků a zlepšíte dodržování zásad bezpečné práce.

Jedním z nejdůležitějších a základních bezpečnostních opatření, které pracovníci musejí dodržovat, je procedura LOTO (Lockout = uzamknout – zamezit) / (Tagout = označit – informovat).

Elektrotechničtí montážní pracovníci mají společný cíl, jenž spočívá ve vytvoření elektricky bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a proto musí být použita náležitá procedura LOTO pro kontrolu všech druhů energie. Přesto se dosažení elektricky bezpečných pracovních podmínek může stát komplikovanou záležitostí pro zaměstnance, kteří pracují v rámci několika firemních lokalit s rozdílnými programy LOTO.

Ačkoli v proceduře LOTO existuje jen šest základních kroků, nebývají často řádně provedeny kvůli rozdílným místním řídicím předpisům. Mnohokrát se stává, že řídicí předpis LOTO je příliš složitý a liší se od toho, podle něhož byli zaměstnanci vyškoleni ve svých mateřských společnostech.

Některé programy LOTO neumožňují použití osobních visacích zámků; některé vyžadují přímou účast místního supervizora, včetně jeho finálního podpisu při ukončení celé procedury; jiné zase vyžadují použití mnoha různě zbarvených zámků. Konečným cílem jakéhokoli systému LOTO je vždy poskytnout každému pracovníkovi fyzickou bariéru proti nebezpečné energii. V technické praxi se jako velmi důležitá ukázala nutnost proškolování elektrotechniků s tím cílem, aby porozuměli všem potenciálním systémům LOTO, se kterými se mohou setkat v rámci různých firemních lokalit po celém světě. Společnost GE rovněž zavedla pravidelná přeškolování, aby se ujistila, že zaměstnanci jsou za jakékoli situace schopni zajistit elektricky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Společnost GE provedla vlastní výzkum, v rámci kterého zjistila, že za posledních pět let bylo hlavním jmenovatelem všech úrazů elektrickým proudem „vynechání procedury LOTO“. Přibližně k 53 % úrazů po zasažení elektrickým proudem došlo během servisních prací v místech zákazníka; z tohoto množství bylo 59 % úrazů způsobeno tím, že byla vynechána procedura LOTO a pracovníci měli v úmyslu odstranit poruchu na zařízení pod napětím. Téměř 20 % úrazů bylo způsobeno nedostatkem řádného ověření nulové energie.

Při pohledu na tyto nelichotivé údaje se začalo uvažovat, proč nebylo v těchto situacích zajištěno elektricky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Budování kultury bezpečnosti

Jedna z výzev v rámci programu LOTO se týká kultury bezpečnosti pracovníků, jelikož během naší průmyslové historie jsme se snažili opravovat zařízení, i když byla pod napětím, abychom zabránili odstávkám a udržovali efektivitu provozu. Takže v minulosti zde skutečně byly tendence opravovat zařízení pod napětím, aby se zabránilo výpadkům ve výrobě. V současné době platí tendence technicky zabezpečit zařízení tak, aby bylo v beznapěťovém stavu během většiny prováděných oprav.

Tato změna může být částečně vysvětlena zvýšeným důrazem na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků za posledních 20 let a stále nebezpečnějšími zdroji napájení, které jsou k dispozici v dnešních moderních elektrických systémech.

Tento nový trend je poháněn zaváděním programu EEWP (Energized Electrical Work Permit – Plán/ Program na vystavení pracovního povolení pro pracovní činnosti konané na elektrických zařízeních pod napětím). Řádné dodržování programu EEWP vyžaduje, aby opravy na elektrických součástech byly prováděny v beznapěťovém stavu, ledaže by dosažení tohoto stavu bylo nutné považovat za neproveditelné.

Je důležité zde uvést, že neproveditelnost není definována jako něco nevyhovujícího. V současné době je obtížné najít elektrické zdroje, které nemohou být vypnuty, a je tedy obtížné, ne-li přímo nemožné prokázat neproveditelnost. Cílem programu EEWP je zakázat zaměstnancům vykonávat opravy zařízení pod napětím a v případě, kdy pracovní činnost pod napětím může být odůvodnitelná, pomoci zajistit dodatečné posouzení rizika a zavést doplňkovou ochranu pro pracovníky s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Zbytečně to nekomplikujte

Procedura LOTO by měla být jednoduchá, aby byla v praxi řádně prováděna. Pracovníci jsou seznámeni se základními kroky LOTO. V případě, že se doplňkové kroky nebo řídicí předpisy liší, vyvolává to zmatek. Například pracovníci společnosti GE nedávno narazili na příliš komplikovanou proceduru LOTO, v rámci níž jednotlivým pracovníkům nebylo dovoleno pověsit svůj vlastní visací zámek / visačku; pouze jeden člověk (LOTO supervizor) ovládal zdroj energie prostřednictvím procesu pracovního povolení k provádění prací pod vysokým napětím.

Tento postup byl v protikladu k většině aplikovaných procedur LOTO a zpočátku vyvolal znepokojení u většiny pracovníků.

V tomto konkrétním případě existovala v rámci stejného projektu určitá procedura LOTO pro zajištění zdroje nízkého napětí a odlišný řídicí předpis, který platil pro provádění prací pod vysokým napětím. Pracovníci zcela nepochopili rozdíly v obou procedurách a ve fázi plánování projektu jim nikdo nezajistil řádnou instruktáž k dané problematice.

Obvykle tyto dva procesy společně fungují bez jakýchkoli problémů, ale administrativní chyba způsobila, že pracovníci byli přesvědčeni, že jsou chráněni před všemi zdroji elektrické energie, a přitom nebyli řádně chráněni před zařízením vysokého napětí.

Pracovník si byl v této konkrétní situaci jistý, že všechny požadované kroky LOTO byly řádně ukončeny a zahrnovaly všechny zdroje energie v daném pořadí. Vzhledem k tomu, že všichni vyplnili nízkonapěťový LOTO protokol identifikující všechny zdroje energie, byli přesvědčeni, že jsou náležitě chráněni procedurou LOTO, a začali vykonávat stanovenou pracovní činnost.

Ještě téhož dne bylo zjištěno, že zařízení vysokého napětí nebylo zahrnuto do protokolu LOTO a postupná kontrola zdrojů energie a ověření nulové energie neidentifikovala problém, protože toto zařízení bylo zablokováno pro dalšího dodavatele. K této chybě došlo proto, že nebyl dodržen správný postup a jeden visací zámek s visačkou byl povolen, aby chránil více dodavatelů.

Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale daný postup byl prošetřen a neprodleně bylo zavedeno nápravné opatření. Aplikace jednoduché procedury LOTO využívající visací zámky a visačky od každého jednotlivého pracovníka by zabránila výskytu této chyby.

Za normálních okolností oprávněný LOTO pracovník použije červený visací zámek a visačku upozorňující na vysoké nebezpečí, což označuje, že na daném zařízení se aktuálně pracuje, a proto nemůže být uvedeno do stavu pod napětím. Žluté visací zámky jsou rovněž běžné a jsou používány se žlutými visačkami; jejich účelem je označit zařízení, která z určitých důvodů musejí být udržována ve stavu s nulovou energií, avšak v současné době na nich nikdo aktivně nepracuje.

Jeden přehnaně komplikovaný příklad LOTO procesů zahrnoval použití pěti různých barevných visacích zámků a visaček v rámci jednoho podniku. Každá barva znamenala jiný komunikační účel; červená byla používána pro aktivní LOTO a jiné barvy, jako jsou modrá a černá, byly používány ke sdělení, proč bylo zařízení vypnuto a které oddělení nainstalovalo zámek. Zlaté visací zámky byly použity pro přechodné stadium a černé visací zámky byly určeny pro všeobecnou skupinu LOTO.

Při dotazování zaměstnanců, kteří pracovali v rámci tohoto procesu, ani jeden nedokázal vysvětlit důvod použití až pěti barev visacích zámků. To mělo za následek, že na daném pracovišti nikdo nedodržoval předepsaný proces, jelikož složité barevné kódování visacích zámků zůstalo nepochopeno. To je ukázkový příklad, proč musí být program LOTO jednoduchý, aby ho pracovníci dodržovali a přitom aby nabízel dostatečnou ochranu.

Plánování a příprava scénáře

Ačkoli vždy dáváme přednost tomu, aby pracovníci byli chráněni svým osobním visacím zámkem a visačkou umístěnou na zdroji, existuje mnoho různých LOTO programů, které neobsahují nebo neberou v úvahu tyto přednosti. V tomto případě je zapotřebí aplikovat fyzickou bariéru a přijmout další opatření k zajištění, aby případné nechtěné zapnutí zdroje energie nemělo za následek zranění pracovníků (toto se v terminologii označuje jako tag plus).

Například společnost GE pořádá pro své montážní pracovníky pravidelná školení, jejichž záměrem je, aby správně chápali různé LOTO programy; společnost též pro své zaměstnance vyvinula pokyny, které popisují, jak mají postupovat, narazí-li na specifické scénáře LOTO. Každý scénář vysvětluje správné kroky, aby bylo zajištěno elektricky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí dle daného typu programu LOTO, který musí být závazně dodržován.

Do scénáře jsou rovněž zahrnuta kritéria pro přerušení práce, pokud daný proces LOTO dostatečně nechrání pracovníky před zdrojem elektrické energie (kritické kroky).

Kromě toho montážní pracovníci vytvářejí LOTO proceduru specifickou pro dané zařízení, aby bylo zajištěno, že každý LOTO krok je dodržován. Tyto postupy mohou rovněž zahrnovat uzemnění elektrických vodičů, pokud je rozhodnuto, že je tento krok nezbytně nutný. Tento dokument zajišťuje kontinuitu LOTO mezi mnoha pracovníky a garantuje, že jsou dokončeny všechny kroky procesu LOTO.

Dalším osvědčeným postupem, který přispívá k ochraně pracovníků, je použití žlutého visacího zámku a žluto-modré pruhované visačky označující přechodné stadium. Tento typ zámku a visačky se používá u těch zařízení, která musejí zůstat v systému LOTO, ale pracovník nepracuje na daném zařízení aktivně, například když je riskantní, aby dané zařízení bylo pod napětím mezi pracovními směnami. Červený visací zámek a visačka slouží ke sdělení, že na zařízení se aktivně pracuje.

Na konci každé směny by měl pracovník odstranit červený visací zámek a visačku a na zdroj umístit visací zámek a visačku pro přechodné období. Na začátku příští pracovní směny musí projít proceduru LOTO, umístit červený visací zámek a visačku na zdroj a znovu ověřit nulovou energii. Tento postup umožňuje kontinuitu LOTO mezi různými pracovníky a nutí každého jednotlivce kontrolovat celý okruh a ověřovat nulovou energii u každého zdroje v rámci každé směny.

Všechny tyto pokyny a směrnice musejí být sdělovány v rámci vzdělávacích programů a pravidelného doškolování zaměstnanců, kteří pracují na montážích a stavbách. Podrobná a aplikovatelná příprava má ten největší pozitivní dopad na libovolnou proceduru LOTO. Zásluhou pravidelně prováděných školení na téma různých scénářů LOTO pracovníci vědí, co mají dělat, když jsou konfrontováni s odlišnými a složitými LOTO programy.

Účinné dodržování bezpečnostních prováděcích předpisů LOTO je podporováno budováním kultury bezpečnosti, srozumitelnými procesy a vzájemnou komunikací, doplněním těchto procesů odbornou přípravou a ukázkou různých aplikovaných scénářů LOTO.

Nakonec tento komplexní, efektivní plán poskytuje bezpečnější pracovní prostředí pro všechny zúčastněné. Vzhledem ke složitosti jednotlivých LOTO programů a k potenciálu vzniku lidské chyby, ke které občas dochází, je nezbytné, aby pracovníci vykonávající proceduru LOTO vždy před započetím prací ověřili nulovou energii a často i během pracovních činností prováděli kontrolu před samotným dotekem a zajistili instalaci dočasného ochranného uzemnění kvůli vlastní ochraně. Tento postup je poslední obranou před zdraví ohrožující energií. Ř&Ú

William Todd Burns je manažer pro bezpečnost a ochranu zdraví v rámci divize GE Energy Management’s North American Services. Greg Foust je vedoucí elektrotechnik v rámci divize GE Industrial Solutions.

Autor: William Todd Burns a Greg Foust, GE


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Functional Safety Engineer Training v Bratislave
2018-06-26 - 2018-06-29
Místo: Bratislava
Moderní technologie pro potravinářský průmysl
2018-09-25 - 2018-09-25
Místo: Olomouc
Moderní technologie pro farmaceutický průmysl
2018-09-26 - 2018-09-26
Místo: Olomouc
Fórum údržby
2018-10-02 - 2018-10-02
Místo: Brno, veletrh MSV
Bezpečnost v průmyslu
2018-10-31 - 2018-10-31
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI