Print

Využití podstatných informací z laboratorního rozboru oleje

-- 25.09.2019

Koncovým uživatelům brání mnoho faktorů, aby získali maximum z toho, co poskytují laboratorní rozbory vzorků olejů a maziv. Doporučujeme vyhnout se následujícím třem problematickým záležitostem.

V rámci provádění rozborů vzorků oleje bývá shromažďováno velké množství dat, které však není vždy v praxi využíváno. Laboratoře, jež provádějí rozbory vzorků oleje, jsou schopny provádět elementární analýzu, analýzu částic a mnoho dalších chemických testů, to vše se záměrem, aby zákazník/podnik měl k dispozici ty nejpreciznější informace o tom, co se děje s průmyslovými mazivy a kapalinami na zpracování kovů.

„Zřejmým důvodem, proč ve společnosti Seminole Electric praktikujeme laboratorní rozbor vzorků použitého oleje, je sledování zdravotního stavu maziv a zařízení,“ vysvětloval Brian Thorp, držitel certifikátů PdM Tech III, CLS, MLA III, jenž působí ve společnosti Seminole Electric Cooperative Inc. se sídlem ve městě Palatka na Floridě. „Jakmile se nám povedlo dostat program laboratorních rozborů na určitou pokročilejší úroveň, byl používán k identifikaci opakovaných problémů, u nichž byla zjednána náprava. Zaměřili jsme se na změnu viskozity, zlepšili jsme výkon filtrace, chlazení nebo ohřívání, provedli úpravu odvzdušnění a vyměnili všechna těsnění za kvalitnější a odolnější.“

Program prediktivní údržby (PdM) ve společnosti Seminole Electric funguje již téměř 20 let. Do programu je zapojeno více technologií, takže jakmile je něco identifikováno, může to být potvrzeno jinou technologií. „Stejně jako v jiných podnicích opravujeme některá zařízení hned; v určitých případech je monitorujeme a čekáme na vhodný časový prostor ve výrobě, aby mohla být provedena oprava, jiná zase opravujeme až těsně před tím, než selžou, a pak jsou i taková, která provozujeme až do jejich úplné poruchy,“ popsal situaci Thorp.

Správným využíváním dat z laboratorních rozborů vzorků oleje můžeme předvídat a předcházet poruchám, ještě než k nim dojde. Rovněž dodržováním doporučených postupů výrobců maziv a strojních zařízení můžeme dosahovat značných časových a finančních úspor.

Proč tedy koncoví uživatelé lépe nevyužívají tyto dostupné informace? Existují tři základní důvody:

  1. Nerozumějí tomu, co data na vystaveném protokolu obsahují.
  2. Mají omezený finanční rozpočet.
  3. Data nejsou podána formou, která by umožňovala jejich snadné použití.

Chabé nebo i nulové pochopení dat uvedených na protokolu

Vedoucí podniků se denně musejí vypořádávat s obrovským množstvím dat; protokoly s laboratorními rozbory vzorků oleje představují jen jeden z mnoha zdrojů. Mnozí, ne-li většina vedoucích nemá čas podrobně zkoumat tyto protokoly, předepisovat opatření, následně je realizovat a dbát na jejich dodržování.

Dobrou zprávou je, že existují dva zdroje, které mohou v těchto situacích pomoci: dodavatel maziv a laboratoř provádějící rozbory vzorků olejů a maziv. Oba partneři by měli disponovat odbornými znalostmi na takové výši, aby byli schopni navrhnout zjednodušený přístup k vyhodnocování vydaných protokolů. Většina dnešních laboratoří provádějících rozbory vzorků olejů a maziv rovněž používá software, který nejen zlepšuje kvalitu zpracovávání protokolů, ale usnadňuje čtení a interpretaci dat.

„Existuje absolutní korelace mezi tím, kolik poradenství a podpory nabízíme našim zákazníkům a úspěchem jejich programu pro analýzu vzorků olejů a maziv,“ poznamenal David Godwin, průmyslový obchodní zástupce společnosti Engineered Lubricants Co. (St. Louis). „Naši zaměstnanci musejí mít prodejního ducha, aby přesvědčivě komunikovali o obrovském potenciálu informací, které jsou k dispozici z laboratorních rozborů a jež jsou schopny naznačit vznikající problémy u zařízení, z nichž byly vzorky odebrány. Jelikož v rámci rozborů používáme více kontrolních metod, které se navzájem překrývají, máme jistotu a potvrzení vznikajících problémů. Zejména díky pozorování trendů z několika vzorků v rámci stejného systému se zákazník může vyhnout mnoha neplánovaným odstávkám zařízení a minimalizovat tak náklady na jejich údržbu.“

„Drobná nápravná opatření mohou být přijata včas. Zákazníci dodržují pravidelnou četnost monitorování a odběru vzorků, díky čemuž se vyhýbají nadměrné spotřebě maziv, přičemž dosahují prokázané spolehlivosti v provozu,“ uvedl Godwin. „Nemusejí zbytečně vypouštět hydraulické systémy, které jsou ještě v provozuschopném stavu.“

„Zatímco mnoho lidí vám řekne, aby dodavatelem maziv a laboratorních rozborů nebyl jeden subjekt, v mé dosavadní praxi jsem zjistil, že může existovat dobrá synergie, zvláště když vyvíjíte maziva pro speciální aplikace,“ podotkl Mike Roth, CMRP, provozní manažer oddělení Metal Control & Casting (Olin Brass, Alton, stát Illinois). „Měli jsme vynikajícího partnera, který nejen dodával maziva, ale prováděl také laboratorní rozbory vzorků maziv. Když jsme měli problémy, náš dodavatel neúnavně pracoval na tom, aby problém identifikoval, a následně nám pomohl s jeho řešením.“

Mike Johnson, hlavní konzultant společnosti AMRRI (Franklin, stát Tennessee), věří, že užitečnost dat získaných z laboratorních rozborů vzorků oleje je často závislá na znalostech a dovednostech osoby, která informace zpracovává a vytváří podklady pro následná opatření v praxi. „Nápravná opatření se často točí kolem provizorních řešení symptomu, protože skutečný lék je mimo bezprostřední dosah z různých důvodů,“ vysvětlil Johnson. „Laboratoř často vyvíjí tlak, ale může učinit pouze obecné návrhy opatření, jež jsou založena na relativním významu poskytnutých informací.“

Všichni pracovníci údržby by měli disponovat základními znalostmi, co se týče laboratorních rozborů vzorků oleje, a jeden pracovník by měl být zodpovědný za tuto oblast a ujmout se vedení. Klíčem k úspěchu je mít v podniku někoho vyškoleného, případně certifikovaného, který bude schopen přesně interpretovat výsledky laboratorních rozborů.

„Z dané osoby se skutečně musí stát zastánce a bojovník za aktivní využívání závěrů získaných z laboratorních rozborů vzorků olejů a maziv,“ zdůraznil Thorp. „Nemůžete si jen přečíst titulní stránku protokolu a nabýt dojmu, že jste získali všechny podstatné informace uvedené v protokolu. Z titulní strany máte jen celkovou představu o stavu, ale abyste byli schopni rozpoznat problémy a provést potřebné změny na základě aktuálního stavu oleje, musíte porozumět výsledkům, sledovat trendy a především vědět, jaké další testy je třeba udělat pro získání potřebných informací. Pokud nepokládáte správné otázky, asi jen těžko obdržíte správné odpovědi.“

Zúčastňovat se různých školení a vlastnit potřebná osvědčení je pro osobu zodpovědnou za tuto problematiku velmi důležité. Mnoho výrobců zařízení i maziv nabízí různá školení a uděluje příslušné certifikace pro své produkty a služby. Většina laboratoří provádějících rozbory olejů a maziv organizuje rovněž semináře na téma nabízených produktů a služeb a jsou obvykle těmi nejpovolanějšími, kteří mohou koncovým uživatelům pomoci správně porozumět údajům na vystavených protokolech. Školení týkající se problematiky maziv a mazání organizuje i Společnost tribologů a inženýrů mazání (STLE), včetně vydávání osvědčení certifikovaného specialisty na mazání (CLS) a certifikovaného analytika monitorování oleje na úrovni I a II (OMA I a II).

„Myslím, že je nesmírně důležité mít dobré vztahy s laboratoří, dodavatelem maziv a mnoha dalšími odborníky v oboru,“ prohlásil Thorp. „Nikdy nemůže být ‚příliš mnoho‘ lidí, od nichž získáte radu v situaci, kdy to nutně potřebujete. Tyto zdroje mohou být neocenitelné, když víte, že něco není v pořádku, ale žádný z běžných testů vzniklý problém neidentifikuje. To je okamžik, kdy je velmi důležité být v kontaktu s lidmi, kteří chápou silné a slabé stránky laboratorních rozborů vzorků maziv, protože vám mohou navrhnout další test, jenž nakonec váš problém úspěšně identifikuje.“

Omezený rozpočet

Rozpočty v rámci některých organizací – zejména těch menších – nezahrnují pozici pracovníka zodpovědného za problematiku mazání do svých kolonek. Ve skutečnosti v obdobích, kdy ekonomická situace není úplně růžová, bývá tato pozice tou první, která výrazně pocítí finanční omezení a obává se zrušení. Mnoho společností si uvědomuje skutečné náklady na odstranění této pozice, ale rozhodně ne všechny. Snížení neplánované doby výpadku výroby úplně lehce nahradí finanční prostředky potřebné na zaplacení této pozice; mít v podniku člověka, který se plně věnuje provádění doporučených opatření na základě laboratorních rozborů vzorků maziv, zcela určitě přináší značné úspory.

„Výměna oleje dle aktuálního stavu, který zjišťujeme z laboratorního rozboru, nikoli podle toho, že už by podle harmonogramu mělo dojít k výměně, představuje u většiny monitorovaných zařízení snadný způsob, jak ušetřit nemalé peníze,“ nastínil Thorpe. „Většina lidí vidí jen náklady na pořízení maziva, ale když započítáte veškeré náklady, tj. příjem, skladování, výdej, instalaci, likvidaci a práci, skutečné náklady se mohou vyšplhat na čtyř- až sedminásobek ceny za pořízení jednoho galonu.“

Mnoho průmyslových závodů snižuje personální obsazení a outsourcingové činnosti údržby. Některé týmy PdM, které kdysi disponovaly čtyřmi až šesti pracovníky, byly zredukovány na polovinu. Dnes téměř všechny organizace, bez ohledu na výnosy, neustále hledají nové možnosti, jak ještě více „vymačkat“ z personálu či zařízení. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je technologie. A pokud jde o laboratorní rozbory vzorků maziv, pak máme na mysli příslušný software.

Nicméně software, pokud není pečlivě vyvinut a implementován, může vytvořit ještě hůř zvládnutelný nadbytek dat, než známe u tradiční metodiky laboratorních rozborů maziv.

„Bohužel se setkávám s mnoha případy, kdy podniky vůbec neprovádějí monitorování stavu používaných maziv. Pro mě to je zcela nepochopitelná a nevysvětlitelná záležitost,“ zdůraznil Johnson. „Jediným důvodem, proč podnik zanedbává provádění laboratorních rozborů maziv představující základní kámen v rámci kontroly stavu strojů, je skutečnost, že finanční ředitelé prostě nechápou, jak velká hodnota se za touto činností skrývá. Náklady na provádění laboratorních rozborů vzorků maziv za účelem kontroly stavu jsou pětinásobně, ne-li desetinásobně nižší než náklady na neplánované odstavení zařízení, ke kterému pak logicky dochází. Každý z nás by rád investoval své finanční prostředky, kdyby měl jistotu, že za rok získá jejich pětinásobek, a to po dobu tří let.“

Data nejsou prezentována v použitelné formě

Protokoly, kterým průměrný člověk rozumí jen s obtížemi, jsou jedna věc; protokoly, jimž nerozumějí ani technici, kteří jsou zodpovědní za udržování náležitého stavu zařízení, jsou další. Ve většině případů jdou protokoly o stavu maziv přímo k technikovi zařízení, který je zodpovědný za jejich přezkoumání, nastínění nápravných opatření, jejich uskutečnění a dodržování. S největší pravděpodobností dochází v praxi pouze k letmému prostudování zaslaného protokolu.

Proč? Protože technik, který je zodpovědný za chod jemu přiřazených strojů a zařízení, je často ohromen obtížně interpretovatelnou řadou kódů a čísel. Dokonce i samotní pracovníci provádějící rozbor tvrdí, že koncoví uživatelé mohou často narazit na protokoly, jejichž rozluštění je velmi frustrující.

„V průběhu let jsem měl tu čest spolupracovat se šesti různými laboratořemi, které pro nás prováděly laboratorní rozbory vzorků maziv,“ vypočítával Thorp. „Každý protokol měl jiný formát, avšak veškeré požadované informace byly ve všech uvedeny. Některé protokoly obsahují mnoho dalších doplňujících grafů, tabulek a jiných informací, které jsem obecně nepoužíval.“

Většina uživatelů by uvítala byť jen částečné upravení protokolů. A jak říká Roth: „Jsme sice spokojeni s formátem protokolu, ale jedna z oblastí, kde bych přivítal změnu, je schopnost vytáhnout informace o trendech pro každý konkrétní systém. Je důležité vyvinout protokoly přizpůsobené koncovému uživateli na míru a hlídat parametry, aby bylo možno rychle a účinně diagnostikovat jakékoli začínající problémy.“

Johnson dodává, že existuje mnoho důvodů, proč zákazníci nevyužívají informace z vydaných protokolů. „Nedostatek znalostí o tom, co vlastně dělat s údaji, které jsou uvedeny na laboratorním protokolu, je pravděpodobně naší největší překážkou,“ konstatoval. „Všichni jsme příliš zaneprázdněni, než abychom věnovali čas potřebný k rozvoji hlubokých znalostí o tomto tématu. Mám několik zákazníků, kteří mají vypracovaný vysoce efektivní program monitorování stavu maziv, a pojítkem těchto zákazníků jsou vyhrazené zdroje, které samozřejmě posvětilo nejvyšší vedení podniku, neboť si je vědomo brzké návratnosti investic do času a vzdělávání zodpovědných osob.“

Takže na závěr nelze říci, že vina je vždy na straně koncových uživatelů, nevyužívají-li své programy na rozbor stavu maziv na maximum. Když programy na rozbor olejů a maziv nedokážou splnit očekávání, která jsou na ně kladena, hledejme chybu buď v laboratorních protokolech, jež jsou pro průměrného člověka téměř nerozluštitelné, nebo v některých případech v omezeném rozpočtu, jenž tuto problematiku vůbec nezahrnuje, dále pak v časové tísni, v níž se technici denně nacházejí, anebo v protokolech, jejichž doporučení lze v praxi realizovat jen s velkými obtížemi.

Jeanna Van Rensselarová pracuje a píše články pro Společnost tribologů a inženýrů mazání (STLE), která je obsahovým partnerem společnosti CFE Media.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI