Print

Ve jménu bezpečnosti: Stop!

-- 25.09.2019

Pracovníci by měli být povzbuzováni k tomu, aby přerušili práci, když se zvýší míra rizika. 

Jedním z primárních cílů efektivního řízení rizik je kultivace angažované pracovní síly, která si je skutečně vědoma rizik ve své každodenní práci. S tímto zvýšeným nasazením a uvědoměním by měl přijít pocit zplnomocnění, že každý zaměstnanec může přestat vykonávat práci, o níž se domnívá, že je vysoce riziková a nebezpečná.

Je však překvapivé, že i když pracovníci identifikují činnosti s velmi vysokou mírou rizika, jen málokdo se snaží přerušit právě vykonávanou práci. Proč tomu tak je?

Jedním z hlavních důvodů, proč zaměstnanci nevyužívají svého zplnomocnění k zastavení práce, je, že si nejsou vědomi závažnosti rizik, která pozorují. I když si pracovníci dříve všimli rizikových stavů, mnohokrát danou situaci vnímali jako kompromis mezi řešením bezpečnostních problémů a udržováním výroby. Toto přesvědčení často pramení z hluboce zakořeněné firemní kultury, v rámci které je „výroba vždy na prvním místě“ a kde je určitá míra rizika omylem považována za součást každodenní práce. Dokonce i v podnicích, kde vedoucí představitelé hovoří o důležitosti zastavení nebezpečné práce, většina zaměstnanců nevěří, že se to týká právě jejich pracovních úkolů. A jelikož se téměř všude nestíhají plnit termíny zakázek, jsou v tomto přesvědčení i nadále utvrzováni.

Svou roli hrají i následující faktory: Zaměstnanci se často přizpůsobují činnostem, které nejdou přesně podle plánu. Neustále improvizují a kompenzují zařízení a nástroje, které fungují špatně nebo jsou mimo provoz. Přicházejí do kontaktu se základními surovinami, které vykazují v určitých směrech nedostatky. Jejich úkolem však je, aby vše fungovalo jako dosud, což je to, o co se v rámci svých svěřených úkolů snaží. Často jsou na sebe hrdí, když podobné překážky překonají. Když se však zaměří na řešení nastalých problémů, nemusejí správně rozpoznat nová nebezpečí, jimž jsou vystaveni, ani pochopit míru rizika, které podstupují.

A pak tu jsou ještě osobní důvody, proč zaměstnanci nepřeruší vykonávání nebezpečné práce. Je to prosté – nechtějí zažít pocit studu. Zastavení práce je vnímáno jako izolační akt, jenž přitahuje nežádoucí negativní pozornost. Zaměstnanci také nechtějí být vyzýváni nebo zpochybňováni svými spolupracovníky nebo vedoucími. Chtějí se cítit podporováni a být součástí týmu. Jakékoli akce, které by jim často způsobovaly nepohodlí, nebudou přijaty.

Jak tedy mohou zaměstnanci překonat překážky, které jim brání v tom, aby přerušili vykonávání rizikové práce? Je nezbytné vytvořit firemní kulturu, která podporuje povědomí o rizicích. Uvědomte si, že se jedná o dlouhodobější proces; takovou firemní kulturu nevytvoříte přes noc. Avšak některé klíčové prvky tohoto posunu ve firemní kultuře mohou být provedeny okamžitě.

1. Trénujte a koučujte pracovníky, aby si byli vědomi rizik v rámci svých pracovních činností.

Zaměstnanci ve výrobě znají své zaměstnání lépe než kdokoli jiný, takže by se měli každý den aktivně podílet na hodnocení rizik. Měli by být vyškoleni, aby věnovali čas hledání rizik a přemýšleli o jejich závažnosti. Závažnost rizika lze vypočítat podle toho, jak často mu jsou vystaveni a jaké by byly důsledky, pokud by se něco pokazilo. Pokud tento výpočet neprovedou, měli by pracovníci pochopit, že riskují, i když to považují za přiměřenou součást své práce. Pokud však jsou pracovníci schopni kvantifikovat míru rizika, uvědomí si, že když je příliš vysoká, je zapotřebí s tím něco udělat.

Spolu s výpočty by měli být pracovníci také povzbuzováni, aby důvěřovali svému šestému smyslu. Pokud se akce nebo situace jeví jako riskantní, je třeba ji dále prozkoumat. Učiní-li tak, pomůže jim to, neboť jasně uvidí, jak míra rizika nebezpečně stoupá.

Pracovníci, kteří přeruší svou práci s tím záměrem, že budou přemýšlet o riziku a konzultovat jej se svými spolupracovníky, aby snížili míru nebezpečí, jsou si nejen „vědomi rizika“, ale zaujali „proaktivní postoj ke snížení míry rizika“. Takový proaktivní přístup k dané problematice vede k žádanému snížení počtu pracovních incidentů.

2. Trénujte a koučujte vedoucí, aby správným způsobem podporovali rozhodnutí o zastavení práce.

Pokud jde o bezpečnost, zastavení práce představuje kritickou oblast, kterou vedoucí představitelé podniku – včetně mistrů a vedoucích týmů – musejí podrobně probrat a rozhodnout o proplacení ušlé mzdy.

Vedoucí pracovníci by nikdy neměli zpochybňovat důvody k zastavení práce. Ve skutečnosti když zaměstnanci přeruší svou činnost kvůli nadměrnému riziku, je třeba jim poděkovat a v daném rozhodnutí je podpořit. To vyžaduje, aby vedoucí pracovníci naslouchali svým zaměstnancům a chápali rizika z jejich pohledu. I když mohou nastat situace, kdy není nutné zastavit práci, je to jen malá daň, kterou musíte zaplatit za vytvoření správné firemní kultury, v jejímž rámci se hlášení jakéhokoli nového rizika vnímá jako akceptovaný a cenný nástroj, jenž snižuje míru nebezpečí na pracovišti.

3. Povzbuzujte pracovníky, aby se na chvíli zastavili a přemýšleli o vykonávané práci.

Budování důvěry pracovníků v to, že budou vědět, ve kterém okamžiku mají přerušit svou práci, je zásadní. Pracovníci by měli být povzbuzováni, aby se před přerušením práce na chvíli zastavili a přemýšleli, zda mohou snížit riziko sami nebo ve spolupráci se svými kolegy. Pokud oni sami ani jejich spolupracovníci nejsou schopni snížit míru rizika, musejí mít jistotu, že když svou práci přeruší, získají od svých nadřízených pomoc, kterou potřebují. Odměňovat a dávat tyto události za příklad ostatním posiluje důvěru pracovníků v jejich vlastní myšlenkový proces.

Povzbuzování pracovníků k tomu, aby se pozastavili a přemýšleli o vykonávané činnosti, zvyšuje jejich chuť a ochotu ještě více se zapojit do vykonávání svěřených úkolů, umožňuje jim vytvořit racionální důvod k přerušení práce (nebo nepřerušení) a pomáhá jim vyhnout se rozpakům kvůli tomu, co se stane, když se náhodou zmýlí.

Pracovníci by měli být zplnomocněni, aby převzali iniciativu a ihned přerušili vykonávanou činnost, jakmile si všimnou, že míra rizika stoupá. Tím, že naučíme zaměstnance identifikovat a vypočítat míru rizika, proškolíme vedoucí, aby respektovali a oceňovali rozhodnutí zaměstnanců přerušit práci, a vybudujeme u pracovníků jistotu, že budou přesně vědět, kdy je přerušení práce nezbytností, dosáhneme v podniku výrazného snížení míry rizika.

Don Byrne je projektový manažer ve společnosti DuPont Sustainable Solutions.

Používání elektrických „signálů“ k ochraně elektrické sítě

Signály postranního kanálu a blesky ze vzdálených bouřek by mohly jednoho dne zabránit hackerům v sabotování rozvoden elektrické energie a další kritické infrastruktury – takto zní závěry jedné studie.

Analýzou elektromagnetických signálů vysílaných komponenty trafostanice pomocí nezávislého monitorovacího systému byli bezpečnostní pracovníci schopni zjistit, zda nebylo nějakým způsobem zasahováno do přepínačů a transformátorů ve vzdálené rozvodně. Signály blesků vzdálených tisíce kilometrů jsou schopny tyto signály autentizovat a zabránit tak škodlivým subjektům, aby do systému vkládaly falešné informace o monitorování.

Výzkum ve společnosti Georgia Tech byl proveden na rozvodnách v rámci dvou různých elektrických rozvodných podniků pomocí rozsáhlého modelování a simulací nejrůznějších možných situací. Jedná se o distribuovaný systém detekce narušení normálního provozu založený na principech radiofrekvence.

„Měli bychom být schopni na dálku odhalit jakýkoli útok, který mění magnetické pole kolem součástí rozvodny,“ prohlásil Raheem Beyah, profesor nadace Motorola ve škole elektrotechniky a počítačového inženýrství Georgia Tech. „Používáme fyzikální jev k určení, zda k dané činnosti v rozvodně došlo nebo ne.“

Vypnutí jističů rozvodny, které následně způsobí výpadek proudu, představuje jeden z potenciálních útoků na rozvodnou síť; v prosinci 2015 byla tato technika použita k vypnutí napájení domácností pro 230 000 obyvatel Ukrajiny. Útočníci vypnuli jističe ve 30 rozvodnách a pronikli do monitorovacích systémů, aby přesvědčili provozovatele energetické sítě, že síť funguje normálně. Navíc zaútočili na call centra a zabránili tak zákazníkům, aby mohli informovat operátory o tom, co se vlastně děje.

„Elektrickou rozvodnou síť je obtížné zajistit, protože je skutečně hodně masivní,“ vysvětloval Beyah. „Poskytuje elektrické propojení z elektrárny k zařízením ve vaší domácnosti. Kvůli tomuto elektrickému připojení existuje mnoho míst, odkud by hacker mohl potenciálně zahájit svůj útok. Proto potřebujeme mít k dispozici nezávislý způsob, jak zjistit, co se v rozvodné síti aktuálně děje.“

V rámci této nezávislé metody se používá anténa, jež je umístěna v rozvodně nebo její blízkosti za účelem detekce jedinečných radiofrekvenčních signatur z „postranních kanálů“ produkovaných zařízením. Monitorování je vždy nezávislé na systémech, které se aktuálně používají k monitorování a řízení sítě.

„Energetická síť představuje nejdůležitější část naší infrastruktury,“ poznamenal Beyah a pokračoval, „pokud nemáte k dispozici elektrickou energii, přestává vám všechno ostatní fungovat.“

Tento článek byl původně publikován na stránkách společnosti ISSSource.com, která je obsahovým partnerem společnosti CFE Media.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI