Print

Štíhlé výrobní procesy: Zaměřte se na ztrátové časy a nevyužité prostory kolem sebe

-- 12.03.2014

Zeptejte se operátorů, jakým způsobem eliminovat ztráty, a přemýšlejte, jak věci kolem sebe co nejefektivněji vizuálně zdůraznit.

Jakým způsobem lze rozjet výrobní proces, aby byl štíhlý (Lean) a abyste následně mohli zavést automatizaci tam, kde to dává smysl? Stačí se pozorně dívat kolem sebe.

Zaměřte se na neúčelně vynaložené pohyby, promarněný čas a úsilí, nevyužité prostory a neorganizované pracovní plochy ve vašem podniku. V rámci dalšího kroku zajděte přímo za operátory ve výrobě a zeptejte se na jejich názor, tj. jakým způsobem nejlépe eliminovat ztráty a jak vše na dílně vizuálně zdůraznit, aby každý bez dlouhého přemýšlení věděl, co kam uložit a co kam patří. Jednoduchá instruktáž nebo provozní označení může operátorovi často pomoci zapamatovat si všechny kroky v příslušném procesu a upřednostnit je. Barevně kódované tabule představují pro uživatele a pracovníky výdejen nářadí skvělé pomocníky při sledování četnosti použití jednotlivého nářadí, minimalizují frekvenci jeho odcizení a pomohou při vysledování těch, kteří kolem sebe shromažďují nářadí jako křeček.

„Výrobci se obvykle musejí zabývat ztrátami, které souvisejí s těmito sedmi základními oblastmi: zásoby zboží na skladě, nadvýroba, přeprava, výrobní vady, nadbytečné úkony na výrobku, které zákazník nevyžaduje, manipulace a čekací doby,“ uvedla Melissa Toppová, ředitelka globálního marketingu ve společnosti Iconics, která je dodavatelem podnikového softwaru. „Štíhlá výroba je iterativní přístup, který podněcuje výrobce k odstranění těchto zdrojů ztrát. Technologické řešení, které doprovází každou výše uvedenou oblast, se soustředí na podrobné podávání informací o aktuálním stavu výroby, na správu alarmů a snížení prostojů,“ dodala Toppová.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Brezen_2014/stihly_proces_1.JPGOblast průmyslové automatizace je dnešním průmyslu velmi rozšířená a zahrnuje mj. technologie, jako jsou CNC stroje pro zpracování výrobků a manipulaci s nimi, systémy automatizace procesů, systémy řízení pohybu, software pro automatizaci a monitorování stavu zařízení a systémů.

Mezi obchodní přínosy automatizace zcela jistě patří globální konkurence, rychlejší plnění objednávek, expedice zboží, zvýšení produktivity práce na směnu, snížení provozních nákladů, zvýšení výnosů, zkrácení doby nakládky/vykládky, snížení objemu zboží poškozeného či rozbitého při manipulaci, menší plýtvání materiálem a úspory pracovních sil.

„V Austrálii nemáme nic takového jako levná pracovní síla,“ vysvětlil James Abbot ze společnosti Challenge Engineering. Abbot se spoléhá na CNC obrábění, které nabízí několik výrobních procesů v rámci jednoho stroje. Nastavení stroje je velmi efektivní, jelikož většina nástrojů se již nachází v karuselu, který pojme až 72 nástrojů, a veškeré soustružnické, frézovací a  vrtací operace lze provádět na jedno upnutí. Tento typ automatizace strojů  maximalizuje personální obsazení a pomáhá naší společnosti udržet si náskok před silnou konkurencí z dovozu, zejména se silným australským dolarem.

Návratnost investic (ROI)

Když byla společnost PGT Industries konfrontována s výrobními požadavky, které překročily současnou kapacitu jejího provozu, aplikovala software od http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Brezen_2014/stihly_proces_2.JPGspolečnosti Iconics na svých dvanáct nejdůležitějších výrobních zařízení, aby mohla provádět analýzu celkové efektivity zařízení (OEE) současného výrobního podniku. Tento software byl použit s cílem zaměřit se na zdroje ztrát OEE, co se týče dostupnosti, kvality a výkonu daného zařízení. Společnost PGT Industries si po provedení analýzy uvědomila, že má k dispozici dostatečný prostor pro úspory, dokázala snížit své ztráty ve většině oblastí a nakonec odložila své plány na vybudování třetího výrobního zařízení, což vedlo k významným úsporám, jelikož společnost zjistila, že svá původní zařízení může provozovat na 1,5násobek své předchozí výrobní kapacity a bez nutnosti dalších investic. Díky těmto poznatkům byly ve společnosti PGT Industries sníženy náklady na pracovní sílu a energii o 20 %.

„Přenosné analytické nástroje pomáhají při automatizaci procesů ve farmaceutickém průmyslu a v průmyslovém odvětví zabývajícím se tříděním a následným zpracováváním kovového šrotu,“ uvedl Larry Zeltner, ředitel divize pro provozní dokonalost ve společnosti Thermo Fisher Scientific, která tyto nástroje vyrábí a dodává na trh.

Monitorování a řízení surovin včetně dodržování předpisů kvality je klíčovou záležitostí pro všechny farmaceutické společnosti. Díky relativně nízkým nákladům na pořízení přenosného zařízení, které generuje okamžité a přesné výsledky v reálném čase, se můžeme vyhnout nákladným a časově náročným kontrolním analýzám kvality, jež obvykle bývají prováděny v laboratořích vzdálených od daného pracoviště a jejichž služby jsou účtovány dle hodinové zúčtovací sazby nebo projektu. Náš přístup však vkládá kontrolu kvality do rukou obsluhy. V pr ůmyslovém odvětví zase úzce spolupracujeme se zákazníky, kteří se zabývají tříděním kovového šrotu dovezeného na přívěsech  nákladních vozů. XRF spektrometry jim pomáhají provádět přesné a rychlé odhady hodnoty těchto nákladů, což vede k rentabilnímu rozhodnutí v podniku, který pracuje s malými maržemi.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Brezen_2014/stihly_proces_3.JPGAutomatizace rovněž hrála důležitou roli v receptu na úspěch v rámci sýrárny Barbers Farmhouse Cheesemakers. Úkolem je zajistit přesnou velikost a hmotnost dodávaných sýrů (dle předpisů stanovených v zákonech UK) a zároveň minimalizovat počty porcí o nadměrné velikosti. Technikům se povedlo do výrobní linky implementovat automatizované vážicí a krájecí zařízení, snížit distribuci nadměrných porcí, která se pohybovala v rozmezí od 4 % do 5 %, až na méně než 1 % a přispět tak k posílení konkurenceschopnosti sýrárny Barbers.

Další praktický přístup ke štíhlé výrobě a automatizaci zavedla pro jednoho výrobce nábytku Lois Quinnová, jež podniká v rámci vlastní společnosti Rapid Operational Improvement, čímž se jí podařilo eliminovat potřebu externího poradce pro štíhlou výrobu. S trpělivým a laskavým přístupem a za pomoci přesných technických výpočtů vyřešila Lois Quinnová se svým týmem několik klíčových výzev a navrhla konkrétní konstrukční změny.

Jedním ze zřejmých úkolů byla přestavba rámovacího stolu, který byl v původní verzi velmi nešikovně navržen. Tento stůl slouží k sestavení a montáži dělicích panelů běžně používaných kancelářských stolů. Před zahájením štíhlého programu byly stanoveny následující měřitelné cíle:
• vylepšení konstrukce stolu, zkrácení doby montáže rámu a odstranění závad;
• zkrácení doby nutné na změnu seřízení z jedné velikosti panelu na druhou a zlepšení ergonomie práce tím, že bude eliminována nutnost natahovat se, aby bylo možné dosáhnout na menší panely ve středu stolu;
• identifikace a odstranění hlavních bezpečnostních rizik.

Kaizen workshop pod vedením dvou operátorů vyřešil související problémy. http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Brezen_2014/stihly_proces_4.JPGNový stůl nyní jezdí po lineárních ložiscích, aby se přizpůsobil šířce panelu. Dvě svorky (jedna v každém rohu) lze rychle a jednoduše přesunout a nastavit na příslušnou výšku panelu. Díky této přestavbě mohou dva operátoři pracovat na protilehlých stranách panelu současně, aniž by se museli pracně natahovat  přes celý stůl. V minulosti bylo vyžadováno, aby rozpracovaný panel přenesli na jiný stůl. Nyní jsou všechny práce dokončeny na jednom stole, což eliminuje bezpečnostní a ergonomické problémy spojené se zvedáním a manipulací s panely a zároveň šetří drahocenný čas.

Mezi výhody patří:
• minimální objem nedokončené výroby;
• minimální přepravní vzdálenosti komponent;
• bezpečně a ergonomicky navržená a zkonstruovaná výrobní buňka;
• výrobní kapacita 800 panelů denně;
• vyčíslení časové náročnosti a přidělených mzdových nákladů s cílem dosáhnout snížení celkových nákladů o 25 %;
• snížení problémů s bezpečností a ergonomií o 100 %;
• vylepšená úroveň „5 S“ o 25 %.

Jak z manažerského, tak i z provozního hlediska hraje automatizace v rámci štíhlé výroby důležitou roli, protože šetří lidem čas, jejž mohou věnovat svým procesům, a urychluje úkoly i povinnosti, které jsou stroje schopny dovedně vykonat.

Někteří odborníci se však domnívají, že automatizace procesů by měla být zaváděna postupně a systematicky.

„Automatizace obvykle není řešením, které může být jen tak lehce vyzkoušeno, zavedeno a změněno, a proto by k ní mělo dojít v pozdějších fázích implementace principů štíhlé výroby, tj. poté, co byly odstraněny ergonomické http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Casopis_Brezen_2014/stihly_proces_5.JPGzátěže a provedena opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti práce,“ uvedla Paola Castaldová ze společnosti Oregon Manufacturing Extension Partnership.

Castaldová ještě dodala: „Mohlo by se stát, že naprojektování automatizovaných systémů před tím, než si projdeme všemi nástrahami štíhlé výroby, by mohlo vyřešit nesprávný problém, protože bychom mohli zautomatizovat systém, který nefunguje správně. Avšak pokud to je právě lidský faktor, jenž stojí v cestě plynulému toku a kvalitě, může automatizace  představovat vhodné řešení a zároveň jediný způsob, jak zvýšit efektivitu výroby.“

Bezpečnost a štíhlá výroba

Eliminace možností úrazů jde ruku v ruce s rostoucí produktivitou práce. Zatímco někteří vnímají úrazy jako nevyhnutelný důsledek lidských činností v rámci mnohých průmyslových odvětví, jiní si již uvědomují, že úrazy mají negativní dopad na celkové hospodářské výsledky společnosti, stejně jako na životy zaměstnanců a jejich rodin, morálku ostatních zaměstnanců nevyjímaje.

Cílem, ke kterému všichni spějeme, je rovnováha mezi návratností investic do řešení automatizačních procesů a dosažením pracovní spokojenosti. Potřebné nástroje a školitelé čekají venku. Tak neváhejte a začněte eliminovat ztráty ve vašich procesech.

Jack Rubinger, Public Relations, společnost Graphic Products. Ř&Ú

Autor: Jack Rubinger, Graphic Products


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI