Print

Současný stav hydraulických kapalin na českém trhu

-- 24.06.2019

Hydraulické oleje jsou jednou z nejprodávanějších skupin olejů na českém trhu. Největší podíl na trhu tvoří hydraulické oleje úrovně ISO-L-HM. V daných výkonnostních úrovních hydraulických olejů ale existují kvalitativní rozdíly. Výrobci hydraulických zařízení vyžadují lepší vlastnosti olejů, jako je vyšší čistota, delší životnost, posílené protiotěrové vlastnosti atd. Navzdory požadavkům výrobců však podíl prémiových hydraulických olejů vzrůstá velmi pomalu.

Annotation:

Current situation regarding hydraulic fluids on the Czech market

The hydraulic oils are one of the bestselling lube category within Czech market. The hydraulic oils of specification ISO-L-HM have the largest market share. We find some quality differences in different performance levels of hydraulic oils. The demand of hydraulic equipment manufacturers (OEM) requires better oil properties such as higher purity, anti-wear properties and service lifetime etc. Despite of the OEM`s requirements, the premium hydraulic oil share is growing very slowly.

Statistika

Podle statistických údajů České petrolejářské asociace (ČAPPO) se v  České republice prodá více než 6 kilotun hydraulických olejů z domácí produkce a doveze se více než 17,5 kt ročně. Pokud do statistiky nebudeme započítávat oleje pod kódy nomenklatury 2710 19 99 90 (oleje ostatní) a 2710 19 99 20 (oleje pro technologické účely), kam lze zařadit procesní oleje, které nejsou primárně určeny pro mazání, ale vstupují do výrobních procesů jako surovina, zjistíme, že hydraulické oleje se podílejí na prodeji všech mazacích olejů více než 30% podílem z domácí produkce a 20% podílem z celkového dovozu olejů na český trh. Celkový objem hydraulických olejů prodaných v České republice je tedy přibližně 23 % z celkového množství olejů uvedených pod kódy nomenklatury 2710 19, jedná se tedy o největší skupinu olejů na trhu, a proto si právem zaslouží naši pozornost. Tato statistika se příliš neliší ani od prodejní statistiky MOL ČR, kde objem prodaných hydraulických olejů činí přibližně 35 %.

Rozdělení hydraulických olejů

Hydraulické oleje rozdělujeme podle klasifikací DIN a ISO do následujících tříd podle složení, obsahu přísad a viskozitního indexu.

Nejběžnějším hydraulickým olejem používaným v České republice je hydraulický olej viskozitní třídy ISO VG 46, klasifikace DIN 51524-2 a ISO-L-HM. Dle našich údajů tvoří až 65 % z celkového prodaného množství hydraulických olejů. Avšak u hydraulických olejů podle DIN 51524-2 a příslušných viskozitních tříd existují u mnoha výrobců – včetně nás – kvalitativní (výkonnostní) rozdíly. Zatímco standardní hydraulické oleje ISO-L-HM se nejčastěji dodávají v cisternách, případně v IBC kontejnerech, prémiové hydraulické oleje stejné klasifikace DIN 51524-2 a ISO-L-HM se prodávají převážně v originálních sudových baleních. V čem se tyto prémiové hydraulické oleje liší?

Prémiové hydraulické oleje

Standardní minerální oleje se vyrábějí většinou ze základových olejů Group I, což jsou selektivní rafináty, a z části ze základových olejů Group II a jako aditivum se používá ZnDTP (dialkyldithiofosfát zinku). Prémiové hydraulické oleje jsou převážně vyráběny z olejů z Group II a olejů Group III, na trhu se začínají objevovat i syntetické oleje z Group IV na bázi polyalfaolefinů. Jako aditiva jsou zde používány komplexní balíky aditiv a mnohdy aditiva bez obsahu popelatvorných látek (zinku a vápníku). Prémiové hydraulické oleje se vyznačují vynikající oxidační stabilitou a dlouhou životností a byly navrženy podle požadavků výrobců hydraulických zařízení, zejména vstřikolisů (Engel, Parker Hanifin /Denison/, Bosch Rexroth, Arburg, Kraus-Maffei). Požadavky výrobců jsou přísnější například v kódu čistoty.

 

Požadavek na kód čistoty ISO 4406

DIN 51524

21/19/16

GM requirement

17/15/12

METSO OEM

20/16/12

Kraus-Maffei vstřikolisy

18/15/11

Bosch Rexroth

21/19/16

MOL Hydro HME 46

19/17/14

MOL Hydro HME 46 HP

17/15/12

Výrobci hydraulických zařízení jsou si vědomi, že bezpečný a spolehlivý provoz průmyslových a mobilních zařízení je možný pouze s dobře zvolenou hydraulickou kapalinou určenou pro danou aplikaci. Hydraulická kapalina musí nejenom dobře přenášet výkon, ale i mazat, snižovat tření, odvádět teplo a chránit zařízení vůči korozi. Dalším indikátorem výkonnosti hydraulických kapalin je také filtrovatelnost v suchých a vlhkých podmínkách. Blokované filtry mohou být velkým problémem pro údržbu hydraulických kapalin v terénu.  Prémiové hydraulické kapaliny si zachovávají vynikající filtrovatelnost dlouhodobě. Rostoucí nároky na stroje a zařízení neustále zvyšují požadavky na hydraulické kapaliny, proto výrobci zařízení zavádějí vlastní, přísnější specifikace.

Specifikace

Typické požadavky

DIN 51524 -2

Základní požadavky na HM/HLP oleje (viskozitní index, kód čistoty, AK & AO & AW vlastnosti)

SEB 18122

Požadavky DIN + vylepšené AW a EP vlastnosti

(German steel industry)

Bosch Rexroth

Požadavky DIN + zvýšená tepelná stabilita, nízká tendence k tvorbě kalů, zkouška vysokotlakým čerpadlem, zvýšená odolnost vůči opotřebení

Eaton/Vickers

Požadavky DIN + zvýšená odolnost vůči opotřebení (test na čerpadle)

Cincinnati-Machine

Požadavky DIN + zvýšená teplotní stabilita, nízká tendence k tvorbě kalů

Denison HF-1

Požadavky DIN + nízká tendence k tvorbě kalů, zkouška na pístovém čerpadle

Denison HF-2

Požadavky DIN + nízká tendence k tvorbě kalů, test na lopatkovém čerpadle

Denison HF-0

Denison HF-1 + HF-2 + hydrolytická stabilita + filtrovatelnost + požadavek na rychlou separaci vzduchu (nízká pěnivost)

Například výrobce Bosch Rexroth zavedl novou, vylepšenou specifikaci Bosch Rexroth RDE 90235, která výrazně překračuje požadavky současných norem DIN a ISO. Test  RDE 90235 sleduje chování hydraulického čerpadla a hydraulického pohonu i za reálných provozních podmínek. Obvyklé testy pracovaly při tlaku 350 barů, nový test hodnotí oleje při tlaku 550 barů. Tato metoda je určena jak pro minerální hydraulické oleje, tak i pro biologicky odbouratelné oleje a ohnivzdorné hydraulické kapaliny a plně nahrazuje původní normy RD 90220-01 (pro minerální hydraulické oleje) a RD 90221-01 (pro biologicky odbouratelné hydraulické oleje). Testování probíhá v několika cyklech při různě vysokých tlacích a při nízkých i vysokých teplotách po několikahodinovou dobu provozu čerpadla. Sleduje se opotřebení a kompatibilita s materiály i změna fyzikálně-chemických vlastností oproti počátečním hodnotám hydraulického oleje.

Jednu z nejvyšších výkonnostních úrovní hydraulických olejů předepisuje specifikace Denison HF-0, která zahrnuje testy vůči opotřebení na pístovém (čerpadlo P46) a lamelovém čerpadle (čerpadlo T6C). Mimo opotřebení čerpadla se hodnotí anilinový bod, pěnivost, životnost TOST, filtrovatelnost a hydrolytická stabilita.

Portfolio hydraulických olejů MOL

 

MOL hydraulické oleje

Přínos

Prémiové hydraulické oleje

Hydro HM AL

Hydro HM 46 AL Extra (NAS 6)

Extra dlouhý výměnný interval

Hydro HME

Hydro HME 46 HP (NAS 6)

Dlouhý výměnný interval

Hydro HLPD 46 AL (NAS 6, FZG 12)

Müller Weingarten

Hydro HLPD

Prašné a mokré prostředí

Hydro HVD 46

MAN N 698

Hydro HV

Vysoká střihová stabilita v širokém rozsahu pracovních teplot

Standardní hydraulické oleje

Hydro HVLP

Spolehlivá ochrana zařízení

Hydro HM

Spolehlivá ochrana zařízení

Madit OH HM

Spolehlivá ochrana zařízení

 

Rozdíly v kvalitě mezi hydraulickými kapalinami dostupnými na trhu jsou tedy v některých případech enormní, ačkoli všechny splňují minimální požadavky standardů. Tzv. prémiové hydraulické kapaliny zlepšují provozní bezpečnost, snižují pravděpodobnost poruch čerpadla, zaručují nižší prostoje i celkové náklady na údržbu. Z našich zkušeností však tyto typy tvoří maximálně 10 % z prodaného množství hydraulických olejů stejné viskozitní třídy a výkonnostní úrovně.

Speciální hydraulické oleje ISO-L-HV

I v případě hydraulických olejů s vysokým viskozitním indexem najdeme rozdíly. Tzv. vícestupňové hydraulické oleje nacházejí uplatnění především v mobilních zařízeních anebo při vysokých provozních teplotách (nad 80 °C v teplotně namáhaných místech). Hydraulické oleje s vysokým viskozitním indexem zajišťují spolehlivý celoroční provoz u stavební a zemědělské techniky, v dopravě atd., a to včetně studených startů při nízkých teplotách (pod –30 °C). Požadavek normy DIN/ISO limit pro HV/HVLP na viskozitní index oleje je min. 140. Bod tekutosti musí být nižší než –30 °C. Mezi další parametry patří samozřejmě i protiotěrové vlastnosti a oxidační stabilita, filtrovatelnost, která odkazuje na již zmíněné specifikace. Avšak požadavky některých výrobců zařízení jsou ještě přísnější, zejména pokud se jedná o výrobce mobilního zařízení, který exportuje do celého světa, včetně arktických nebo naopak rovníkových oblastí. Prvonáplně pro tato zařízení tak musejí vyhovovat vlastním parametrům zákazníka, viskozitní index hydraulických olejů musí být vyšší než 200 a bod tekutosti nižší než –50 °C. Oleje musejí mít například minimální obsah vody a vynikající odlučivost vzduchu. Právě tvorba bublin v hydraulickém oleji může způsobovat trhavé pohyby např. v tlumičích, větší namáhání pístu a tím i zvýšené opotřebení.

Ostatní hydraulické oleje

Níže uvádíme ostatní hydraulické oleje, které se vyskytují na českém trhu:

  • Biologicky odbouratelné oleje – Jejich povinnost používání je definována zákonem o lesích č. 289/95 Sb. Bioodbouratelné oleje tvoří přibližně 2 % celkové spotřeby hydraulických olejů v ČR a jejich spotřeba má mírně vzrůstající tendenci. Převažují zejména hydraulické oleje na bázi syntetických olejů, které mají lepší oxidační stabilitu oproti rostlinným hydraulickým olejům. Nejnovějším trendem jsou oleje na bázi nasycených esterů, které jsou však výrazně dražší.
  • Ohnivzdorné hydraulické kapaliny – Jsou používány v provozech se zvýšeným nebezpečím požáru, jako jsou ocelárny, slévárny, kovárny, důlní provozy aj. Spotřeba se pohybuje v rozmezí 4–8 % z celkového množství hydraulických olejů.
  • Hydraulické oleje pro potravinářství – Jde o hydraulické oleje v potravinářské kvalitě splňující specifikaci NSF H1 na bázi polyalfaolefinů nebo i bílé medicinální oleje, které mohou splňovat i NSF kategorii 3-H pro přímý styk s potravinami. Jejich spotřeba je nižší než 1 %.
  • Hydraulické oleje pro letectví – Oleje musejí splňovat specifikace pro letectví (DCSEA, MIL-PRF, DEF STAN, vojenské specifikace NATO H-5) apod. Hydraulické oleje pro letectví jsou na bázi speciálních minerálních olejů, ale převážně jsou vyrobeny ze syntetických olejů (PAO, estery, fosfátové estery), mají definovanou čistotu a vynikající teplotně-viskozitní vlastnosti. Jejich spotřebu na českém trhu nelze přesně stanovit, v případě letectví se jedná o nadnárodní dopravní společnosti Boeing či Airbus. Jsou určeny rovněž pro vojenskou techniku Armády ČR, kde je spotřeba cca 10 000 litrů ročně.

Zdroje

  • Statistika prodeje olejů a maziv MOL ČR
  • Prezentační materiály MOL Lubricant a běžně dostupné informace a údaje
  • LOULA, Václav, PODRAZIL, Miloš. Statistika maziva 2016 – ČAPPO (ČSÚ, MPO). Březen 2017
  • LOULA, Václav, PODRAZIL, Miloš. Statistika maziva 2017 – ČAPPO (ČSÚ, MPO). Březen 2018

Literatura:

1.       BLUM, Karl-Heinz, ELLENRIEDER, Klaus. Fluid Rating. Lube Magazine on-line. Červenec 2018. Dostupné na http://www.lube-media.com/wp-content/uploads/Bosch-Rexroth-LUBE-Online-July18-v4.pdf

2.       PARREAU, Ph. Hydraulic fluid used in piston, vane, valve. Parker Denison vane technology. Leden 2014. Dostupné na http://fluidsinfo.pagesperso-orange.fr/Procedures/H30585%20rev%20a.pdf

<xml></xml>

Recenzent: Klapka Jiří, VALAR Czech Oil a.s., Praha; osoba certifikovaná
na funkci Technik diagnostik tribodiagnostik – Kategorie III<xml></xml>

Autor: Ing. Pavla Bauerová, MOL Česká republika, s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha
Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI