Print

Sklad náhradních dílů může být zázračná zbraň

-- 15.12.2009

Skladovací místnosti sektoru údržby obvykle slouží jako skladiště pro materiál, který se používá jen v ojedinělých případech. Neviděl jsem závod, ve kterém by neměli nějaká tajná skladiště, takové ty „hřbitovy“ nebo místnosti, kde se v případě potřeby něco najde. Zdá se, že i ve velmi aktivních organizacích probíhá nekončící bitva mezi provozem, údržbou, hospodářskou správou a projekcí o to, kdo a kde bude mít možnost ukládat materiál. V té nejlépe provozované skladovací místnosti jsou náhradní díly, které optimalizují pohotovost zařízení pro použití a zajišťují, aby průměrná doba opravy byla soustavně pod kontrolou, zlepšovala se a zkracovala na minimum. Otázkou je, jak to organizace uskuteční.

Věřte nebo ne, dosažení ideální úrovně zásob je něco jako zázračná zbraň ve všech výrobních procesech. Některé společnosti považují údržbářské sklady za laciné pojištění pro případ potřeby, a jiné v nich vidí nutné zlo. Podívejme se na to jinak. Tyto zásoby jsou cenou, kterou platíme za podnikání nebo za riskantní manipulaci. Já dávám přednost názoru, že provoz všech skladů údržby zajišťuje taktickou a strategickou rezervu, kterou platíme proto, abychom mohli provozovat podnik a měli s jistotou k dispozici správné díly ve správném okamžiku, za správnou cenu a ve správném množství. Když tento přístup sladíme s nejlepší údržbářskou praxí, spolehlivostí zařízení a provozu, zaslechneme sladký cinkot peněz. Organizace by se měly na zařízení dívat jako na produktivní stroje, jež vydělávají peníze a jsou potřebné k zajištění plynulé výroby spolehlivých a kvalitních produktů.

Co vlastně je ona správná úroveň zásob? Existuje řada činností, které je třeba provést před tím, než můžeme určit správnou úroveň zásob. Nazval jsem to „dvoufázový systém řízení zásob“. První fáze je svou povahou taktická a představuje základ provozu skladu. Jsou to činnosti, které se musí provádět každý den, aby bylo jisté, že sklad je provozován efektivně a účinně. Začneme označením všech těchto položek v našem výrobním zařízení. Patří sem i díly skladované za policemi, skříněmi, šatnami apod. Poté, co jsme zdokumentovali, co máme a kolik toho je, navrhuji, abychom vyřadili zastaralé, zrušené, poškozené díly včetně těch „nevím co to je, ale vyhazovat to nebudu“. V každém závodě něco takového je a všude pro to mají nějakou omluvu.

Já doporučuji toto: jestliže se něčeho nemůžeme zbavit, uspořádejme to, označme a kontrolujme. Pokud to skutečně je věc, kterou musíme skladovat, přehodnoťme ji na kritický nebo hlavní náhradní díl. Když v těchto záležitostech budeme mít jasno, můžeme začít zásoby řídit taktičtějším a racionálnějším způsobem. Předpokládá to realizaci řady procesů, jež zajišťují hospodaření s majetkem firmy. Lidé přicházejí a zase odcházejí, názvy se mění, ale procesy zůstávají, udržují podnik v chodu a tvoří páteř úspěšného provozu. V tuto chvíli navíc nastává druhá fáze, v níž zjistíme některou z následujících specifických metod, jaká úroveň skladových zásob je správná.

Zjistěte správnou maximální a minimální úroveň zásob

Použijte hladinové plánování stavu zásob všech, nebo zvolených položek. Při použití tohoto plánování můžete pro skladové položky zvolit minimální a maximální výši zásob. Když míra zásob nějaké položky klesne pod minimální úroveň, automaticky se spustí poptávkové řízení s cílem objednat doplnění zásob, obvykle v maximální výši. Nezapomeňte, že úspěšnější hladinové plánování bere v úvahu dodací lhůty. Je velmi důležité, aby informace v plánu položek přesně odpovídaly dodací lhůtě pro jednotlivé skladové položky. Když bude určena hladina úrovně zásob, je možno sestavit jednoduchou tabulku zobrazující všechny díly, jejichž zásoba překračuje maximální úroveň. V průměru platí, že 6 % zásob má cenu rovnající se 90 % ceny všech skladovaných položek.

V této skupině se obvykle 47 % považuje za přebytek nebo za překročení maximální úrovně. Jestliže budete ignorovat výši zásob nebo dovolíte nákup zbytečných kvant, nebudete si moci koupit ten správný materiál, který potřebujete pro udržení provozu v chodu. Nadbytečné zásoby jsou rovněž jistým znamením toho, že údržba pracuje v reaktivním režimu a minimálně spolupracuje se sklady zásob. Umělé navyšování stavu zásob má přímý dopad na tok financí pro potřeby provozu. Stejně tak můžeme nalézt takové položky, jejichž zásoby jsou nižší než minimum. To umožní úseku zásobování, aby tyto položky doplnil a značně tím snížil riziko vyčerpání zásob nebo něčeho ještě horšího.

Použijte modely optimálního objednacího množství

Většina rovnic pro výpočet optimálního objednacího množství porovnává náklady na držení zásob s náklady na vystavení objednávky. Tyto rovnice jsou založeny na vztahu mezi náklady na vystavení objednávky, náklady na skladování a objemem objednávky. Většina těchto rovnic také stojí na předpokladu, že požadované množství je konstantní, ceny jsou pevné a skladovací náklady jsou vypočteny. Nepředpokládá se, že by se využívalo optimálního objednacího množství pro všechny položky, které jsou skladem. Jen málo společností skutečně počítá náklady na vystavení objednávky. Většina firem řeší skladovací náklady. Ale jestliže vaše organizace účtuje náklady na dodávky náhradních dílů, může být těžké toto vypočítat.

Skutečnost, že poptávka je známá a sladěná, je v rozporu s typickým provozem údržby. Přístup založený na optimálním objednacím množství se nejlépe aplikuje na položku, která je spotřební nebo která se spotřebovává pravidelně. Takže primárními kandidáty pro použití této metody a řízení procesu objednávání jsou spotřební položky preventivní údržby nebo náhradní díly, které se spotřebovávají každý den, každý týden nebo každý měsíc.

Rozhodující náhradní díly

Rozhodující (kritické) jsou ty náhradní díly, které byly jako takové vytipovány pomocí nějaké metodiky (a nikoli na základě emocionálního rozhodnutí), a je třeba, aby byly po ruce pro případ nějaké katastrofické poruchy zařízení. Důsledky pro organizaci by byly tak značné, že odstávka zařízení a výpadek produkce by byly dražší než nákup a skladování dílů. Ve většině organizací jsou rozhodující díly známy, protože v minulosti způsobily nějaké traumatické situace, jelikož nebyly k dispozici, a proto bylo rozhodnuto, že budou nutně skladem.

Mohlo by se to udělat tak, že budeme mít na skladě od každé položky jeden kus. Protože to není ani rozumné, ani proveditelné, musí organizace používat nějakou metodiku, která bude pomáhat při zjišťování těch položek, jež jsou skutečně rozhodující pro provoz. Rozhodující náhradní díly jsou něco jako životní pojištění: musíte pojistku mít, ale nechcete ji využít. Tyto náhradní díly můžeme považovat za položky potřebné k odvrácení rizik v rámci řízení a omezování možností katastrofálních poruch.

Zastaralé materiály

Zastaralé díly nebo položky s pomalým pohybem zabírají cenné místo a odčerpávají cenné finance. Obvykle 58 % položek ve skladu náhradních dílů nemá žádný pohyb za dobu delší než tři roky. Jak se to stalo, že téměř 60 % náhradních dílů zastaralo? Nadbytek investičního projektu, neznámá rychlost spotřeby náhradních dílů, technické změny zařízení ovlivňující soupis materiálů, zařízení vyřazená z provozu a doporučení OEM, to jsou některé z mnoha důvodů, proč se ve skladech údržby skladují položky s pomalým pohybem. Nyní je třeba vyvinout nějaký postup, který tyto problémy vyřeší a zajistí, že už se něco takového nestane. Měl by se vytvořit smíšený tým, jenž by vypracoval postup a provedl uspořádání materiálů.

Jedním z možných návrhů je vytvořit seznam všech materiálů, které za tři roky nebylo potřeba. Pokud tento seznam bude příliš rozsáhlý, vybertejen ty položky, které nenašly žádné využití např. po dobu pěti let. Potom seznam rozdělte na menší celky, s nimiž se snadněji pracuje – např. elektrické, mechanické, točivé, týkající se odboru, výrobní linky atd. Tento seznam předejte praktickému expertovi na danou problematiku, aby ho přezkoumal. Šance se značně zvýší, jestliže budou materiály správně rozděleny. Jakmile je nějaká položka potřebná, klasifikujte ji jako kritickou, hlavní nebo jako spotřební položku. Pokud ne, pokračujte stanovením zůstatkové hodnoty nebo sešrotováním dílů.

Strategický sourcing, smlouvy s dodavatelem

Zákazníci nakupující údržbu značně redukují základnu dodavatelů a vytvářejí integrované vzájemné vztahy s hlavními dodavateli. Vypracovali si technologii procesu objednávka- platba tak, že usnadnili obstarávání materiálu tím, že předávají objednávky přímo dodavatelům, kteří mají smluvní partnery na národní nebo regionální úrovni a kteří často používají on-line katalogy. Dodavatelé služeb údržby nabízejí závodům více technické pomoci tím, že spolupracují s výrobci, kteří pomáhají v takových činnostech, jako jsou náhrada výrobků jinými, standardizace a řízení poptávky.

Nyní se stává, že se smluvní strany dohodnou na atraktivních platebních termínech a na slevách. Jestliže se intenzita zásobování zvenku sníží o pouhých 10 %, může ziskovost narůst o 20 % až 60 %. Chceme-li strategicky využívat externí služby a okamžitě se těšit z výhod, máme dvě možnosti volby: výdejní automaty náhradních dílů a programy pro řízení dodávek dílů od dodavatele nebo z konsignačního skladu.

Výdejní automaty – Typické výdejní automaty náhradních dílů, vydávající osobní ochranné pomůcky, provozní dodávky, baterie, řezné nástroje atd., přinesly snížení nákladů na zásobování minimálně o 20 % a více než 40% snížení nákladů na úseku manuálních činností, jako je objednávání, vedení zásob a jejich výdej. Pokud se provádějí správně, jsou všechny výdeje v rámci doobjednání elektronicky přeneseny dodavateli, čímž se tato činnost sama od sebe zruší. Řízení zásob v konsignačním skladu /u dodavatele (VMI) – Způsob, jak optimalizovat funkci dodavatelského řetězce, v němž je dodavatel zodpovědný za udržování skladových zásob na pracovišti, je také zásobovací strategií, která omezuje finanční závazky a zvyšuje obrat zásob.

Čištění dat, normalizace dat

Více než 50 % společností používá ke klasifikaci zásob normalizované kódy. Ta druhá polovina používá svoje vlastní kódy, jimž nikdo jiný nerozumí. Jestliže si organizace přizpůsobí jednotný kódovací systém a použije ho ke klasifikaci a popisu pomocí normalizované nomenklatury, bude řídit zásobovací řetězec s výrazně vyšší účinností a efektivitou za současného snížení objemu zásob, nákladů a zdrojových strategií. Tyto výhody umožňují společnostem identifikovat a analyzovat způsoby utrácení peněz, redukovat zásoby omezením možností pro mnohé položky za současného zlepšení kvality a specifikací položek.

Nakonec to povede ke zvýšení spolehlivosti a umožní to soustředit odborné schopnosti obchodníků na omezený počet složitých položek, místo aby museli pracovat na mnoha složitých kusech. Společnosti, jež rázně očistily svá data, dosáhly 5 až 12% snížení počtu duplicitních dílů. Jedná se o jednotlivé díly, které se v libovolném oddělení objevují mnohokrát. Máme-li vyjmenovat několik málo příkladů, patří sem hlavní seznamy položek, nákupní systémy, inženýrské systémy, manuály a systémy číslování dílů používané u dodavatele. Existuje mnoho klasifikačních norem, které je možno použít. Výhod normalizace názvu a popisu skladových položek je velmi mnoho. Jestliže nomenklaturu důrazně očistíme a normalizujeme, můžeme zachytit mechanismy, zjistit možnosti, jak ovlivnit nákup a uzavřít dohody s dodavatelem.

Zjistěte, co momentálně máte doma; odstraňte zbytečnosti, normalizujte zařízení, ovlivněte náklady a stanovte, která zařízení mají rozhodující význam, čímž omezíte katastrofické poruchy. Jestliže určíte, které náhradní díly jsou rozhodující a které jsou zastaralé, a identifikujete je, zjistíte hladinu úrovně zásob a budete je řídit, a jestliže budete strategicky řídit zdroje normalizovaných dílů, můžete najít ten zázračný prostředek, jímž by měla být správná úroveň zásob v našich skladech. K tomuto postupu přibalte správnou obchodní praxi a jste na cestě ke skladu náhradních dílů, jenž bude na světové úrovni, která se stane novým standardem pro váš provoz.

Informace o autorovi

Andy Garger je odborný konzultant v Marshall Institute.

Tématu efektivního řízení zásob náhradních dílů a materiálů údržby se věnují také oborníci na českém trhu. Mezi přední poradenské společnosti v této oblasti patří bezesporu také firma Logio, kde se této problematice dlouhodobě věnuje zejména její projektový manažer Tomáš Hladík. Jeho příspěvek k dané problematice naleznete zde. Své zkušenosti s ním dále můžete konzultovat prostřednictvím internetové aplikace LinkedIN (www.linkedin.com) v naší tematické skupině s názvem Řízení a údržba průmyslového podniku… 

Autor: Andy Gager, Marshall Institute


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI