Print

Průzkum trhu: Technodat

-- 27.03.2013

Průzkum trhu: Product Lifecycle Management
Otázky pro dodavatele Technodat, CAE-systémy, s.r.o.
1) Jaké řešení nabízíte a jaké jsou jeho největší výhody vůči konkurenci?
Společnost Technodat, CAE-systémy, s.r.o. nabízí 3D PLM řešení na bázi 3DEXPERIENCE platformy společnosti Dassault Systèmes.

2) Považuje trh PLM stále za něco, co je určené pro vyvolené nebo již proniká do menších a středních podniků? Pokud ano, co to způsobuje?
PLM rozhodně již proniká do střeních i menších podniků, což můžeme doložit množstvím našich zákazníků z této oblasti. Způsobuje to jednak interní potřeba bezpečně spravovat a řídit stále přibývající množství výrobkových dat a duševního vlastnictví organizace, jednak konkurenční tlak, tyto firmy většinou dodávají své výrobky finálním výrobcům a ti při výběru svých dodavatelů logicky upřednostňují ty, se kterými mohou komunikovat právě prostřednictvím PLM platformy.

3) Lze ve Vaší nabídce nalézt i tzv. out-of-the-box aplikace?
Ano, právě pro menší a střední trh nabízíme tyto „expresní“ aplikace pro rychlé a bezproblémové nasazení a rychlou návratnost vložených investic.

4) Jak velkou roli hraje pronikání Cloud Computingu do většího podvědomí a hlavně do podniků?
Společnost Dassault Systèmes, jejíž 3D PLM řešení nabízíme, již v roce 2011 představila
novou online verzi 3DEXPERIENCE platformy, která obsahuje nové obchodní služby, poskytované právě v režimu Cloud Computing, modelu nové generace SaaS/laaS společnosti Outscale. Právě s Outscale Dassault Systèmes zajišťuje pro své klienty non-stop služby na nejvyšší úrovni a zároveň využívá zdroje z oblasti Cloud Computing a zajišťuje tak nejlepší možnou dostupnost online aplikací po celém světě.

5) Vyjmenujte nejdůležitější důvody pro implementaci PLM do podniku.
 Již ve fázi koncepčního návrhu výrobku a jeho analýzy lze poměrně přesně odhadnout, zda reálný výrobek bude ziskový
 Rychlá tvorba nabídky odpovídající požadavkům zákazníka a výběru strategie pro realizaci výrobku
 Spolupráce a komunikace nad 3d daty v reálném čase umožňující souběžné aktivity a účast dalších útvarů rozšířené organizace v procesech návrhu a technické přípravy výroby produktu, výsledkem pak je výrazné snížení počtu konstrukčních chyb a časový posun jejich detekce do počátečních etap životního cyklu výrobku
 Sdílení a synchronizace produktových, procesních a projektových dat a informací
 Vždy aktuální a kompletní sada výrobkových informací rozličných typů a formátů a vazeb mezi nimi napříč celou výrobní organizací pro zajištění shody shodu s počátečními požadavky na výrobek
 Správa struktury výrobku, jeho konfigurací a produktového portfolia pro zajištění shody výrobku s požadovanými standardy, normami a předpisy
 Efektivní řízení vztahů s dodavatelským řetězcem umožňující zapojení neomezeného počtu vybraných dodavatelů již v prvních fázích návrhu výrobku
 Redukce nákladů na servis a záruku díky vždy aktuálním výrobkovým datům a konfiguračním informacím, dostupnost vhodných náhradních dílů ovlivňuje rychlost opravy a spokojenost zákazníka
 Využití znalosti z předchozích nabídek umožňuje rychlou tvorbu přesného kusovníku jako základu procesu poptávkového a výběrového řízení

6) Kdo je Vaším typickým zákazníkem a naopak, můžete uvést příklad podniku, kde by se mohlo na první pohled zdát zavádění PLM nečekaným řešením.
Strojírenská organizace z automobilového a leteckého průmyslu a z průmyslu výroby strojů a strojního zařízení. Nečekané řešení by se na první pohled mohlo jevit např. v textilním a módním průmyslu, ale i pro tato odvětví jsme připraveni dodat a zavést moderní PLM řešení přizpůsobené požadavkům a specifikám tohoto oboru.

7) Jaký je Váš postoj vůči Kodexu otevřenosti PLM (Codex of PLM Openness)?
Zaujímáme stejný postoj, jako náš dodavatel 3D PLM řešení, společnost Dassault Systèmes, která v roce 2012 jako klíčový účastník této iniciativy ratifikovala Codex of PLM Openness (CPO). Dassault Systèmes tak i nadále prosazuje otevřenost v oblasti řízení životního cyklu výrobků a podporuje další fáze Kodexu otevřenosti PLM. Podporuje rovněž iniciativy asociace ProSTEP iViP a dodavatelů působících v automobilovém průmyslu.
3DEXPERIENCE nabízí maximální otevřenost: od otevřené interoperability mezi V6 a konkurenčními PDM, CAD a dalšími podnikovými systémy až po tisícovky veřejně dostupných rozhraní pro programování aplikací (API). Infrastruktura webových služeb V6 je kompatibilní s nejrůznějšími standardy rozhraní a podporuje řadu standardů pro výměnu dat, jako jsou STEP, IGES, FMI, AUTOSAR a JT.

8) Do jaké míry dovoluje Vámi nabízené řešení kooperaci systému PLM s ERP?
Námi nabízené PLM řešení umožňuje bezproblémovou a obousměrnou integraci s jakýmkoliv moderním ERP řešením, což můžeme doložit množstvím referencí, kde integrace se stávajícím ERP v organizaci byla zadavatelem požadována a námi úspěšně realizována.

9) Jaká budoucnost čeká v nejbližších letech PLM? Dá se očekávat nějakou mohutnou expanzi?
PLM čeká jasná budoucnost a mohutná expanze ve všech průmyslových i neprůmyslových odvětvích, prostě všude tam, kde se vytváří jakýkoliv inovativní výrobek a kde si výrobní organizace váží svého mnohdy těžce nabytého duševního vlastnictví.

10) Prostor pro libovolné doplnění.
Product Lifecycle Management je již mnoha lety osvědčená strategie, která napomáhá výrobním společnostem být efektivními, inovativními a úspěšnými na neustále náročnějších trzích, a to samozřejmě i v globálním měřítku.
Nová strategie Dassault Systèmes s mottem: "Inovátoři budou inovovat společně se svými zákazníky" by měla pomoci průmyslovým leaderům vytvářet nové 3D hodnoty a zážitky pro jejich koncové zákazníky a spotřebitele. 3DEXPERIENCE platforma by měla být katalyzátorem inovací, spojovat návrháře, konstruktéry, pracovníky marketingu a hlavně konzumenty do nového "sociálního podniku" a umožnit všem jeho členům se aktivně podílet na inovačním procesu.
3DEXPERIENCE platforma společnosti Dassault Systèmes zahrnuje všechny své produktové řady: CATIA pro virtuální návrh výrobku, DELMIA pro virtuální výrobu, ENOVIA pro globální spolupráci při řízení životního cyklu výrobku, SIMULIA pro virtuální testování výrobku, 3DVIA pro on-line živé zážitky, 3DSwym pro sociální inovaci, a Exalead pro vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Příloha 1 – 10 klíčových otázek zákazníků
Dle zjištění průzkumu společnosti CIMdata by měl každý zájemce o pořízení PLM získat odpovědi na 10 klíčových otázek. Mohli byste našim čtenářům (a tedy potenciálním zájemcům) dodat alespoň stručné odpovědi na tyto otázky? (Odpovídat můžete pouze na vybrané otázky, tam kde je dotaz směřovaný ke konkrétním případům, kde se posuzuje provoz zákazníka, zkuste vyjmenovat nejběžnější požadavky; pozn. redakce).
1. Jak podporujete navrhování strojírenských produktů a změnové řízení v prostředí rozptýlených pracovišť se zapojením více různých CAD systémů?
S pomocí produktu 3DEXPERIENCE platformy ENOVIA 3DLive. Jedná se o on-line aplikaci (využívající HTTP protokol) s otevřenou servisně orientovanou architekturou nové generace pro globální spolupráci nad 3D daty jako univerzálním komunikačním médiem.
3DVIA Live umožňuje přímý webový přístup k již dříve vytvořeným nebo získaným 3D PLM produktovým informacím v celé jejich struktuře v unikátním uživatelském prostředí otočného stolu a tyto informace a v širším slova smyslu intelektuální vlastnictví (IP) získané při vývoji a realizaci produktu pak v reálném čase a kdekoliv sdílet s ostatními účastníky návrhových a rozhodovacích procesů životního cyklu produktu, a to bez nutnosti vlastnictví licence k jakémukoliv CAx systému.
Aplikace jako nadstavba nad stávajícími i budoucími CAx/PLM systémy tak v důsledku maximálně zhodnocuje již existující a jistě nezanedbatelné investice do těchto systémů.
ENOVIA 3DLive poskytuje přímý přístup k veškerým PLM informacím nejen 3DEXPERIENCE  platformy Dassault Systèmes (DELMIA, a SIMULIA) i ostatních DS řešení (ENOVIA VPM V4/V5, ENOVIA SmarTeam V5) a díky CAD/ERP/CRM/SRM integračním schopnostem umožňuje i real-time vyhledávání a navigaci v dalších rozličných datových zdrojích (CAD: SolidWorks, Siemens NX, Siemens Solid Edge, AutoCAD, Autodesk Inventor, PTC Pro/ENGINEER, Bentley Systems).

2. Jak podporujete integrovaný návrh mechanických (MCAD), elektronických (ECAD) a softwarových komponent a správu konfigurací (t.j. jak podporujete mechatroniku)?
Společnost  Technodat, CAE-systémy, s.r.o. se specializuje především na průmyslové odvětví výroby strojů a strojních zařízení, které je specifické právě požadavky na koncepční řešení využití 3D dat a informací ze všech částí procesů tvorby virtuálního výrobku. Společnost Dassault Systèmes označuje tento trend jako „more tronic then mecha“. Jako jedni z mála dodavatelů komplexního PLM řešení se Technodat, CAE-systémy, s.r.o. může pochlubit dostupností všech nástrojů pro tvorbu konstrukci elektromechanických částí zařízení od návrhu elektrických schémat až po konstrukci elektrických rozvodů, kabelových svazků, návrhu tištěných spojů a to vše asociativní se 3D modelem na jedné 3DEXPERIENCE platformě. Výhodou tohoto jednotného koncepčního řešení je mimo jiné i schopnost společného řízení požadavků, projektů, změn, zákaznických konfigurací, tvorby knihoven, katalogů a vytváření manažerských reportů v rámci celé konstrukce, potažmo celého životního cyklu výrobku.

3. Jak vaše řešení zajistí standardizaci našich firemních procesů a jak může nahradit nebo konsolidovat naše obchodní a IT aplikace?
3D PLM řešení na platformě 3DEXPERIENCE je procesně orientovaný systém s modulární architekturou nad jednotnou datovou bází. V rámci analýzy a pochopení procesních toků společnosti navrhujeme reengineering procesních toků na základě celosvětových standardů, které lze považovat za součást tohoto řešení.  Právě díky modularitě a orientaci na procesní toky společnosti je toto řešení schopno konsolidovat řadu stávajících IT aplikaci v oblastech jako je projektové řízení, plánování lidských zdrojů, finanční forecasty apod.  Samozřejmostí je kompletní pokrytí technické a technologické částí výrobku v rámci jeho celého životního cyklu.

4. Jak může vaše řešení růst souběžně s naším byznysem od základní PLM implementace směrem k pokročilejším PLM schopnostem?
Námi nabízené modulární PLM řešení na 3DEXPERIENCE platformě umožňuje postupné nasazování po etapách od „all-in-one“ balení základního PDM/PLM řešení pro rychlý start v konstrukčním oddělení s možností postupného rozšiřování v plnohodnotný PLM systém v rámci celé rozšířené organizace.

5. Jaké „nejlepší praktiky“, jež by vyhovovaly našim specifickým potřebám, jsou podporovány v základní verzi vašeho řešení?
Již základní verze námi nabízeného PLM řešení na platformě 3DEXPERIENCE obsahují „best practices“ pro dané průmyslové odvětví, kterých v současné době Dassault Systèmes podporuje 12. Technodat je aktuálně akreditován pro automobilový a letecký průmysl a průmysl výroby strojů a strojního zařízení.

6. Jak podpoříte zabezpečení spolupráce v našem podniku a napříč dodavatelským řetězcem?
S pomocí produktu 3DEXPERIENCE platformy ENOVIA Live Collaboration, Jedná se o výchozí nástroj a graficky bohaté interaktivní prostředí pro všechny spolupracující účastníky v procesu návrhu výrobku, umožňující řízení a (měřitelné) vyhodnocování efektivity veškerých procesů při realizaci nového výrobku.
Zajišťuje základní PLM operace jako např. vyhledávání požadovaných informací a dokumentace, kusovníků, specifikací a zdrojových informací, fulltextové prohledávání, komfortní navigace, autorizovaný přístup k datům na základě rolí v procesech, bezpečná správa a řízení životního cyklu výrobku koupit cialis, schvalovací procesy, podpora spolupráce s externími partnery, dodavateli a vývojáři již v prvotních fázích vývoje výrobku.

7. Vycházejí všechny vaše PLM aplikace ze stejné architektury, datového modelu a standardů? (A jaké to jsou?)
Ano vycházejí. PLM řešení na platformě 3DEXPERIENCE je postaveno na bázi client - server. Všechny moduly pracují nad společnou databází, ať už se jedná o technologická, finanční nebo logistická data. Společný datový model používá běžný databázový engine typu MS SQL, Oracle DB2 apod. 

8. Jaké nástroje jsou k dispozici, a/nebo jsou nezbytné ke konfigurování a rozšíření datového modelu, uživatelského prostředí, schopností a workflow u vašeho řešení?
Pro konfiguraci databáze je k dispozici konfigurační nástroj postavený na „tlustém“ klientu MS Windows, který obsahuje všechny potřebné nástroje pro modelování jednotlivých databázových typů a jejich propojení. Workflow procesy je možné definovat přímo z prostředí tenkého klienta systému z prostředí administrátora.

9. Jak může být navrhované PLM řešení integrováno do našich stávajících obchodních systémů a procesů?
Navrhované PLM řešení může být vzhledem k otevřené programové architektuře integrováno se stávajícími systémy na několika úrovních dle systémových možnosti stávajících systémů. Integrace tak může být řešena od jednoduchého propojení na úrovni CSV souborů přes přenosové databázové tabulky až po moderní integrace na bázi webových služeb.

10. Nakolik je vaše architektura škálovatelná z hlediska měnících se požadavků trhu?
Vzhledem k použité architektuře client-server a modulárním technologiím nad společnou datovou bází je systém velice flexibilní z hlediska požadavků doby a narůstajících nároků na možnosti rozšíření.  Připravenost na požadavky doby dokládá i přítomnost cloud technologií a jejich praktické nasazení.
ing. Jindřich Vítů, PLM konzultant, Technodat, CAE-systémy, s.r.o. (www.technodat.cz)


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Dny teplárenství a energetiky
2020-09-08 - 2020-09-09
Místo: KC ALDIS, Hradec Králové
Digitální výroba 2020
2020-09-09 - 2020-09-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-09-10 - 2020-09-10
Místo: Praha
Potravinářství + Farmacie 2020
2020-09-22 - 2020-09-22
Místo: Brno
Fórum praktickej údržby
2020-09-22 - 2020-09-23
Místo: Holiday Inn Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI