Print

Průmyslové dopravníky: trh se spoustou řešení

-- 12.12.2010

Transport pomocí různých druhů dopravníků je neoddělitelným elementem logistiky mnoha průmyslových závodů. Z tohoto důvodu je patrné, že dodavatelé dopravníkových systémů se nemohou soustředit pouze na inovace svých produktů, nýbrž také věnovat patřičnou pozornost individuálním potřebám klienta. Trh dodavatelů dopravníků (a to nejen pro průmysl) je velice různorodý. Nabízená zařízení se liší, pokud jde o vzhled, jakost, výkon, použité materiály, užitý pohon pro chod přístroje atd. S tak širokou diverzifikací je možné přepravovat téměř každý druh materiálu, pochopitelnou výjimkou jsou plyny, prach a kapaliny.

Z těchto důvodů se v praxi setkáváme s dopravníky přepravujícími vše možné, od pečiva přes hliníková kola až po plata vajec, což potvrzuje výše uvedenou tezi, že pro dopravníky lze nalézt uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. Jsou přítomny v těžkém, energetickém i potravinářském průmyslu. Tato zařízení jsou základním prvkem infrastruktury provozů těžkého průmyslu, působí také v oboru automotivu. Dopravníky se používají i k přepravě těstovin, lepenkových krabic, baterií či oblečení. Odbyt naleznou dodavatelé tam, kde se vyrábějí skleněné a PET lahve, konzervy, barvy, zavazadla, ocelové výkovky, odlitky z hliníku, svíčky, cukroví, , autodoplňky, pračky, ledničky… Věřím, že pro demonstraci by již výčtu stačilo.

Z této nesourodosti však na trhu vyvstává také zajímavá skutečnost, kdy se řada dodavatelů dopravníků diverzifikuje na různé oblasti užití a vytvoří se tak přirozené rozdělení trhu se zaměřením pouze na konkrétní typy. Toto je způsobeno mimo jiné rozsahem dodavatelské společnosti – velké společnosti, které mají vlastní velké provozy na výstavbu a své logistické zabezpečení, mohou s takovouto přípravou snáze nabízet systémy, aniž by došlo ke konzultacím v provozech. Menší společnosti pak raději nabízejí jednodušší dopravníkové systémy. Právě tyto firmy se také často zaměřují na určité druhy dopravníků (existují drobní výrobci výlučně válečkových, řetězových či pásových dopravníků).

Za zmínku stojí také skupina dodavatelů, kteří vůbec nedisponují vlastní výrobní základnou, ale specializují se na navrhování nejvhodnějších aplikací, jež poté dodávají ve spolupráci s většími výrobci – zde však může během implementace vzniknout riziko nedodržení termínu kvůli většímu počtu subdodavatelů. Specializaci mohou dodavatelé získávat tak, že se zaměří na různé průmyslové segmenty – najdou se ti, kteří se orientují pouze na těžký průmysl, nebo se specializují na hliníkové konstrukce (např. pro farmacii). Existují ale i takoví dodavatelé, kteří se zabývají pouze logistickým zabezpečením průmyslových provozů, a rovněž ti, již se snaží přijmout i ta nejnáročnější podniková řešení, kde je výzvou přinést nové optimální řešení.

Co určuje volbu dopravníku?

Odpověď na tuto otázku je i v případě dopravníků poměrně jednoduchá. Pro zákazníky hraje významnou roli udržitelnost, chcete-li životnost. Tento faktor výrazně ovlivňuje dlouhodobý provoz zařízení. Pro zákazníky je však neméně důležitá i cena. V této fázi tedy můžeme analyzovat zákaznické preference. Závěrem lze říci, že zákazníci mají zájem o koupi dopravníku s vysokou životností za rozumnou cenu. Společně s cenou má nejdůležitější postavení i adaptabilita řešení a dodavatele, což je pochopitelné již z různorodosti jednotlivých oblastí užití, kdy pro každý provoz je takřka vždy potřeba upravené řešení. Poněkud menší důležitost v preferencích respondentů hrají doprovodné služby poskytované dodavatelem, například v oblasti údržby, o čemž se ještě zmíníme.

V grafu, který zaznamenává váhu jednotlivých kritérií, můžeme nalézt mimo jmenované faktory také prostor pro zhodnocení jiných činitelů, kde dominuje například energetická účinnost, všestrannost či hladina hluku a vibrací. Našim respondentům jsme položili také otázku, která měla odkrýt plány zákazníků, jež se týkají nákupu dopravníků v nejbližší budoucnosti. Celé tři čtvrtiny uvedly, že v současné době neexistují žádné plány investic v této oblasti, což však můžeme připsat na vrub stále nekončícímu útlumu v oblasti nákupu jakýchkoli zařízení. Zajímavý je přitom fakt, že přes 80 % dotázaných by si vystačilo s českými výrobci, což je pro náš trh dobrým indikátorem.

Zejména vezmeme-li v potaz, že řada českých výrobců má své ambice také na zahraničních, především východních trzích. V rámci průzkumu trhu jsme se našich čtenářů zeptali, jaké typy dopravníků jsou aktuálně nejužívanější v českých a slovenských průmyslových podnicích, přičemž jsme je rozdělili na dvě základní kategorie, a to podle toho, jestli obsahují tažný prvek, nebo ne. Napříč oběma kategoriemi pak z grafů jasně vyplývá, že mezi nejužívanější patří zejména článkové (řetězové), pásové a závěsné dopravníky či válečkové dráhy.                                                                                                                                    


Zpětná vazba klientů na dodavetele zařízení

Nabízené dopravníky dostupné na našem trhu dokážou splnit naše požadavky, jedinou otázkou je cena. Toto je asi nejčastější reakce respondentů na adekvátní otázku. Za zmínku zde stojí, že zákazníci v případě finálního zájmu o nákup skutečně posuzují kvalitu poskytovaných služeb ze strany výrobců/dodavatelů dopravníků. V mnoha případech je zastáván názor, že skutečně kvalitní produkt musel být vyvinut na základě mnoha let provozu dopravníku konkrétní značky v obdobných provozech, jinak řečeno důležitou roli hrají také reference. Zákazníci dávají pozor na možnost tvorby individuálního projektu, ale také na dostupnost náhradních dílů.

Nezbytné je však zdůraznit nutnost přesného zadání ze strany zákazníka, aby byl dodavatel s to adekvátně reagovat na zadaný úkol.Opět je třeba podotknou, že se na první pohled může zdát, že existuje mnoho firem, které nabízejí řešení v oblasti dopravníků. Z pohledu zákazníka však z výše uvedeného vyplývá, že pro konkrétního klienta existuje většinou pouze úzká skupina dodavatelů, již mohou jeho přání uspokojit. U firem, které nakupují dopravníky na bázi speciálního řešení, musí být do doby implementace připočteno také období pro odstranění chyb a opravy při záběhu.

Vzhledem k zaměření časopisu si dovolíme ještě zmínit zajímavost ohledně údržby již implementovaných dopravníků. Na našem trhu není zrovna obvyklé, že by se toto vyžadovalo přímo u dodavatele řešení. Alarmující však může být také skutečnost, že tato zařízení nejsou při údržbářských pracích mnohdy nikterak hlídána a fungují spíše v reaktivním režimu, tedy problém je řešen až po poruše. Z tohoto důvodu zařazujeme v rámci průzkumu také článek o moderních trendech údržby dopravníků, jež demonstruje možné škody tohoto nepříliš prozíravého pohledu na údržbu, respektive její absenci.

Výběr dopravníku

Přijetí příslušných kritérií ve fázi návrhu dopravníku určuje jeho použitelnost z dlouhodobého hlediska. V této části přípravy implementace dopravníku do provozu je důležitý zejména sběr dat. V první řadě je třeba vzít v úvahu, jaký materiál jím hodláme přepravovat. Důležité jsou zejména jeho vlastnosti – rozměry, hmotnost, ale i jeho struktura či teplota přepravovaného nákladu. Nyní by měly být brány v potaz také charakteristiky, které určují strukturu dopravníku. Jedná se zejména o parametry délky, šířky, úhlu, výšky zdvihu a zatížení. Samozřejmě bez povšimnutí nesmí zůstat ani rozpočet. Zvažte také vnější faktory, jako je vlhkost, vysoká teplota, reaktivita materiálu při styku s vodou, či zda bude operovat ve výrobní hale, nebo na volném prostranství.

Volba typu dopravníku je ovlivněna také úkoly a funkcemi, které musí splňovat v průběhu své životnosti. V neposlední řadě musí být zohledněny také doplňující produkty, jež ovlivňují jeho chod. Pamatujte také, že při rozhodování je třeba počítat s náklady na jeho provoz. Ty tvoří zejména náklady na energii, náklady na údržbu (potažmo by měl být respektován také aspekt možného prostoje v důsledku odstávky) a náklady na náhradní díly, především na ty s rychlým opotřebením (např. řemeny).

Proč dopravníky?

Ekonomické a technické důvody pro použití dopravníků jsou hlavně zvýšení produktivity provozu stejně jako snížení počtu pracovníků a vybavení, jako jsou vysokozdvižné vozíky. S použitím dopravníků jsou také dobře nastaveny pracovní procesy a jejich posloupnost získává správnou pružnost. Dopravníky usnadňují práci pomocného personálu – u technologických linek. Často dokonce napomáhají při snižování spotřeby energie. V neposlední řadě zvyšují prestiž společnosti. Z ekonomického a technického hlediska jsou dopravníky nejužitečnější v oblastech, kde jiné dopravní prostředky selhávají.

Výrobci zdůrazňují, že díky práci dopravníků může být snížena zaměstnanost v podniku, což jistě dobře zní pro vedení, ale může ohrožovat zaměstnance. Ovšem tento aspekt oceníme ve chvíli, kdy eliminujeme lidskou práci v nezdravých a nebezpečných podmínkách. Dopravníky tedy celkově přispívají ke zlepšení výroby a logistiky. To je důležité nejen pro efektivnější řízení výrobních procesů, ale také to může vést ke zvyšování odpovědnosti za výrobek v jakékoli fázi jeho vývoje.

Pokud máte zájem o obšírnější názory některých dodavatelů, kteří přispěli svými odpověďmi k tvorbě tohoto článku, navštivte naše internetové stránky www.udrzbapodniku.cz, kde naleznete kompletní odpovědi na dodavatelskou část průzkumu.

 

Autor: Lukáš Smelík, Šéfredaktor


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Digitální výroba 2020
2020-06-09 - 2020-06-10
Místo: Praha
Digitální logistika 2020
2020-06-10 - 2020-06-10
Místo: Brno
Marketing 4 Engineering
2020-06-11 - 2020-06-11
Místo: Praha
Nekonvenční zdroje elektrické energie
2020-08-04 - 2020-08-06
Místo: Hotel Ryšavý, Vémyslice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI