Print

Proaktivní myšlení přináší uspokojivé výsledky

-- 08.06.2009

Technologický pokrok způsobuje neustálý vývoj produktů olejů a maziv. Moderní stroje a zařízení vyžadují použití vysoce kvalitních výrobků s příslušnými vlastnostmi. Proto se stále více problémů spojených s mazáním musí řešit individuálně, a to k uspokojení všech potřeb a za použití nejmodernějších postupů. Mnoho průzkumů v rozvinutých průmyslových zemích dokazuje, že podstatná část problémů strojů je způsobena znečišťováním olejů a maziv. Pro zvýšení jejich spolehlivosti a tím také zvýšení kvality výroby je proto vhodné zajišťovat co nejlepší úroveň jejich čistoty. V současných českých a slovenských podnicích si to řada zodpovědných pracovníků uvědomuje, což potvrdil také průzkum provedený redakcí tohoto časopisu. Na základě rozsáhlé ankety bylo zjištěno, že více než polovina dotázaných se regeneraci olejů a maziv aktivně věnuje, jak je vidět na grafu Provádění údržby olejů a maziv.

Největším problémem se ovšem v praxi jeví nedostatečná znalost obsluhy stroje o potřebách daného strojního zařízení. „V provozní praxi se velice často setkáváme s poruchami, případně haváriemi strojních zařízení, která bývají důsledkem volby nevhodného maziva pro konkrétní strojní zařízení a dané provozní podmínky,“ uvádějí ve své práci Vladislav Marek z firmy TRIFOSERVIS a Ladislav Hrabec ze Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava. „Je nutné si uvědomit, že velice důležitou roli v procesu práce strojního zařízení sehrává lidský faktor, ať už se jedná o část konstrukčního návrhu stroje (tedy práci konstruktéra) nebo dobu provozování zařízení (práce technického diagnostika),“ dodávají.

Velice často dochází k situaci, že se v podniku jednoduše ignoruje spousta indikátorů, jejichž prozkoumáním by se mohlo napomoci zvýšit efektivitu jeho údržby. Stejně tak má mnohdy obsluha tendenci podléhat různým doporučením výrobce, což nemusí být vždy oceněno žádaným výsledkem, jelikož výhodnější by zde mohlo být zjištění skutečného stavu stroje. Tímto je možné předejít situacím, kdy dochází k mazání zbytečně brzy, nebo naopak příliš pozdě. Místo slepého dodržování mazacích plánů bez znalosti skutečných potřeb se v moderní praxi přistupuje k metodikám prediktivním a v oblasti olejů a maziv zejména k údržbě proaktivní, která má za úkol maximalizovat dobu použitelnosti strojů a zvýšení jeho výrobní kapacity na základě snížení odstávek. Ekonomické aspekty této metody již zřejmě není potřeba ani připomínat.

Analýza oleje jako predikce mnoha problémů

Jak dokazuje další graf Laboratorní zkoumání úrovně spotřeby olejů a maziv, vzájemný vztah péče o stroje a tribologie je v mnohých výrobních podnicích znám. „Tribologie zde není ovšem chápána jako vědní obor zabývající se chováním dotýkajících se povrchů při pokusu o vzájemný pohyb, ale souhrn činností zabezpečujících péči o mazací prostředky a maziva, které vedou k bezporuchovému provozu výrobních zařízení,“ upozorňuje ve své tematické přednášce v rámci nedávné konference Martin Holek ze společnosti Česká rafinérská a. s. Analýza olejů poskytuje nejen informace o jeho stavu a vlastnostech, ale může také varovat před úrazem a napomáhá při diagnostice strojů.

V každém případě platí, že bez řádného systému kontroly mnohdy dochází k neplánovaným poruchám spojeným s výpadky výroby. Mezi nejčastěji uváděné problémy, které způsobují zestárnutí olejů a maziv, se řadí nárůst obsahu nečistot, vyčerpání přísad a degradace základového oleje, přičemž prim hrají i na našem trhu nečistoty. Samotnou kontrolu a monitorování znečištění přitom můžeme provádět pomocí olejových laboratoří přímo v provozních podmínkách závodu porovnáním naměřených údajů s ukazateli, které předepisuje výrobce.

Stejně jako pro jiné oblasti údržby, nejtěžší částí celého procesu mazání je hned úvodní reakce při schvalování rozpočtu. Hlavně v minulosti narážely techniky mazání na neochotu vedení zabývat se touto špinavou prací. Situace se ovšem i díky současnému stavu stále zlepšuje. Konkrétní přidanou hodnotu demonstruje Ondrej Valent ze společnosti CMMS s. r. o.: „Roční náklady na program mazání činí 1 % z pořizovací ceny zařízení, přičemž roční přínos z tohoto programu činí až 5 %.“

Široká nabídka produktů a služeb třetích stran

Variabilita dostupných produktů na trhu stejně jako požadavky na moderní vybavení ženou útvary zodpovědné za údržbu v závodě stále ke zlepšování znalostí o používání maziv. Někdy je ovšem také možné a výhodné nechat provádět tyto služby vně firmy, přičemž pro náročné mazací systémy a velký odběr bývá dobré řešení spojeno s jedním dodavatelem, i když, jak ukazuje jeden z grafů, realita na našem trhu je v tomto směru poněkud jiná.

Mnoho společností navíc nabízí technickou podporu útvarům údržby, pokud jde o optimalizaci výběru mazacích prostředků v souladu s doporučeními výrobce, o využití jeho vlastností apod. Výhodou tady je snížení množství používaných přípravků na minimum, což usnadňuje jejich používání, skladování nebo koupi a také snižuje riziko záměny. Mnohé nabídky rovněž zahrnují sledování fyzikálně-chemické a mikroskopické analýzy.

Mazání prodlužuje životnost

Bez dostatečného mazání budou stroje a zařízení vyřazeny z provozu většinou poměrně rychle. „Společnosti, které myslí dopředu, si začínají všímat propojení mezi nákupem spotřebního materiálu, jako je olej, a náklady na provozní péči,“ říká Pavel Dobeš z FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r. o., a jedním dechem dodává: „investice do kvalitního syntetického oleje, přestože je krátkodobě dražší, dlouhodobě přináší uživateli úspory, které výrazně snižují celkové náklady.“ Správnost tohoto předpokladu dokládají také odpovědi na naši otázku, jakých výsledků respondenti dosáhli vlastní politikou mazání.

Největší část dotázaných souhlasí s tím, že na základě správné volby olejů a maziv je možné zvýšit životnost a bezporuchovost výrobních zařízení, i když na druhou stranu je také patrné, že mnozí zde vidí ještě značné mezery, přičemž správné použití strojů a zařízení je nejen úspora ekonomická, ale také přímá podpora ochrany životního prostředí a snížení spotřeby energie. „Metodiky péče o olejové hospodářství a zavádění tribotechnické diagnostiky zajišťují transparentnost procesu, jeho kultivovanost a v neposlední řadě mnohdy významné úspory nákladů,“ shrnuje podstatu mazání obchodně-technický ředitel společnosti CIMCOOL EUROPE Tomáš Bělín.

Lukáš Smelík

Centrální mazací systémy

V současné době je centrální mazání zřejmě stále nejlepším řešením pro průmyslové závody, kde je vyžadováno nepřetržité mazání strojních zařízení. Na našem trhu se proto můžeme setkat s velkým množstvím nabídek na konzultace, instalaci a montáž takovýchto mazacích systémů. V praxi pak celý systém funguje tak, že dokáže zpracovat až několik bodů mazání najednou. Počet mazacích míst, kterých může být až několik desítek, a jejich vzdálenosti (a ž do cca 100 metrů) jsou limitovány parametry zvolených prvků. To umožňuje sledování mazání v závodě velice jednoduchým a racionálním způsobem.

Svorně,stejně jako u jiného strojního zařízení, jsou hlavní příčinou poruch centrálních mazacích systémů /CMS/ mechanické nečistoty v mazivu, které jsou větší nebo četnější než povolené hodnoty. „Tyto nečistoty se mohou do maziva, resp. do nádrže mazacího přístroje dostat především nedodržením zásad při doplňování maziva nebo pracovními podmínkami (hlavně nedostatečným zajištěním nádrže mazacího přístroje proti pronikání prachu a jiných cizorodých látek z okolí),“ uvádí příčiny problémů Pavel Špondr ze společnosti ŠPONDR CMS, spol. s r. o., specializující se právě na centrální mazací systémy.

 Doporučuje se proto částečně předcházet těmto problémům doplněním systémů o filtry maziva na výstupu do mazacího obvodu nebo centrálním doplňováním zásobníků pomocí centrálního doplňování s použitím plnicích filtrů. Předpokládá se, že dobré zkušenosti z provozování CMS s dopravou mazací látky proudem tlakového vzduchu, což je realizováno ve strojírensky vyspělých zemích, jsou předpokladem pro jejich větší rozšíření v celé řadě aplikací i v podmínkách našeho průmyslu.

Kdo maže, ten jede

Aktuální trendy v oblasti proaktivní ú držby odhalil 4. roční k mezinárodní vědecké konference konané pod záštitou společnosti CMMS s. r. o. Pražský hotel Comfort poskytl v termínu od 23. do 25. března 2009 útočiště všem zvědavcům, kteří měli možnost získat informace o moderních postupech údržbářské praxe. Ovšem celá akce nebyla pouze v duchu „nakrmení dychtivosti vibrátorů a lubrikátorů“ (jak vtipně poznamenal jeden z účastníků), nýbrž na své si přišli všichni účastníci, zejména z řad techniků průmyslových podniků.

Standard kvality potvrdili zejména organizátoři ze společnosti CMMS s. r. o., kteří své obchodní „kouzlo“ přenesli do atmosféry konference, která jistě vybočovala z řady běžných událostí tohoto roku. Už jen pravidelná účastnická anketa tato slova potvrzuje a přidává zásadní zjištění, že teritorium údržby je stále silně zapovězeno, proti čemuž je třeba určitými prostředky vykročit. Stejně jako organizátoři věříme, že podobné akce, které vedou ke zvýšení informovanosti, snad povedou k nápravě nelichotivé situace v řadách českých podniků.

Podle slov hlavního tahouna akce Ondreje Valenta, ředitele pořadatelské společnosti, se touto událostí potvrzuje, že pro osvěžení údržbářské ho sektoru mnohdy není potřeba velkých investic, aby došlo k maximálně efektivnímu výsledku. Navíc právě vzdělávání personálu je zásadním faktorem pro úspěšnost veškeré činnosti údržby, proto můžeme pozorovat v příspěvcích konference určitou užitnou hodnotu. Prim zde samozřejmě svým zaměřením na proaktivní údržbu hrály oleje a maziva, ovšem informace proudily i z jiných okruhů, od termografie až po správné ustavení strojů, což je ve firmách často opomíjená záležitost. Na stovku účastníků ovšem čekalo ještě jedno „veřejné tajemství“, kdy se u příležitosti konání této akce odbyla ještě jedna zásadní událost.

Společnost CMMS s. r. o., která se již dostala do povědomí mnohých průmyslových firem jako známý zástupce sektoru údržby, letošním rokem oslavuje 15. výročí založení firmy. Příjemná oslava v rámci prvního společného večera byla už jen třešničkou na dortu odborného setkání špičkové kvality. A jestli je pravda, že údržbářských akcí je jako šafránu, tak věřme, že alespoň kvalitativní požadavky zůstanou i příště naplněny.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI