Print

Prechod od excelovských tabuliek ku skutočnému informačnému systému pre riadenie údržby

-- 24.02.2014

Technické zabezpečenie výroby je neodmysliteľnou súčasťou každého výrobného procesu, pri ktorom sa využívajú stroje a zariadenia na  vyprodukovanie finálneho výrobku. Mnohé firmy na to využívajú vlastné oddelenie údržby, ktoré denno-denne rieši všetky technické problémy vo výrobe a vhodne zvolenou údržbou sa im snaží predchádzať. Aby si mohli údržbári plniť túto svoju dôležitú úlohu, čiže udržiavať kontinuitu výroby bez zbytočných strát a prestojov, potrebujú k tomu informácie, na základe ktorých sa dokážu včas a správne rozhodnúť a zorganizovať si svoju činnosť.

http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Cas_Unor_2014/obr.1.JPGKeďže sme firma, ktorá vyvíja a dodáva práve takýto informačný systém, chodíme často do výrobných podnikov a zaujíma nás, ako majú túto problematiku vyriešenú. Nezriedka tak narazíme na paradox, že napriek modernému technickému vybaveniu výroby je často jediným „informačným systémom“ pre pracovníkov v údržbe len klasický papierový záznam, v lepšom prípade svojpomocne vytvorená excelovská tabuľka. Dostať sa potom k informáciám, kedy sa aká súčiastka na danom stroji menila naposledy, ktorý pracovník túto výmenu vykonal a ako dlho mu to trvalo, nemusí byť práve jednoduché a rýchle. Takýto stav je spravidla po určitom čase nepostačujúci a nezostáva nič iné, len začať uvažovať o vhodnom informačnom systéme, ktorý by sa mal stať skutočným pomocníkom.

Akú cestu zvoliť pri výbere a zavádzaní informačného systému pre údržbu? V prvom rade by sme mali začať... od konca. Je vhodné najskôr definovať, aké zmeny od jeho zavedenia očakávame a ako bude fungovať naša údržba po sprevádzkovaní nového systému. Čím detailnejšie si tento želaný stav popíšeme, tým presnejšie kritéria na výber si vieme stanoviť. Treba si ujasniť, aké výstupy sú pre nás dôležité, aké analýzy získaných údajov požadujeme
a ako na základe nich chceme zlepšiť celkové fungovanie oddelenia údržby.

Musíme sa vyhnúť tomu, aby sme znovu neskončili pri (ne)obľúbených tabuľkách, do ktorých budeme ručne prepisovať množstvo čísiel, aby sme sa dopracovali k nejakému použiteľnému výsledku. Dôležitým kritériom pri zvažovaní zavedenia informačného systému pre riadenie údržby je aj spôsob, akým bude prebiehať výmena informácií medzi operátormi vo výrobe a pracovníkmi údržby. Zadávanie požiadaviek priamo operátormi nám totiž zjednodušuje proces evidencie porúch a odbremeňuje údržbu od dodatočného prepisovania papierových žiadaniek či informácii do počítača. Ďalšou výhodou je dokázateľnosť histórie zápisov a ich zmien. Dobre nastavený systém chráni obe
http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Cas_Unor_2014/obr.2.JPGstrany – výrobu aj údržbu – od zbytočných konfliktov pri riešení problémových situácií.

Okrem toho zapojením ľudí z výroby do systému evidencie porúch získame aj ďalšiu výhodu – umožníme im hodnotiť výkony údržby. V praxi to znamená  možnosť vyjadriť spokojnosť alebo nespokojnosť s vykonanou prácou údržbára takou formou, ktorú vieme následne vyhodnocovať aj štatisticky. Rozsah vykonanej práce ešte nemusí byť jediným smerodajným kritériom pre hodnotenie pracovníkov údržby, keďže tu môže dochádzať k skresleniu v dôsledku opakovaných opráv tej istej poruchy kvôli zlej identifikácii príčiny alebo nekvalitne vykonanej práci. Počet reklamácií môže poukázať na mieru kvality jednotlivých pracovníkov údržby, na úroveň ich odborného vzdelania či znalosť riešenej problematiky. To sú neoceniteľné informácie, pokiaľ chceme údržbu zlepšovať aj po personálnej stránke.

Naša snaha zapojiť do systému čo najviac ľudí však môže naraziť na problém –
a to na licenčné obmedzenia vybraného systému, kedy nás každý ďalší nový používateľ alebo inštalovaný prístup môže stáť ďalšie peniaze nad rámec pôvodne plánovanej investície. Tieto obmedzenia treba zvážiť už pri výbere. Nami dodávaný informačný systém MaintPlan to rieši jednoducho – počet prístupov do modulu pre evidenciu porúch či zápis výkazov práce MPTerminal aj počet jeho inštalácií je neobmedzený. Takto dokážeme postupne rozšíriť systém na všetky potrebné miesta firmy bez zvyšovania nákladov na zavedenie systému.

Zjednotením vstupov všetkých požiadaviek smerom k údržbe sa sprehľadní celý informačný tok k spokojnosti všetkých zúčastnených strán – žiadateľov aj riešiteľov. Samozrejme, práca oddelenia údržby nepozostáva len z „hasenia“ problémov, ale aj z preventívnych činností, ktorými by sa malo proaktívne predchádzať výpadkom kľúčových zariadení s cieľom znižovať prestoje a straty vo výrobe. Preto by mal informačný systém údržby obsahovať aj moduly pre plánovanie údržby zariadení podľa rôznych kategórií (preventívna, prediktívna, http://udrzbapodniku.cz/fileadmin/grafika/Bar%C4%8Da/Cas_Unor_2014/obr.333.JPGrevízie a pod.), ale aj podľa rôznych veličín. Najčastejšie používanou veličinou je čas, ale nie pri všetkých zariadeniach je možné pri plánovaní údržby aplikovať pevný časový interval. Pri zavádzaní systému MaintPlan v spoločnostiach Visteon Nitra či Faurecia Hlohovec sme riešili plánovanie údržby vstrekovacích foriem na základe uskutočnených výrobných cyklov, ktoré sú závislé od plánu výroby. Pre jednotlivé formy preto sledujeme denník diagnostiky, do ktorého sa zapisujú prírastky a aktuálny stav počtu cyklov. Na základe týchto údajov a tiež podľa nastaveného denného tempa výroby sa potom počíta predpokladaný termín údržby príslušnej formy. Pokiaľ teda forma nejaký čas nevyrába, posúva sa adekvátne aj čas jej údržby.

Ďalším dôležitým prínosom plánovania údržby prostredníctvom informačného systému je možnosť najprv definovať pracovné postupy pre jednotlivé profesie
a predpokladanú materiálovú spotrebu na daný typ údržby. Potom systém už sám vypočíta, aké zásoby príslušných dielov či spotrebného materiálu je  potrebné objednať, aby sa príslušné plánované činnosti dali bez problémov zrealizovať. Takéto plánovanie nákupu materiálu na sklad pomáha optimalizácii zásob a podieľa sa na celkovej úspore financií. Navyše si údržbári dokážu jednoduchým a rýchlym spôsobom zobraziť alebo vytlačiť kompletný pracovný postup, ktorý im uľahčí a sprehľadní samotný výkon údržby.

Mnohé výrobné informačné systémy už obsahujú možnosti evidencie výpadkov výroby, čiže prestojov. Hoci sú tieto údaje pre celkové riadenie a  vyhodnocovanie údržby spravidla nepostačujúce, je možné ich využiť, aby sa predišlo duplicitnému zadávaniu tých istých údajov do dvoch rôznych systémov. Pokiaľ je to technicky možné, riešenie sa ponúka vo forme integrácie systému pre riadenie údržby priamo s výrobným systémom. Integráciou sa vytvorí cesta pre prenos údajov z jedného systému do druhého tak, aby sa zachovala konzistentnosť dát a ich vzájomné prepojenie. Na riešenie podobných situácií využívame náš vlastný modul MPIntegrator, ktorým sme dokázali prepojiť MaintPlan napr. s výrobným softvérom v spoločnosti Secop Zlaté Moravce alebo vyriešiť integráciu na systém schvaľovania objednávok v závode Faurecia
Hlohovec.

Výstupné prehľady a analýzy by nám mali poskytovať všetky relevantné dáta pri hodnotení práce údržby a nákladov s tým spojených. Ideálne je, pokiaľ nám informačný systém dovolí definovať si vlastné výstupy tak, ako to vyhovuje nám. Pokiaľ systém ponúka rozpadové analýzy, ktoré nám umožňujú nazerať na dáta z rôznych pohľadov a vnárať sa do rôznych úrovní, tak nám už nič nebráni tomu, aby sme sa jednoduchou cestou dopracovali k potrebným súvislostiam. Potom je jedno, či chceme vidieť časový priebeh prestojov podľa konkrétneho typu poruchy, alebo podiel jednotlivých typov porúch na  prestojoch určitej skupiny zariadení za zvolené obdobie – stačí iba pozmeniť kritéria rozpadu a výslednú tabuľku či graf máme ihneď k dispozícii.

Samozrejme, existuje ešte veľa ďalších aspektov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie, ktorý systém je pre nás najvhodnejší. Pokiaľ uvažujete nad zavedením vhodného informačného systému pre vaše oddelenie údržby, radi
sa s vami podelíme o naše skúsenosti.

Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach www.maintplan.com alebo www.easysoft.sk.

Autor: Ing. Eduard BALÁŽ, EasySoft spol. s r.o. Nitra


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI