Print

Outsourcing mazacích služeb – jde jen o mazání strojů, nebo o víc?

-- 25.09.2019

Outsourcing olejového hospodářství a mazacích služeb, někdy také nazýván TFM (Total Fluid Management), popřípadě servis mazání, jsou pojmy představující služby v oblasti olejového hospodářství a mazacích služeb  a jejich cílem je zajistit bezproblémový provoz strojů a spolehlivost výroby. Mazací služby jako Total Fluid Management je servis poskytovaný především ve výrobních podnicích, v automobilovém průmyslu a ve výrobě strojních součástí.

Jak ale vypadá outsourcing mazacích služeb v elektrárně nebo rafinerii, kde jsou na jednom provoze stovky mazacích uzlů a kde nedisponibilita nebo nespolehlivý provoz některých strojů znamenají odstavení celého elektrárenského bloku nebo celé výrobní jednotky rafinerie?

Názorným příkladem může být elektrárna (obr. 1), kde jsou obsluhovány stovky zařízení s násobky mazacích uzlů.

V těchto provozech bývá zodpovědnost za olejové hospodářství a mazací služby zpravidla roztříštěna mezi elektrikáře, armaturáře, čerpadláře, turbínáře, kotláře apod., jejichž primární činností je údržba a oprava „jejich“ zařízení a mazací činnosti jsou jen činnosti přidružené. Specializace těchto pracovníků v oblasti tribotechniky je velmi rozdílná a často nedostatečná. Nejde jen o zajištění důkladné péče o klíčové a kritické stroje, jako jsou turbíny, kotle a např. čerpadla, ale o celý strojní park, kde bývá tribotechnika podceňována. Většinou se otázka zajištění olejového hospodářství a mazacích služeb jako komplexního celku neřeší vůbec, přestože to přináší řadu výhod a možností.

Cílem je zvýšení spolehlivosti strojů a zařízení při snižování nákladů na jejich údržbu i provoz s využitím moderních diagnostických metod. Zkušenosti a specializace outsourcingové firmy jsou v této oblasti klíčem k úspěchu.

První a nezbytný krok k pochopení přínosů a účelnosti outsourcingu mazacích služeb je provedení auditu za účelem zhodnocení stávajícího stavu. Každý průmyslový podnik má svá specifika, která je nutno brát v úvahu.

Audit

Všeobecně je potřeba posuzovat zejména následující oblasti:

 • počet a typy strojů a zařízení, mazací místa, použité technologie;
 • používané mazací praktiky, ruční, automatizované;
 • mazací plány – jejich aktuálnost a dodržování;
 • používaná maziva – druh, stav, skladování, logistika, likvidace, důležité jsou i zjištěné informace o dosavadním mísení olejů/maziv;
 • specifikace používaných diagnostických metod pro sledování stavu strojů, teploty, vibrací apod.;
 • kvalifikovanost personálu.

Procesy OUTSOURCINGU a postup implementace u KLIENTA

 1. Audit současného stavu olejového hospodářství a mazacích služeb ve společnosti
 2. Vyhodnocení auditu
 3. Návrh servisní smlouvy a rozsahu mazacích služeb
 4. Evidence, vytvoření detailní databáze, zařízení mazacích činností
 5. Skladové hospodářství, provoz, včetně logistiky a likvidace maziv
 6. Tribodiagnostika, hodnocení kondice maziv a zařízení
 7. Školení obsluhy a údržby, poradenství
 8. Reporting, realizace outsourcingu

Vyhodnocení auditu

Výsledek auditu přináší ucelený obraz o aktuálním stavu a stává se základním podkladem pro zpracování návrhu outsourcingu olejového hospodářství a mazacích služeb, včetně návrhů na zlepšení a plánu realizace. Návrh je zpracován a představen zákazníkovi, včetně podrobného rozsahu služeb, personálního obsazení, skladovacích prostor, zajištění distribuce maziv, poskytnutého vybavení a diagnostiky a v neposlední řadě úrovně komunikace a reportingu.

Podrobně rozpracovaný audit je výchozím dokumentem pro návrh řešení mazacích služeb formou outsourcingu.

Návrh servisní smlouvy a rozsahu služeb

Na základě požadavků zákazníka se jasně specifikuje rozsah poskytovaných služeb. Popsáním jednotlivých tribotechnických úkonů a mazacích činností vzniká agenda, která je realizována v rámci servisní smlouvy. S ohledem na rozsah služeb je sestaven menší či větší servisní tým, který je zodpovědný za vybrané mazací činnosti. Samozřejmostí je i držení služeb a pohotovosti v případě neplánovaných poruch.

V praxi se někdy stává, že klient je překvapen, jak velká je denní/týdenní/měsíční agenda mazacího týmu.  Obvykle jsou tyto činnosti schovány mezi jiné pracovní úkony dalších profesí a náklady na mazací služby se jeví nízké. Kvalita však odpovídá
(ne)vynaloženému úsilí.

Evidence

Efektivního a správného provádění mazání lze dosáhnout při splnění základních pravidel. Sem patří výběr vhodného oleje/maziva, udržení optimálního stavu oleje/maziva, sledování chemicko-fyzikálních parametrů a na základě výsledků naplánovaná výměna.

Základním prvkem každého profesionálního outsourcingu je řídicí software, jenž automaticky řídí a nastavuje činnosti, které je na denní bázi nutno provádět. Slouží tak zároveň jako portál, přes nějž může zákazník kontrolovat všechny prováděné činnosti a sledovat stav zařízení, spotřebu maziv pro jednotlivé komponenty a mnoho jiných funkcí.

Skladové hospodářství

Při výběru a dodávkách olejů a maziv využíváme nejnovějších znalostí z oboru – výběr na základě požadovaných parametrů, nikoli pouze dle ceny nebo značky. Distribuce maziv a jejich stav jsou evidovány v rámci softwaru. Součástí služeb je zajištění likvidace maziv v souladu s platnou legislativou.

Tribodiagnostika

Základem pro stanovení chemických a fyzikálních vlastností nových i použitých olejů a maziv je dobře vybavená laboratoř obsazená zkušenými laboranty a tribodiagnostiky. Pilířem je vhodně navržený diagnostický program, jenž zohledňuje důležitost mazaného stroje nebo zařízení a v souladu s tím přizpůsobuje rozsah a frekvenci prováděných analýz. Komplexnost testů, včetně IČ spektrometrie, AES atomové emisní spektrometrie, MPC a RULER testu, RPVOT, optické analýzy částic a dalších, zajišťuje klientovi informace nejen o stavu olejové náplně, ale i stavu sledovaného zařízení, čímž lze včas zabránit možnému poškození zařízení nebo haváriím.

Velmi důležité a velmi často opomíjené pro efektivní diagnostiku olejů/maziv je:

 • správný a jednotný odběr vzorků, což je mimořádně důležité pro provedené analýzy, na jejichž základě lze sledovat trendy a změny kvalitativních parametrů olejů/maziv a tím i zařízení během jeho provozu a životnosti;
 • správně navržený tribodiagnostický plán, včetně definování optimálních odběrných míst a optimálních časových intervalů odběru vzorků;
 • zajištění referenčních vzorků olejů/maziv pro jejich budoucí hodnocení, a to zejména při změně maziva, doplňování, případném nežádoucím mísení olejů;
 • znalost parametrů a podmínek provozu, prováděných zásahů oprav a údržby, doplňování maziv.

Školení a poradenství

Společnost, která provádí outsourcing olejového hospodářství a mazacích služeb, sleduje nejnovější informace a trendy v oboru (odborné časopisy, konference apod.) a následně je implementuje u svých zákazníků. Velkým přínosem je vzájemné sdílení zkušeností mezi provozy, ať už z pohledu používaných maziv, diagnostiky, nebo např. intervalů oprav.

Reporting

V rámci reportingu získává klient přehledné informace o průběhu a stavu provedených činností, jež jsou důležité nejen pro technické oddělení, ale i pro ekonomické oddělení.

Prostřednictvím webové aplikace mají odpovědné osoby zákazníka on-line přístup k jednotlivým údajům, statistikám, reportům i ekonomickým ukazatelům týkajícím se celého strojového parku. Aplikace umožňuje i zpětnou komunikaci směrem klient → provozovatel outsourcingu a nabízí možnost zadávat mimořádné pracovní příkazy, např. požadavek na výměnu olejové náplně vzhledem k neplánované odstávce zařízení.

Realizace outsourcingu

Jak už je z výše uvedených činností patrné, jde o soubor mazacích činností realizovaných podle propracované strategie, jasně definovaného rozsahu prací prováděných kvalifikovaným personálem s přehlednou zpětnou vazbou na zákazníka. Zákazník se tak může soustředit na své klíčové činnosti a plně se věnovat provozu zařízení.

Ing. Tomáš Klíma, Jednatel Ecol Industrial s. r. o., Ředitel mezinárodního obchodu Ecol sp. z o.o.

Ing. Petra Jelínková, Chemik, tribotechnik, obchodní zástupce,
Ecol Industrial s. r. o.

www.ecolindustrial.cz

Autor: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Petra Jelínková - Ecol Industrial s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha
Bezpečnost v průmyslu
2020-11-04 - 2020-11-04
Místo: Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI