Print

Mějte bezpečnost nakládacích ramp pod kontrolou

-- 23.02.2011

Přečtete si také: BEZPEČNĚ S MANIPULAČNÍ TECHNIKOU v provozu i při údržbě

Proces nakládky a vykládky návěsů pomocí vysokozdvižných vozíků představuje  bezpečnostní riziko pro pěší pracovníky. Ať už jde o obsluhu rampy, vedoucího závodu, servisního technika, okolostojícího pracovníka, nebo obsluhu vysokozdvižného vozíku, všichni, kteří se pohybují v okolí nakládacích ramp, jsou ohroženi z důvodu omezené komunikace a výhledu. Toto riziko zde existuje vždy. Otázka zní, co s ním udělat? Bez ohledu na úsilí zaměstnavatelů a průmyslových dodavatelů jsou nehody vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky bohužel běžnou záležitostí. Každý rok zemře ve Spojených státech téměř 100 pracovníků a dalších 20 000 je vážně zraněno při nehodách souvisejících s vysokozdvižnými vozíky.

Jednoduché řešení bohužel neexistuje. Ale jedna věc je jistá: lepší komunikace mezi obsluhou vysokozdvižných vozíků a pěšími pracovníky v prostorách nakládací rampy může pomoci snížit počet nehod. Proti nehodám vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky v různých místech závodu chrání četné komunikační technologie. Vzhledem ke kritické povaze tohoto problému je nezbytné, aby vedoucí pracovníci věděli, jaké technologie jsou na trhu k dispozici a jak pomáhají zvyšovat bezpečnost v oněch případech, kdy jsou operátoři vysokozdvižných vozíků a pěší pracovníci ohroženi.

Kolize vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky – nebezpečné a drahé

Není pochyb o výrazném pokroku, kterého bylo dosaženo v posledních letech v oblasti bezpečnosti vysokozdvižných vozíků. Mnoho úsilí bylo věnováno řešení problému kolizí vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky. Technologie pro bezpečnost vysokozdvižných vozíků a bezpečnostní zařízení pro pěší pracovníky jsou vyspělé a všudypřítomné. Z hlediska zaměstnavatele byly přepracovány bezpečnostní zásady, průběžně byly zdokonalovány procesy a postupy a jsou kladeny vyšší nároky na školení operátorů vysokozdvižných vozíků. Stále platí, že vysokozdvižný vozík o hmotnosti dvou tun a více, jedoucí rychlostí 7 km/h, je ze své podstaty nebezpečný, jestliže okolo něj pracují lidé. Hektické tempo v prostředí manipulace s materiálem toto riziko jen zvyšuje. Známá fakta:

● Každý rok zemře ve Spojených státech téměř 100 pracovníků a dalších 20 000 je vážně zraněno při nehodách souvisejících s vysokozdvižnými vozíky – to je jedno úmrtí každé tři dny.

● Odhaduje se, že ročně dojde ke 680 400 nehodám s vysokozdvižnými vozíky. Přibližně 90 000 zaměstnanců při nich utrpí nějaký úraz.

● S vysokozdvižnými vozíky souvisí jedno procento nehod v závodech, ale tyto nehody mají za následek 10 % úrazů. Podle zprávy vydané organizací National Institute for Occupational Safety and Health jsou nejčastějšími příčinami smrtelných úrazů souvisejících s vysokozdvižnými vozíky:

● převrhnutí vysokozdvižných vozíků (22 %),

● sražení pěšího pracovníka vysokozdvižným vozíkem (20 %),

● přimáčknutí pracovníka vysokozdvižným vozíkem (16 %),

● pád z vysokozdvižného vozíku (9 %).

V jedné zprávě vyšetřil významný výrobce automobilů 916 nehod s vysokozdvižnými vozíky v 54 závodech v období let 1989 až 1992. Jeho zjištění: při 24 % nehod vysokozdvižné vozíky srazily pěší pracovníky, při 16 % nehod došlo ke kolizi vysokozdvižných vozíků s jinými vozidly a pevnými objekty. Kromě bezpečnostního aspektu stojí nehody vysokozdvižných vozíků odhadem stovky milionů dolarů vyplacených na náhradách zaměstnancům, na ušlém čase na pracovišti a soudních procesech. Ve studii výrobce automobilů činil průměrný celkový ušlý čas na nehodu 61 dnů – téměř devětkrát více než u jakýchkoli jiných nehod v této firmě. David Hoover, prezident společnosti Forklift Training Systems, k tomu říká: „Případy se smrtelnými následky, na nichž jsem pracoval, téměř vždy stojí zákazníka přes milion dolarů.“

Důraz na bezpečný provoz vysokozdvižných vozíků

Kolize pěších pracovníků a vysokozdvižných vozíků obvykle zahrnují kombinaci faktorů, jako jsou zkušenosti operátora a míra pozornosti pěšího pracovníka věnovaná tomu, že v daném prostoru se nachází vysokozdvižný vozík. Existují doklady o tom, že také mnoho zaměstnavatelů by mělo zvýšit svou snahu zajistit bezpečnost operací s vysokozdvižnými vozíky stejně jako bezpečnost pěších pracovníků. „Největším problémem u motorových průmyslových vozíků (vysokozdvižných vozíků) je nedostatečné zaškolení,“ uvedl Richard Fairfax, ředitel organizace pro programy zavádění předpisů OSHA. V roce 2006 se kategorie vysokozdvižných vozíků umístila na šestém místě žebříčku porušování předpisů, jenž byl sestaven organizací OSHA. Letos organizace OSHA publikovala 3 080 případů porušení předpisů souvisejících s vysokozdvižnými vozíky. Mezi nejčastější patří:

● nedostatečné zaškolení obsluhy (562),

● nedostatečná certifikace vozidla (375),

● nerespektování nařízení přezkoušet schopnosti operátora jednou za tři roky (256),

● nesprávné termíny inspekcí (223).

V roce 2004 uzavřely organizace OSHA a Industrial Truck Association (ITA) partnerství zaměřené na bezpečný provoz motorových průmyslových vozíků, včetně vysokozdvižných vozíků. Prostřednictvím tohoto partnerství propagují organizace OSHA a ITA bezpečný provoz tím, že poskytují informace, pokyny a přístup ke vzdělávacím zdrojům v oblasti této problematiky.

Předpisy a pokyny pro používání vysokozdvižných vozíků

Organizace OSHA definuje bezpečnost motorových průmyslových vozíků předpisem 29 CFR 1910.178. Podle této normy jsou zaměstnavatelé povinni dokladovat, že každý operátor vysokozdvižného vozíku byl zaškolen a vyhodnocen, a jsou povinni zajistit, aby operátoři vysokozdvižných vozíků byli kompetentní pro bezpečnou obsluhu těchto vozidel. Zaměstnavatelé stanovují ve svých závodech pravidla pro provoz vysokozdvižných vozíků v souladu s normou OSHA. Bezpečný provoz vysokozdvižného vozíku rovněž zahrnuje logická opatření, jako je používání bezpečnostních pásů a ochranných pracovních pomůcekstanovených vedením firmy. Od operátorů vysokozdvižných vozíků se očekává, že budou dávat přednost pěším pracovníkům a že se budou držet mimo jejich pěší trasy. Podle normy OSHA:

● Řidič je povinen zpomalit a dávat výstražné zvukové znamení na křížení ostrůvků a v  dalších místech, kde je omezená viditelnost. Pokud by vezený náklad překážel ve výhledu dopředu, řidič je povinen vézt náklad jako přívěs. Organizace OSHA a bezpečnostní experti doporučují řadu způsobů, jak mohou operátoři vysokozdvižných vozíků přistupovat k provozu pěších pracovníků. Operátorům se připomíná, aby:

● Zachovávali jasný výhled a neuváděli vozík do pohybu, pokud nemají jasný výhled.

● Pokud je to možné, udržovali oční kontakt s pěšími pracovníky nebo dalšími operátory vysokozdvižných vozíků.

● Signalizovali pěším pracovníkům, aby zůstali stát. Také pěší pracovníci jsou vyzýváni, aby dbali zvýšené pozornosti. Jsou například často upozorňováni na to, aby dávali pozor na vozidla, ustoupili z cesty, když uslyší klakson, a chápali, že mrtvý úhel v zrcátku může omezovat výhled řidiče. Pěší pracovníci by si také měli uvědomovat, že vysokozdvižné vozíky nedokážou zastavit okamžitě. Naopak, vysokozdvižné vozíky jsou zkonstruovány tak, aby zastavovaly pomalu, jelikož tak je minimalizováno poškození nákladu a zachována jejich stabilita.

Bezpečnost při společném výskytu vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků  na nakládací rampě

Jedním z nejožehavějších míst pro provozování vysokozdvižných vozíků je expediční / přijímací / kompletační oblast nakládací rampy. Nároky sahají od manévrování v těsných prostorách až po jízdu na kluzkých površích. Nakládka a vykládka návěsů rovněž vyžaduje dovednosti a velké soustředění. Nároky spojené s nakládací rampou a složitost obsluhy návěsů komplikují operátorům vysokozdvižných vozíků možnost neustále věnovat pozornost pěším pracovníkům a okolostojícím. To znamená, že riziko kolizí vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky je vysoké. K dalším faktorům zvyšujícím riziko patří:

● zhoršený výhled operátora vozíku a pěších pracovníků,

● výrobní a bezpečnostní cíle,

● provozní situace na nakládací rampě.

Problematika výhledu

Schopnost řidiče vysokozdvižného vozíku sledovat pěší pracovníky je vážně omezena, pokud vysokozdvižný vozík zajíždí hluboko do návěsu, kde je vlastně jakoby v tunelu. Tím je výhled řidiče nebezpečně znemožněn, a to až do doby, než plně z návěsu vycouvá. Omezená možnost vidět vysokozdvižný vozík uvnitř návěsu je významným bezpečnostním faktorem pro pěší pracovníky a další operátory vysokozdvižných vozíků. Problém je horší, když se k návěsu přistupuje z boku a vysokozdvižný vozík se pohybuje v předním konci návěsu.

Výrobní cíle

Pro operátory vysokozdvižných vozíků je vykládka a nakládka návěsů otázkou vyvážení cílů. Výrobní cíle nařizují pracovat co nejrychleji, avšak bezpečnostní manažer apeluje na opatrnost a zpomalení. Je na odpovědnosti operátora přijímat správná rozhodnutí – proto je školení operátorů nezbytností. Bezpečnost operátorů vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků závisí také na firemní bezpečnostní koncepci. Bez ohledu na tuto koncepci nebo na její absenci je pro pěší pracovníky tou nejbezpečnější strategií nespouštět z vysokozdvižných vozíků oči. Operátoři vysokozdvižných vozíků, kteří vjíždějí do kompletační oblasti v době, kdy jiný vysokozdvižný vozík obsluhuje návěs, by měli být také velmi ostražití.

Provozní situace

Bezpečnost operátorů vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků na nakládací rampě ovlivňují četné provozní situace. Jsou to například:

● Neočekávaný vstup na rampu: Pěší pracovníci a návštěvy mohou často vstoupit do oblasti nakládací rampy, aniž by o tom operátor vysokozdvižného vozíku věděl, například z bočních dveří.

● Překročení vymezených tras: Pěší pracovníci a návštěvy často překračují hranice tras vymezených pro pěší provoz.

Například:

▫ řidiči nákladních vozidel, kteří musejí vystoupit do prostoru závodu pro zasunutí nebo odstranění zajišťovacích klínů,

▫ technici zajišťující servis ramp,

▫ zaměstnanci manuálně kompletující náklady na paletách,

▫ zaměstnanci přecházející mezi jednotlivými branami nakládacích plošin.

● Otevřené kompletační prostory:Kompletační oblast před branou rampy má sloužit k neomezenému pohybu vysokozdvižných vozíků. Žluté linie namalované na podlaze nabízejí jen malou ochranu pro udržování pěších pracovníků a jiných vysokozdvižných vozíků v příslušných mezích.

Zvyk na výstražná znamení vysokozdvižných vozíků: Operátoři a pěší pracovníci si mohou zvyknout, a dokonce i ignorovat zvukové a světelné (blikání, majáky) výstrahy vysokozdvižných vozíků.

Problém se slyšením: Prostředky ochrany sluchu mohou zhoršit schopnost pěších pracovníků slyšet zvukovou výstrahu nebo rozeznat, odkud zvuk přichází.

Preference operátora vysokozdvižného vozíku:Operátoři vysokozdvižných vozíků se obvykle spoléhají na to, že pěší pracovníky budou varovat pomocí klaksonu na volantu, i když někteří pěší pracovníci tuto výstrahu nemusejí slyšet.

● Po ž a d a v k y n a z a st a ve n í:Vysokozdvižný vozík jedoucí rychlostí 16 km/h může na zastavení potřebovat 12 metrů. V jedné studii bylo prokázáno, že prudké nouzové zastavení může na každý kilometr v hodině vyžadovat 25 cm.

● Stav podlahy: Na kluzké nebo vlhké podlaze může být zastavení obtížnější.

Bezpečnostní technologie pro prevenci kolizí vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky

Před kolizemi vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky může chránit celá řada tradičních technologií. K nejzákladnějším bezpečnostním zařízením patří zpětná zrcátka namontovaná na vysokozdvižných vozících, vypouklá zrcadla na klíčových místech a světelné signály pro řízení dopravy. Mnozí také považují za nezbytné automatické couvací alarmy, kterými by vysokozdvižné vozíky měly být vybaveny. Některé firmy rovněž nabízejí radarem řízenou signalizaci informující o rychlosti vysokozdvižných vozíků. K vyspělejším technologiím patří:

● Laserové skenery přiblížení pro vytvoření bezpečných zón, pokud jde o vysokozdvižné vozíky.

● Pohybové senzory, které upozorňují pěší pracovníky nebo jiná vozidla na vysokozdvižné vozíky blížící se ke křižovatkám.

● Infračervená technologie určená k varování pěších pracovníků nebo jiných vozidel, že se vysokozdvižný vozík nachází v bezprostřední blízkosti. Za tímto účelem je z majáku na vysokozdvižném vozíku vysílán signál do senzorů umístěných v klíčových místech. Když senzor detekuje signál z vysokozdvižného vozíku, jsou aktivována výstražná světla nebo zvukové alarmy či fyzické zábrany.

● Systémy sledující pohyb vysokozdvižných vozíků v reálném čase. Systém lze využít také k rozsvěcování signálů přechodů a ke zvukovému upozornění pěších pracovníků nebo může informovat řidiče o blížícím se riziku.

Tradiční systém signalizace zajišťovacích klínů je známým zařízením používaným v závodech a skladech. Tento systém využívá zelená a červená světla pro signalizaci stavu zajišťovacího klínu vozidla a upozorňuje tak operátora vysokozdvižného vozíku a řidiče návěsu . Zelené světlo uvnitř nakládací rampy říká operátorovi vysokozdvižného vozíku, že je bezpečné vjet do návěsu, protože zajišťovací klín je zablokovaný a návěs je zajištěný. Když vnitřní světlo svítí zeleně, vnější světlo svítí červeně, aby řidič nákladního vozidla věděl, že nesmí od nakládací rampy odjet. Barvy světel se obrátí, když je zajišťovací klín odblokován a návěs odjíždí od nakládací rampy.

Není pochyb o tom, že systémy signalizace stavu zajišťovacích klínů přispívají k bezpečnému prostředí nakládací rampy. Také pokrok v oblasti ochrany před kolizemi vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků vede k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí. Přesto si mnozí uvědomují potřebu lepší komunikace pro ochranu před rizikem kolizí vysokozdvižných vozíků s pěšími pracovníky během nakládky a vykládky návěsů. Například na počátku roku 2009 uvedla společnost Rite-Hite světelný signalizační systém Rite-Vu využívající dobře viditelná světla pro informování řidičů vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků o tom, že se uvnitř návěsu nachází vysokozdvižný vozík, takže jsou o situaci náležitě zpraveni a mohou si dát pozor na vysokozdvižný vozík vyjíždějící z návěsu.

Tento systém rovněž využívá světla a výstražný zvukový signál pro výrazné zdokonalení komunikace o stavu návěsů přistavených k rampě pomocí zajišťovacích klínů Dok-Lok, což dále zvyšuje úroveň ochrany před potenciálně katastrofickými nehodami při nežádoucím odstavení návěsu od rampy. Organizace OSHA a výrobci vysokozdvižných vozíků věnovali mnoho úsilí na zvýšení bezpečnosti provozu vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků v průmyslových závodech a skladech. Nicméně použití technologií nové generace jde mnohem dále při ochraně operátorů vysokozdvižných vozíků a pěších pracovníků, snižování počtu nehod a zvyšování produktivity na nakládací rampě.

Joe Manone je viceprezident společnosti Rite-Hite Corporation.


Autor: Joe Manone, Rite-Hite Corporation


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

SKF Condition Monitoring Days 2018
2018-05-30 - 2018-06-01
Místo: Hotel Devět Skal, Sněžné - Milovy 11
EPLAN Efficiency days
2018-06-05 - 2018-06-05
Místo: L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
EPLAN Efficiency days
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Hotel Košice, Moldavská cesta 51, Košice
Chytrá výrobní zařízení podporují vysokou pohotovost a efektivnost jejich údržby
2018-06-06 - 2018-06-06
Místo: Kulturní a společenské středisko Chodov, Chodov u Karlových Varů
Digitálna údržba 4.0: Prvý krok k transformácii výroby
2018-06-14 - 2018-06-14
Místo: Hotel Holiday Inn, Trnava

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI