Print

Maziva splňující technické a legislativní požadavky pro aplikaci v potravinářském průmyslu – klasifikace maziv

-- 30.11.2015

Potravinářský průmysl představuje jedno z nejvýznamnějších dynamicky se rozvíjejících průmyslových odvětví. Moderní zpracování potravin však podléhá stále se zpřísňujícím pravidlům průběžného monitorování kvality vyráběných potravin a všech rizikových míst možné kontaminace potravinářských surovin či vyráběných produktů. Je tedy zřejmé, že ve výrobních zařízeních a technologiích zpracovávajících potravinářské suroviny je nutno aplikovat právě a pouze jen taková ekologická maziva, která splňují veškeré požadavky pro aplikace v potravinářském průmyslu.

V podstatě se jedná o dvě základní skupiny produktů:

  • maziva určená pro náhodný kontakt s potravinami,
  • maziva pro přímý kontakt s potravinami – pomocné prostředky (přídavné technologické látky používané při zpracování potravin).

MAZIVA URČENÁ PRO NÁHODNÝ KONTAKT S POTRAVINAMI – SPECIFIKACE TYPU NSF H1

Jedná se o maziva, jež nejsou určena pro přímý kontakt s potravinami, nýbrž jsou vyvinuta pro mazání mechanismů strojních zařízení používaných při výrobě a zpracování potravin (ložiska strojních celků, hydraulické systémy, převodové mechanismy, kompresory, řetězy, dopravníky…). Během jejich používání se předpokládá, že může v nezbytné technologické míře (náhodné nepředpokládané úniky či netěsnosti) dojít k náhodnému kontaktu s potravinami. Z tohoto důvodu musí tato maziva obsahovat pouze přijatelné komponenty, které mohou přijít do styku s potravinami a podléhají tedy příslušným schválením (americká legislativa NSF/USDA má dnes mezinárodní platnost, evropská legislativa se řídí lokální předpisy).

Schváleným mazivům pro náhodný kontakt v potravinářském průmyslu dle testů ne-toxicity vydává od roku 1998 certifikát použitelnosti H1 americká organizace NSF (National Sanitation Foundation) v tzv. bílé knize schválených produktů.

Do skupiny maziv pro náhodný kontakt s potravinami patří zejména tzv. bílé oleje. Jedná se o silně i vícenásobně rafinované minerální i syntetické oleje s velmi nízkým obsahem aromatických uhlovodíků a téměř nulovým obsahem cyklických polyaromatických uhlovodíků (1 μg/ kg). Maziva dále obsahují vysoce výkonná aditiva, která zaručují výbornou odolnost vůči vysokým zatížením a teplotám, minimalizují opotřebení a poskytují vynikající antikorozivní ochranu potravinářských zařízení. Všechny tyto vlastnosti zajišťují dlouhou provozní životnost strojů při současném snížení rizika možné kontaminace, jak vyžaduje v potravinářství používaný řídicí a kontrolní systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System).

MAZIVA PRO PŘÍMÝ KONTAKT S POTRAVINAMI – POMOCNÉ PROSTŘEDKY (PŘÍDAVNÉ TECHNOLOGICKÉ LÁTKY PŘI ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN) – SPECIFIKACE TYPU NSF 3H

Tato skupina mazacích či separačních a čisticích prostředků představuje látky používané pro přímý kontakt s potravinami (separační, mazací, uvolňovací přípravky, technologické přísady s čisticím účinkem…). Je zřejmé, že minimální zbytkové množství těchto látek vždy zůstává v potravinách. Zde již na základě evropské směrnice 95/2/ EC s příslušnými doplňky nelze vystačit s bílými oleji jakožto technologickými přísadami při výrobě potravin. Na pomocné prostředky ve výše uvedeném významu se totiž vztahují další přísné požadavky (např. se musí jednat o látky bez obsahu geneticky modifikovaných organismů /GMO/, musí jít o produkty bez obsahu alergenů atd.).

Takové produkty jsou založeny např. na bázi rostlinných olejů, rostlinných vosků a potravinářských aditiv; splňují samozřejmě evropskou směrnici 95/2 EC a jsou schváleny dle specifikace NSF 3H. Neobsahují alergeny a splňují směrnici1829-1830/2003 EC vzhledem ke GMO.

Je zřejmé, že zmíněné produkty pro přímý kontakt s potravinami musí vyhovovat z hlediska požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a dále dle § 26 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů pro použití v České republice jako technologické prostředky pro přímý kontakt s potravinami. Tyto produkty jsou úspěšně aplikovány např. při zpracování těsta, kdy zajišťují optimální mazání a maximální ochranu kráječů chleba nebo dávkovačů těsta, při separaci potravinářských výrobků z forem, kdy je nutné mimo jiné dodržet zachování chuti a vůně finálních produktů, a to i v případě delšího skladování. Vhodně navržená viskozita takových produktů pak umožňuje zpravidla jejich aplikaci ve vstřikovacím systému bez ohřívání olejů.

Dále je uveden základní přehled standardů a závazných norem vztahujících se k problematice aplikovatelných maziv v potravinářském průmyslu:

Americká a mezinárodní legislativa:

FDA (Food and Drug Administration) – úřad pro testování ne-toxicity komponent jednotlivých formulací, stanovuje seznam ingrediencí – § 21 CFR (Code of Federal Registration) 178.3570 část 21 – a jejich limity týkající se koncentrace pro použití v mazivech, u nichž je možný kontakt s potravinami.

Organizace NSF (National Sanitation of Foundation) – dříve USDA (United State Department of Agriculture) – ověřuje položky dané seznamem FDA (testy toxicity resp. ne-toxicity produktů), ověřuje nové produkty, vydává certifikáty a vytváří přehled maziv (tzv. bílá kniha), kde je možný předpoklad nahodilého či přímého kontaktu s potravinami dle specifikací NSF:

  • H1 maziva pro náhodný kontakt s potravinami,
  • 3H maziva a technologické prostředky pro přímý kontakt s potravinami,
  • HT-1 teplonosné kapaliny pro náhodný kontakt s potravinami.

Evropská legislativa:

Směrnice č. 1935/2004 EC (v platném znění) týkající se materiálů, jež přicházejí do kontaktu s potravinami.

Směrnice č. 2008/72/EC (v platném znění) týkající se plastických materiálů a druhů komponent pro kontakt s potravinami.

Směrnice č. 1829-30/2003/EC (v platném znění) týkající se GMO (geneticky modifikovaných organismů).

Směrnice č. 96/2/EC (v platném znění) týkající se rostlinných olejů a potravinářských aditiv.

Směrnice č. 2003/89/EC (v platném znění) týkající se alergenů.

Související standardy v ČR:

Zákon 258/2000 Sb. § 36, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění následujících předpisů v současném znění (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 v platném znění).

Vyhláška č. 38/2001 (Novela 186/2003), v platném znění – „Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (seznam povolených látek) – výjimky schvaluje SZÚ.

ČSN EN ISO 21469 – Bezpečnost strojních zařízení – Nahodilý kontakt maziv s produktem – Hygienické požadavky.

ČSN EN ISO 22000 (569600) – Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.

Níže pod článkem uvádíme obrázky, na nichž jsou uvedeny některé typické aplikace a technické parametry maziv schválených pro potravinářské aplikace se specifikacemi NSF – H1, resp. NSF – 3H.

ZÁVĚR

Ke všem výše uvedeným produktům lze poznamenat, že ekologická maziva pro potravinářské provozy v souladu s trendem monitorování kvality výroby potravinářských výrobků a následné ochrany spotřebitele, budou stále častěji vyhledávána jako maziva s minimálním negativním vlivem na okolní prostředí. Jedná se o technicky velmi vyspělé produkty s optimálně navrženými vlastnostmi; jejich vyšší pořizovací cena je bezesporu několikanásobně vyvážena jejich neutrálním vlivem na životní prostředí.

Recenzent: doc. Ing. František Helebrant, CSc., VŠB-TU Ostrava, certifikovaná osoba na funkci Technik diagnostik tribodiagnostik – kategorie II

Obrázek 1:

Obrázek 2:

Obrázek 3:

Autor: Pavel Růžička, Total Česká republika, s. r. o.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Moderní technologie ve farmacii
2019-09-24 - 2019-09-24
Místo: Brno
Factory Tour 2019
2019-09-24 - 2019-09-26
Místo: ČR, SK
Moderní technologie v potravinářství
2019-09-25 - 2019-09-25
Místo: Brno
Konference DOCURIDE 2019 „Nejlepší mix pro Váš úspěch"
2019-10-03 - 2019-10-03
Místo: Hotel Park Holiday, Praha
Mezinárodní strojírenský veletrh 2019
2019-10-07 - 2019-10-11
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI