Print

Komplexní řešení energetického managementu

-- 15.07.2011

S pomocí Ministerstva energetiky USA se společnosti Nissan podařilo vybudovat energeticky efektivní výrobu úsporných vozů.

Aktivity společnosti Nissan v oblasti inteligentního energetického managementu nezahrnují pouze zavedení pokročilého elektromobilu Nissan LEAF – začínají od podnikových špiček s velkými zkušenostmi s ekologickým provozem. Z jejich iniciativy vznikla energeticky hospodárná strategie prostupující veškerou činností tří amerických výrobních závodů společnosti Nissan jež zahrnuje zdokonalování technologie, provozů a procesů. Na základě partnerství v Programu pro průmyslové technologie (Industrial Technologies Program) Ministerstva energetiky USA společnost Nissan účinně implementovala vysoce produktivní program energetického managementu, který zajistil snížení nároků na energii i přes množství specifických problémů spojených s vytvářením rozvrhu výroby.

O společnosti

Společnost Nissan Motor Company byla založena v roce 1933, kdy otevřela svůj první výrobní závod v Japonsku. Nyní má 16 poboček po celém světě a zaměstnává celosvětově 180 000 pracovníků. Společnost Nissan North America vlastní tři výrobní závody: ve Smyrně a v Decherdu v Tennessee a v Cantonu v Mississippi. Zmíněné tři severoamerické závody budou předmětem této případové studie. Vedení společnosti Nissan zaujalo v amerických závodech komplexní strategii a opatření nezbytná pro trvalé zvyšování efektivity organizace. Bez ohledu na dosažené cíle nebo získaná ocenění se společnost Nissan zaměřuje na politiku intenzivního vzdělávání, jejímž prostřednictvím motivuje zaměstnance k tomu, aby se trvale snažili maximálně zdokonalit v prováděných činnostech, mezi které patří i kontrola nad energetickou spotřebou závodu.

Součástí receptu na úspěch společnosti Nissan v oblasti energetického managementu je stabilní partnerství s vládními institucemi, místními uskupeními a neziskovými organizacemi usilujícími o efektivnější využití energie. Společnost Nissan je partnerem programu ENERGY STAR agentury EPA (Environmental Protection Agency) a Programu pro průmyslové technologie (ITP) Ministerstva energetiky USA. Dále tu jsou nástroje pro testování výkonnosti, které pomáhají zapojeným organizacím rozpoznat, jak si vzájemně stojí prvky jejich strategií energetického managementu. Společnost Nissan navíc využívá možnosti plynoucí z programů ENERY STAR a ITP k uzavírání partnerství s dalšími vedoucími společnostmi, kterým nabízí své zkušenosti a pomáhá jim plnit cíle v oblasti snižování spotřeby energie.

Partnerství v programu ITP

Společnost Nissan má dlouhodobou historii účasti v programu ITP. Její tři výrobní závody v USA dohromady celkem devětkrát absolvovaly hodnocení úspornosti zajišťované programem ITP. Hodnocení se provádí ve spolupráci s centry pro hodnocení průmyslových podniků v Oak Ridge National Laboratory, Tennessee Tech University a Mississippi State University. Na základě hodnocení se doporučují různé konkrétní programy úspory energie. Implementace několika doporučených programů pomohla podnikům snížit celkovou spotřebu energie o více než 30 % a ušetřit více než 11,5 milionu USD ročně za náklady na energie. Úsporné projekty zahrnovaly následující opatření:

■ Instalaci motorů s variabilní rychlostí otáček

■ Opravu úniků stlačeného vzduchu

■ Funkci podrobnějšího měření a sledování

■ Modernizaci a výměnu chladicích jednotek

■ Modernizaci a řízení osvětlení

■ Recirkulaci vzduchu

Ve své dlouhodobé snaze o efektivnější využití energie se společnost Nissan stala od října 2009 partnerem v programu IPT Save Energy Now LEADER, přičemž si dala jako závazek ročně snížit spotřebu energie o 2,5 %. Firma Nissan se rovněž stala první společností, která pod záštitou programu Save Energy Now LEADER uspořádala v dubnu 2010 ve svém závodě ve Smyrně přehlídku průmyslových řešení pro udržitelnost a energetický management. Zatímco podtrhla rozsáhlé možnosti podpory projektů na zvyšování energetické efektivity společností v rámci programu ITP, prezentovala více než 100 účastníkům osvědčené postupy pro energetický management používané společností Nissan.

Mezi účastníky patřily další společnosti sdružené v programu LEADER, úředníci Ministerstva pro energetiku USA a jiní zástupci státu, představitelé univerzit a zaměstnanci Oak Ridge National Laboratory. Účastníci rovněž absolvovali prohlídku výrobního závodu a zhlédli demonstraci několika projektů pro efektivnější využití energie a udržitelnost implementované společností Nissan, které od svého spuštění dokázaly zajistit výrazné finanční úspory a přínos pro životní prostředí.

Budování kultury hospodárného využití energie

To, čím je aktivita společnosti Nissan v oblasti energetické efektivity pozoruhodná, je celkové zaměření na tvorbu a udržování celopodnikové kultury efektivního využití energie. V tomto ohledu má společnost Nissan k dispozici energetický program vyvinutý v roce 2006. Skupina pro energetický management se stala jednou z 10 skupin pro interoperabilitu vytvořených nově zvoleným hlavním viceprezidentem pro Severní Ameriku Billem Kruegerem. Ten se ujal své funkce s jasnou představou, a to pověřit všechny zaměstnance společnosti Nissan zodpovědností za budoucnost společnosti a vyvíjením snah k zajištění její konkurenceschopnosti na trhu.

Skupina pro energetický management

Z nových skupin pro interoperabilitu, původně označovaných jako „skupiny pro výrobní konkurenceschopnost “ neboli MCT (Manufacturing Competitiveness Team), byla jako první založena skupina pro energetický management. Krueger zvolil vedoucím této pracovní skupiny ředitele lakovacího závodu, což bylo vynikající volbou, protože tento segment procesu automobilové výroby běžně spotřebuje 70 % celkové energie využité při výrobě. Zakládající členové skupiny pro energetický management dostali příležitost vybudovat nejlepší možný tým lidí formou individuálního výběru vhodných zaměstnanců pro obsazení dalších pozic. Skupina začala svou činnost provozními optimalizacemi, které nezahrnovaly žádné náklady.

Jednalo se například o maximální omezení spuštěných provozů během víkendů a mezi směnami. V prvním roce skupina pro energetický management dokázala zajistit 11,4% úsporu z celkové spotřeby energie. V roce 2007 dostali za úkol snížení o dalších 30 %, a to v průběhu následujících čtyř let. Tohoto cíle bylo dosaženo ke konci roku 2008 krátce před začátkem ekonomické krize. Rozpočet na energii je v kompetenci ředitelů jednotlivých závodů. Podporuje se tím nejen rozvoj celopodnikové strategie hospodárného využití energie v závodě, ale zároveň je zajištěno, že osoba zodpovědná za rozhodování v otázkách výrobní haly si je dostatečně vědoma důležitosti problematiky spotřeby energie.Jakmile se ředitelé dostatečně obeznámí s možnostmi a projekty na úsporu energie, mohou provést výkonné rozhodnutí s minimální prodlevou z důvodu schvalování.

Úspěšnost skupiny pro energetický management je závislá na transparentních systémech pracujících s daty. Každý ze závodů společnosti Nissan je vybaven měřicími zařízeními, která sledují spotřebu závodů z dlouhodobého hlediska a umožňují vyhodnotit plnění kroků ke zvyšování efektivity. Systém měření a ověřování společnosti Nissan zajišťuje sběr velkého množství údajů o různých procesech, mezi které patří například osvětlení, teplota prostředí, výrobní zařízení a celodenní sledování pomocných provozů. Dosažené výsledky jsou motivující pro zaměstnance a zvyšují povědomí o činnosti skupiny v kontextu celé společnosti. Skupina pro energetický management využívá seznam dobrovolníků z řad zaměstnanců, kteří se chtějí zapojit do činnosti skupiny. Při stávající podnikové kultuře hospodárného využití energie má přitom možnost zapojit se každý.

Autoritativní přístup a iniciativa na nízké úrovni

Silné výkonné vedení společnosti Nissan je hlavním hybným faktorem při vytváření podnikové kultury energetické efektivity, jež společnosti pomohla dosáhnout výrazných úspěchů. Krueger se kromě jiných důležitých povinností velkou měrou podílí na problematice energetické efektivity. I přes svůj nabitý program si našel čas zúčastnit se přehlídky společnosti Nissan v rámci programu LEADER a podělil se o svou vizi vedení velkého podniku s kolegy z partnerských i konkurenčních společností, jakými je například Ford a Hyundai, jejichž zástupci se účastnili prezentace. Jeho aktivní zapojení podporuje dlouhodobé zaměření společnosti Nissan na strategii hospodárného využití energie, zatímco jeho entuziasmus podněcuje skupinu pro energetický management v neustálém hledání nových způsobů inovace.

Nosnou myšlenkou Kruegerovy vize je samostatná iniciativa zaměstnanců. Od začátku měl představu, že by skupiny pro interoperabilitu měly být složeny z různých lidí, kteří mají zodpovědnost za běžný provoz závodu a dokážou přispět náhledem a hodnocením ze své perspektivy. Skupina pro energetický management zahrnuje zaměstnance z oblasti výroby, návrhu, právního, ekologického a finančního úseku a z dalších oblastí činnosti podniku. Společnost Nissan tak efektivně propaguje celopodnikovou kulturu hospodárného využití energie, která je iniciována ze strany vedení a implementována na úrovni závodu. Význam tohoto modelu znovu zdůrazňuje Ken Roden, facilitátor skupiny pro energetickou efektivitu společnosti Nissan North America, který tvrdí: „K vytvoření fungující celopodnikové strategie energetické efektivity ve společnosti Nissan bylo zapotřebí podnikové vedení schopné rozpoznat a využít šanci na změnu. Naše výkonné vedení klade důraz na vzdělávání a zaměstnanci jsou motivováni ke změně přístupu v chování a uvažování, aby vnímali problémy v širším kontextu.“

Zapojení zaměstnanců do strategie energetické efektivity

O zapojení zaměstnanců se snaží většina společností, ale tyto snahy často nevedou k pořádným výsledkům. V tomto ohledu se zdá strategie společnosti Nissan jednoduchá – zjistit, jaké mají zaměstnanci potřeby a jak vnímají aktivity vedení. Za tímto účelem se skupina pro energetický management za podpory Kruegera a dalších zástupců vrcholného vedení ujala úkolu seznamovat zaměstnance s cíli společnosti v oblasti energetické efektivity a objasnit, jak zvýšená efektivita omezí plýtvání zdroji a zajistí vyšší bezpečnost práce. Společnost Nissan oslovuje své zaměstnance prostřednictvím několika zdrojů informací. Patří sem elektronická pošta, podnikový intranet, měsíční zpravodaje, rolující zprávy na televizorech v odpočinkových místnostech a také prezentace při podnikových schůzích.

Použití více forem sdělení umožňuje zaměstnancům přijímat informace z upřednostňovaného zdroje, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jejich zapamatování a následného využití. Kromě toho společnost Nissan zavedla interní systém certifikace a odměňování, který umožňuje ocenit nejvýkonnější pracovníky jednotlivých závodů. Provozní a bezpečnostní dohled rovněž pomáhá minimalizovat plýtvání energií o víkendech a svátcích. Za plné
podpory zaměstnanců od nejnižších pozic plní strategie hospodárného využití energie společnosti Nissan svou funkci.

Rozšíření kultury hospodárnosti mimo areál podniku

Zaměstnanci společnosti Nissan nejsou vedeni k hospodárnému nakládání s energií pouze na pracovišti, ale také ve svém osobním životě. Tento přístup označovaný jako „udržitelné chování“ podporuje správné návyky a pomáhá vzniku nových přístupů k řešení problematiky energetické efektivity. Jedná se o cyklický proces, v němž zaměstnanci dostávají k dispozici nástroje k ekologicky šetrnému chování na pracovišti a jsou podporováni v tom, aby tyto osvědčené postupy využívali a rozvíjeli mimo areál podniku a pomohli tak šířit udržitelný přistup k životnímu prostředí. Společnost Nissan každoročně pořádá výstavní akce konané u příležitosti Dne energie a Dne Země, na kterých prezentuje řešení nabízená odborné veřejnosti a předvádí produkty usnadňující rozhodování koncových zákazníků v otázkách řízeného efektivního využití energie.

Na podzim 2010 společnost Nissan rovněž pořádala druhý ročník konference s dodavateli energie. V rámci této události byli do závodů pozváni zástupci partnerských energetických společností, kteří zaměstnancům poskytli materiály a rady k efektivnímu využívání energie. K další propagaci energeticky a ekologicky úsporných programů mezi zaměstnanci i veřejností využívá společnost Nissan informační nápisy v závodech, mediální materiály a nově tuto problematiku zakomponovala do programu prohlídek závodů pro veřejnost.

Spoluúčast zaměstnanců – projekt udržitelnosti

Společnost Nissan pracuje na projektu, který je označován jako Projekt udržitelné výroby pro 21. století. Tento projekt vede Susan Brennanová, která zastává funkci viceprezidentky obou výrobních závodů Nissan v Tennessee. Cílem projektu je zajistit co nejúspornější provoz závodů a dále podpořit politiku energetické efektivity pomocí udržitelných produktů a procesů. Tento program doplňuje a rozvíjí systém řízení výrobní haly, řízení zaměstnanců a bezpečnostních programů. V součinnosti s projektem udržitelné výroby a se skupinou pro energetický management byl vytvořen pilotní program, kde jsou zastoupeni odborníci na otázky ekologie z každé pracovní skupiny.

Závěr

Ekonomická krize negativně zasáhla společnosti všech oborů po celém světě. Společnost Nissan North America se však může spolehnout na své dlouholeté zkušenosti v oblasti kreativních řešení a na schopnost řešit náročné úkoly. V současnosti tak zachovává věrnost svému efektivnímu modelu řízení, který ji dokáže nejen připravit na budoucnost a zajistit udržitelný provoz, ale rovněž umožňuje její růst. Během poklesu ekonomiky se skupina pro energetický management zaměřila na transformaci fixní spotřeby energie na proměnlivou spotřebu. Jak poznamenal Ken Roden: „Velký podnik může fungovat efektivně při velkých objemech výroby. O efektivitě však nelze hovořit v případě velkého podniku s malým objemem výroby a se stále stejně vysokou spotřebou energie.“

Společnost Nissan se vypořádala s náročným úkolem, jak zajistit efektivní využití energie při proměnlivých objemech výroby. K tomuto účelu musely být jasně definovány fixní a variabilní objemy vytížení závodů a vyvinuty přesnější metody pro předvídání a plánování využití při stále se měnícím rozvrhu výroby. Následovala analýza a rozčlenění jednotlivých výrobních procesů s následnou změnou harmonogramu výroby, pokud to umožňoval. Společnost Nissan proměnila své výrobní závody v USA ve stabilní a výkonný podnik schopný vypořádat se s jakýmikoli ekonomickými nebo energetickými problémy. Na příkladu společnosti Nissan lze jasně ukázat výrazné výhody a úspěchy, kterých může dosáhnout jakákoli společnost při nasazení podnikové strategie efektivního energetického managementu v kombinaci s podporou zajištěnou programem ITP.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Trendy automobilové logistiky 2020
2020-02-20 - 2020-02-20
Místo: Parkhotel Plzeň
Úspory v průmyslu
2020-03-03 - 2020-03-03
Místo: Ostrava
Digitální transformace - příběh firem
2020-03-12 - 2020-03-12
Místo: Malý svět techniky, U6, Ostrava
AMPER TOUR 2020
2020-03-17 - 2020-03-19
Místo: Brno
Amper 2020
2020-03-17 - 2020-03-20
Místo: Výstaviště Brno

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI