Print

IIoT prichádza: je čas začať!

-- 15.05.2017

Implementácia je nielen praktická, ale dnes už je aj konkurenčnou nutnosťou.

Priemyselný Internet vecí (Industrial Internet of Things, IIoT) sa rozvinul od prvých snov v módne heslo a napokon aj v realitu. Dnes pre našich koncových zákazníkov vo výrobe implementujeme nasledovné základné scenáre pre zavádzanie riešení IIoT

  • Zavádzanie v prostredí greenfield, ktoré sa primárne nachádzajú v „chytrých“ smart riešeniach súvisiacich s pokročilým monitorovaním a viditeľnosťou
  • Upgrade prostredí brownfield, čo znamená zavádzanie technológií a prístupov IIoT do existujúcich areálov s cieľom rozšírenia viditeľnosti a analýzy zariadení a procesov
  • Nové služby pre monitorovanie zariadení od dodávateľov, ktorí s pomocou IIoT poskytujú funkcie vzdialenej prediktívnej analýzy zariadení, inštalovaných v priestoroch zákazníka. 

Nadšenie pre technológie IIoT a ich nárast v priebehu vlaňajšieho roku sa zreteľne prejavuje aj na stránkach tohto časopisu, lebo články zamerané na IIoT nájdeme doslova v každom čísle. Napriek k tomu sa ale priemysel stále nezhodol na jednotnom pomenovaní: naďalej hovoríme preto okrem IIoT aj o „digitálnej transformácii“, „chytrej výrobe“, o „štvrtej priemyselnej revolúcii“, alebo o „Industrie 4.0“ (či po slovensky „Priemysel 4.0“).

Bez ohľadu na konkrétne pomenovanie vzájomne prepojenej, integrovanej továrni vybavenej senzormi postupuje IIoT stále dopredu a stále je považovaný za nadchádzajúcu architektúru pre riadenie výrobných procesov. Konkurenčné výhody, ktoré prináša zlepšená a konzistentná viditeľnosť, presnosť a dátami riadené pohľady na výsledky výroby, sú pre väčšinu firiem jednoducho príliš dôležité, než aby ich ignorovali; vďaka tomu rastú aj riešenia IIoT. 

Neostávajte na mieste

Keď sa pozrieme dopredu na rok 2017, čaká nás v súvislosti s IIoT veľa vecí. Existujú napríklad nové IIoT technológie, ako sú drony, roboty, hlasom ovládaná umelá inteligencia (AI) a riešenia s virtuálnou realitou. A zatiaľ čo všetky tieto technológie majú zrejme v IIoT svoju budúcnosť, v prvej rade sa musíme zaoberať jednou dôležitou otázkou: väčšina firiem potrebuje uchopiť technologické príležitosti, ktoré sú k dispozícii už dnes.

Analytici vo svojich výskumoch poukazujú na veľký rozdiel medzi očakávaniami a skutočnými prínosmi IIoT s ohľadom na aktuálny stav vývoja. Navyše, riešenia IIoT sú vo všeobecnosti aplikované len po častiach a nie v celej továrni. Tým pádom si mnohí koncoví používatelia výhody IIoT ani nevedia predstaviť, aj keď príležitosti stoja priamo pred nimi, a tým skôr sa nemôžu premietnuť do konečných výsledkov.

Tieto rozpory je možné čiastočne pripisovať často citovanému odporúčaniu, podľa ktorého by firmy mali s implementáciou IIoT začať najprv v malom a až potvrdia jeho prínosy a dopady, sa môžu presunúť k širšej realizácii. Uvedené odporúčanie je v poriadku a ťažko s ním polemizovať, pričom mu odpovedá aj malé množstvo rozsiahlych implementácií IIoT vo firmách. Ak organizácia zaznamená s IIoT zanedlho úspech, určite bude s investíciami pokračovať.

U koncových používateľov je treba oceniť akékoľvek dokončené investície do IIoT, aj malé alebo skúšobné, pretože to znamená, že sa aspoň o niečo pokúsili.

Vo svete softvérových startupov existuje jeden výraz, „fail fast“. To znamená, že je lepšie niečo vyskúšať a zistiť, že to nefunguje, ako len premýšľať, či by to predsa len fungovat nemohlo. Rovnako aj akýkoľvek koncový používateľ, ktorý má vo vzťahu k IIoT čo zdieľať, ukázať, alebo prezentovať, je ďalej ako tí, ktorí stále len premýšľajú. Zvyšok článku sa zaoberá výzvami a skúsenosťami koncových používateľov, ktorí sa do tohto kroku pustili, a pokúša sa tak priniesť návod pre ostatných, ktorí o podobných krokoch len uvažujú. 

Štandardy a bezpečnosť sú dôležité

Jeden malý žartík: „Na štandardoch je vynikajúce to, že na každý problém aspoň jeden štandard nájdeme.“ Ten je realitou aj v ekosystémoch IIoT. Je možné, že rok 2016 znamenal krok správnym smerom s partnerskými dohodami a fúziami niektorých nositeľov štandardov; rovnako je ale možné, že priniesol zlé kroky v zmysle zvyšovania počtu štandardov ako aj pokračovanie konkurenčných bojov. Každopádne nás ale ani v roku 2017 nečaká ideálny svet funkčných, kompatibilných kociek ako z Lega, zo ktorých by si koncový používateľ mohol poskladať distribuované riešenie IIoT z rôznych technológií od rôznych výrobcov.

Druhý citovaný výraz – teda bezpečnosť – kladie medzitým na IIoT stále ďalšie a ďalšie požiadavky, otázky a problémy – a určite ani táto oblasť nebude v roku 2017 plne vyriešená. Útokom hackerov podľahli automobily, klimatizácie, či riadiace ako aj viaceré iné systémy. Na bezpečnostné problémy žiaľ neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď. Namiesto toho nás čaká tvrdá práca, sústredené úsilie a výber takých riešení, ktoré budú čo najmenej otvorené vonkajšiemu svetu.

Ak sa ale na chýbajúce štandardy alebo na strach z bezpečnostných problémov začneme len vyhovárať a začneme kvôli nim brzdiť implementácie IIoT, odkladáme tým získavanie potrebných znalostí a výsledných skúseností na neskôr, čím koncový používateľ môže v otázkach IIoT začať strácať dych. 

Zameranie na výsledky pre biznis

Viaceré články venované IIoT začínajú od senzorov. Tie sú miestom vzniku dát, ktoré potom tečú cez komunikačnú sieť do centrálnej aplikácie s analytikou, integráciou, ukladaním dát atď. Od senzorov je ľahké začať, lebo hardvérové a komunikačné inovácie, ktoré stoja za IIoT, sú zaujímavé a dobre sa o nich z tohto pohľadu hovorí.

Mikro–senzory, platformy Arduino, Raspberry PI a Intel Galileo, batérie s dlhou životnosťou, nízkopríkonové bezdrôtové systémy, a stavebnice od spoločností Microsoft, IBM a Amazon, to všetko sa nachádza v ohnisku záujmu. S myšlienkou inštalácie senzorov a určitej logiky do akéhokoľvek zariadenia a stavby si toho môžeme predstaviť veľa.

Tieto technológie ale bohužiaľ v konečnom efekte nie vždy prinášajú výsledky do biznisu. Správnou otázkou teda nie je, čo všetko nové technológie umožňujú, ale čo je dôležité pre náš biznis, teda aké sú ich kvantitatívne pozitívne dopady na výrobu a na hospodársky výsledok.

Opísané výsledky sa môžu premietnuť mnohými spôsobmi, ako je dlhší prevádzkový čas (uptime), zvýšená kvalita, vyššie výnosy atď. Medzi pozitívne výsledky môže patriť aj motivácia správaní pracovníkov dosiahnutá vďaka viditeľnosti stavu výroby a dôsledkov ich krokov.

Najlepšie príklady implementácie IIoT sú tie, ktoré vo výsledku preukazujú pozitívne dopady. V týchto príkladoch sa najprv zdôrazňujú dôsledky a až potom sa prepracúvame späť k technológiám, ktoré dosiahnutie týchto výsledkov umožňujú. 

Ako vytvoríme pridanú hodnotu?

Služby vzdialeného monitorovania predstavujú prechod medzi pohľadom na zariadenie a na jeho funkcie. Tieto príležitosti sú spravidla zasadené do rámca dodávateľa zariadení, ale najlepšie by bolo sa na nich pozerať z pohľadu prínosov pre používateľa. Spoločnosť GE tak napríklad hovorí o prechodu od predaja turbín k predaju služieb.

Tieto nové služby, postavené na funkčnej infraštruktúre IIoT, znamenajú pre dodávateľa zariadení príležitosť zvýšenia tržieb, ale zároveň – čo je ešte dôležitejšie – aj pridanú hodnotu pre koncového zákazníka. Z pohľadu koncového používateľa nie je samozrejme zvýšenie tržieb dodávateľa žiadnym zaujímavým dôsledkom prepojených smart produktov. Myšlienka ale vyvoláva dôležité otázky. Kto môže najvhodnejšie využiť hodnotu dát zo zariadení? Kto má najlepšiu pozíciu k monitorovaniu, analýze a odporúčaniu výsledkov ohľadom výkonu zariadení – dodávateľ, alebo koncový používateľ?

Firmy bežne zadávajú rôzne služby špecializovaným organizáciám formou outsourcingu, či je to firemná kantína, účtovníctvo, alebo údržba. Má ale tento model zmysel aj pre inštalácie IIoT? V niektorých prípadoch môžu náklady na outsourcing služby pre monitorovanie ospravedlniť už samotné úspory v pravidelnej údržbe, takže odpoveď bude potom áno. Inokedy môžu ale služby vzdialeného monitorovania narušovať činnosť jestvujúcich zamestnancov ako aj procesov, takže pri rozhodovaní o outsourcingu alebo zabezpečení určitej služby internou formou je treba všetko dôkladne zvážiť.

Pri využití znalostí samotných dodávateľov o zariadeniach sa koncový používateľ môže viac sústrediť na hodnoty vyplývajúce z integrácie zariadení než na stav jednej linky v procese. Ak má organizácia koncového používateľa s optimalizáciou zariadení veľmi dobré skúsenosti, nie sú tieto úvahy až toľko dôležité a skôr je treba si položiť otázku, kde organizácia vytvára najväčšiu hodnotu. 

Požiadavky na analytiku

Riešenia IIoT sú spravidla postavené na predpokladu, že niekde medzi zberom dát a ich využívaním prebieha ta správna „čierna mágia“. Táto mágia je väčšinou zahrabaná pod hromadou hesiel o strojovom učení, big dátach či pokročilej analytike. Ale rozhodnutie o tom, kde a ako má tá podstatná analýza a využívanie dát prebiehať, sa často podceňuje.

Ak sa pozrieme na príklady od koncových používateľov, súčasťou skutočnej práce analytiky je agregácia dát, ich vyčistenie a priradenie ku kontextu dát z biznesového systému; až potom je možné vytvoriť výsledky. Alebo ako hovoria naši koncoví zákazníci, 80 až 90 % analytiky znamená nie samotnú analytiku, ale prevod dát do správnej podoby; a keď si koncový používateľ nainštaluje ešte viac prepojených produktov, ktoré generujú ešte viac dátových prúdov pre integráciu, tým viac sa všetko komplikuje (pozri obr. 1).

Nastupujú tu tiež otázky produktivity pracovníkov , spolupráce v tíme a procesných priemyselných funkcií, ktoré je treba v kontextu ponúk analytiky brať do úvahy. Ani tieto otázky nie sú jednoduché, a preto si špecifiká požiadaviek na analytiku zasluhujú tú istú pozornosť ako samotné obchodné prípady.

Zo skúseností dobre vieme, že na vykonateľné výsledky (insights) neexistuje žiadne dokonalé riešenie. Podľa našich skúseností u Seeq je správnou cestou naopak to, keď pracovníkom u koncového používateľa a ostatným výrobným odborníkom poskytneme nástroje, pomocou ktorých môžu zo surových dát vytvoriť vykonateľné výsledky. Tieto nástroje sa silno opierajú o vizualizáciu dát, zo ktorých môžeme výsledky odvodiť (obr. 2).

A nakoniec, aby sme po dosiahnutí výsledkov vedeli usadiť aj analytiku, je dôležité vedieť, ktorí zo zamestnancov sú školení a motivovaní k vykonaniu ďalších krokov na základe zistených informácií. Keď „správna“ odpoveď nie je prepojená s motiváciou a odmenou pracovníkov, môže byť výsledok len ťažko úspešný. Za „poslednú míľu“ úspešnej implementácie IIoT je preto možné pokladať identifikáciu požiadaviek na hľadanie výsledkov, na vykonanie analytiky a na transformáciu výsledkov do vykonania.

Michael Risse (Michael.risse@Seeq.com) je viceprezidentom a marketingovým riaditeľom spoločnosti Seeq Corporation, ktorá vytvára aplikácie pre podporu produktivity pracovníkov. 

Autor: Michael Risse, Seeq Corp.


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice
Konference kvality 2020
2020-10-22 - 2020-10-22
Místo: Praha

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI