Print

História a súčasnosť vzdelávania v oblasti údržby na Strojníckej fakulte žilinskej univerzity

-- 11.05.2016

Katedra OBNOVY STROJOV A ZARIADENÍ

Dňa 1. februára 1957 bola založená Katedra lokomotívneho a vozňového hospodárstva  (LVH) na Strojníckej fakulte Vysokej škole železničnej v Prahe, a hneď vtom istom roku boli promovaní prví inžinieri VŠŽ, medzi ktorými boli aj absolventi špecializácie „Prevádzky a údržby železničných vozidiel“ - PÚŽV. Preto je katedra označovaná za jednu zo zakladajúcich katedier VŠŽ, nakoľko jej členovia a absolventi pôsobili na VŠŽ od jej vytvorenia v roku 1953.

Zakladateľom a prvým vedúcim katedry bol Prof. Ing. Jaroslav Louda, ktorý počas prvých 15 rokov výraznou mierou určoval jej odborné zameranie a vývoj. Katedra od počiatku pripravovala inžinierov pre potreby rezortu železničnej dopravy. Začínala ešte v období "vlády pary", avšak bolo nevyhnutné pripravovať odborníkov pre prevádzku nových trakcií - motorovej a elektrickej. Preto bol odbor PÚŽV, okrem strojníckeho základu z oblasti dopravnej techniky, zameraný širšie aj na elektrotechniku a dopravnú problematiku.

V začiatkoch práce katedry nebola ani tradícia, ani skúsenosti, ani literatúra. Preto bolo nevyhnutné preberať mnohé zo zahraničia, pričom sa študijné plány museli postupne doplňovať a dochádzalo k pomerne častým zmenám v ich vývoji s ohľadom na požiadavky praxe. V prvej skupine učiteľov katedry boli, popri vedúcom katedry, Ing. Bláha, Ing. Vlasák, Ing Jelen, Ing.Mrkvička, Ing.SelIner, Ing.Antonický a Ing.Valter. Z tejto skupiny postupne väčšina odišla do praxe a tak na ich miesto nastúpili Ing.Líška, Ing.Štětina a Ing.Hampl. Významnou mierou vo výučbe pomáhali aj odborníci z praxe, v tej dobe predovšetkým Ing. Mačát, Ing. Masák, Ing.Škála, Ing. Bednárek a Ing. Filinský.

Úzke prepojenie na železničnú prax predstavoval aj systém odborných praxi, ktoré mali pevné miesto v učebných plánoch. Tieto boli zamerané na dosiahnutie úradnej skúšky spôsobilosti z obsluhy a riadenia hnacích vozidiel ČSD. Popri praxi v prevádzke a jazdnom zácviku na hnacích vozidlách sa neskôr stal súčasťou prípravy aj výcvik na rušňovom trenažéri katedry, unikátom vo svojej dobe.

V roku 1971 došlo k rozšíreniu odborného zamerania katedry na mestskú hromadnú dopravy s príchodom doc. Ing. Dušana Habardu, CSc, ktorý sa stal vedúcim katedry. Doc. Ing.Václav Jandouš viedol skupinu zameranú na mechanizačné prostriedky v doprave. Katedra bola v roku 1974 premenovaná na "Katedru prevádzky a údržby koľajových vozidiel". Ďalšie rozšírenie špecializácie predstavovalo železničné opravárenstvo, spočiatku budované externistom katedry, Ing.Mačátom a ktoré neskôr rozvíjal Ing. Stuchlý. Toto sa prejavilo aj v štúdiu, keď v rámci študijného odboru boli od roku 1987 vytvorené tri študijné zamerania: Rušňové hospodárstvo, Železničné opravárenstvo a Mestská dráhová doprava.

V roku 1989 sa stal vedúcim katedry doc. Ing. Peter Zvolenský, CSc. Katedra na zmeny v priemysle reagovala hľadaním nových foriem činnosti a preto sa začala popri tradičných väzbách širšie orientovať na všeobecné otázky prevádzky a obnovy strojov. Toto sa prejavilo aj v novom názve, keď od roku 1994 niesla meno „Katedra obnovy strojov a zariadení“. Z pôvodného študijného odboru „Prevádzka a údržba dráhových vozidiel“ sa od roku 1997 stala špecializácia v rámci odboru "Dopravná a manipulačná technika". 

Za dobu svojej existencie pripravila katedra pre dopravu, priemysel ako i ďalšie odvetvia vyše 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov. Odbor PÚDV bol jediný v celom bývalom Československu a preto veľká časť študentov, a spočiatku aj učiteľov, pochádzala z Čiech. Vznik samostatnej Slovenskej republiky mal za následok odchod českých študentov. Zmenená hospodárska situácia priniesla pokles železničnej dopravy. Toto sa prejavilo v poklese počtu študentov, ako aj znížení počtu pracovníkov katedry. 

Rozhodnutím Akademického senátu Strojníckej fakulty v súvislosti s reštrukturalizáciou fakulty bola od 1.1. 2004 zlúčená Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel s Katedrou obnovy strojov a zariadení do nového pracoviska Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, ktorá je pevnou súčasťou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity aj v súčasnosti.

Katedra v oblasti údržby rozvíja teóriu a aplikáciu údržby koľajových vozidiel, ako aj strojov a zariadení vo všeobecnosti, zaoberá sa problematikou spoľahlivosti a rozvoja nových systémov údržby, ako je spoľahlivostne orientovaná údržba, riadením procesov údržby s využitím najmodernejšieho softvéru z oblasti projektového riadenia a počítačových systémov riadenia údržby. Pokračuje tiež v tradičných oblastiach výskumu, ako je mechanika dopravy, prevádzka dopravných prostriedkov a ich kvalitatívne a environmantálne parametre s dôrazom na znižovanie hluku a vibrácií.

Po úspešnej akreditácii od školského roku 2008/09 vzniká študijný program „Údržba dopravných prostriedkov“ - ÚDP v rámci študijného odboru 5.2.2 Údržba strojov a zariadení. Po opätovnej úspešnej akreditácii v roku 2014, pokračuje sa v modernizovanom študijnom programe  ÚDP vo vzdelávaní budúcich inžinierov a manažérov údržby nielen v oblasti údržby dopravných prostriedkov, ale aj v údržbe vo všetkých priemyslových oblastiach. 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM „ÚDRŽBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV“

Charakteristika

Odborné schopnosti absolventa sú dané vedomosťami a praktickými zručnosťami z oblasti údržby, teórie systémov, z oblasti teórie automatov, z oblasti teórie štruktúr výrobných a nevýrobných systémov, z oblasti konštrukčných princípov a prevádzkových prejavov strojov a zariadení, z oblasti teórie metód a postupov ich riadenia a programovania, z oblasti teórie prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, z oblasti teórie metód a postupov ich obsluhy, údržby a diagnostiky, z oblasti manažmentu výrobných a prevádzkových systémov, z oblasti využívania metód a prostriedkov počítačovej podpory a tvorby programových produktov pre túto oblasť.

Absolvent je schopný tvorivým spôsobom uplatňovať svoje interdisciplinárne sofistikované znalosti pri navrhovaní a projektovaní aplikácie údržby, obsluhy a prevádzky strojov a zariadení, ako aj pri navrhovaní a projektovaní aplikácie, obsluhy a prevádzky zložitých prevádzkových systémov, pri organizovaní, riadení a technickom riešení údržby takýchto systémov pre ich zachovanie v prevádzkyschopnom stave, pri navrhovaní a projektovaní modelov komplexnej starostlivosti o takéto systémy, pri navrhovaní a technickom riešení diagnostiky takýchto systémov.

Absolvent v priebehu štúdia získa aj ďalšie doplňujúce schopnosti (podľa možnosti aj certifikované), ako napr. metodiky tvorby obsahu a rozsahu údržby, programová príprava prostriedkov výpočtovej techniky pre túto oblasť, navrhovanie a technické riešenie meracej a prístrojovej techniky pre diagnostiku, programové vybavenie vybraných strojov a zariadení.

Vedomosti a znalosti 

Teoretické vedomosti

Absolvent bude vybavený rozšírenými (v primeranom rozsahu) teoretickými vedomosťami a poznatkami najmä z oblasti 

 • všeobecného základu : osvojí si teoretické poznatky a princípy z teórie systémov, teórie štruktúr špecializovaných (aplikačných) technických a prevádzkových systémov, teórie riadenia a programovania strojov, teórie spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov, teórie technickej diagnostiky, teórie adaptívnych a inteligentných riadiacich algoritmov a štruktúr riadenia,
 • odborného základu : získa vecne orientované vedomosti zo stavby a konštrukcie strojov a zariadení, metodiky manažmentu prevádzky a údržby, metodiky projektovania údržby a prevádzky, metodiky technickej tvorivej práce.

 

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent praktickými formami štúdia získa praktické zručnosti a schopnosti najmä z oblasti 

 • navrhovania, projektovania a nasadzovania systémov údržby strojov a zariadení, ako aj navrhovania, projektovania a nasadzovania modelov komplexnej starostlivosti o zložité výrobné a prevádzkové systémy,
 • navrhovania, projektovania a nasadzovania diagnostických modelov, diagnostických systémov a zariadení, 
 • vývoja a implementácie metód a postupov riadenia prevádzky výrobných a nevýrobných systémov,
 • navrhovania, projektovania a nasadzovania strojov a zariadení do prevádzky,
 • navrhovania, implementácie a programovej prípravy výpočtovej techniky pre konkrétnu aplikáciu.

 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent získa v rámci štúdia doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti: 

 • tvorby a využívania systémových prístupov pri analýze technických problémov a formulácií úloh pre ich riešenie,
 • tvorby a využívania efektívnych metód a postupov pri organizovaní systémového riešenia technického problému,
 • organizovania a efektívneho riadenia práce realizačného tímu, v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom profesie,
 • organizovania a riadenia účelných postupov v práci s ekonomickými informáciami, účelných postupov pre vyhodnocovanie a analýzu prevádzkových údajov, systémových prístupov k uplatňovaniu súvisiacich noriem a predpisov,
 • prípravy a riadenia podnikania malých a stredných firiem.

 

 

Vymedzenie jadra znalosti

Nosné témy znalosti 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané a determinované na špecifickosť aplikačného odboru pre ktorý je študijný program akreditovaný a na postupnosť jednotlivých ročníkov tohto štúdia.

Pre prvý ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 

 • Teória a metodika prevádzky výrobných a nevýrobných systémov podľa aplikačnej oblasti,
 • Teória prevádzkovej spoľahlivosti technických a prevádzkových systémov,
 • Teória údržby strojov a systémov (koncepcia údržby RCM a TPM) podľa aplikačnej oblasti,
 • Teória diagnostiky strojov a systémov podľa aplikačnej oblasti,
 • Teória a metodika experimentov podľa aplikačnej oblasti,
 • Stavba a konštrukcia strojov a zariadení I. podľa aplikačnej oblasti,
 • Teória riadenia a programovania strojov podľa aplikačnej oblasti,
 • Aplikácia CA technológii v odbore (počítačom podporované metódy, informačná podpora),
 • Semestrálny projekt - inžinierske riešenie zadania podľa aplikačnej oblasti.

 

 

Pre druhý ročník štúdia - odporúča sa aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu 

 • Teória a metodika projektovania výrobných a prevádzkových systémov podľa aplikačnej oblasti,
 • Teória a metodika manažmentu údržby,
 • Stavba a konštrukcia strojov a zariadení II. podľa aplikačnej oblasti,
 • Zásady a metodiky plánovania a benchmarkingu údržby (TQM),
 • Princípy a modely informačných systémov údržby,
 • CA metódy modelovania a simulácie procesov údržby,
 • Zásady plánovania a riadenia finančných tokov v organizácii,

 

 

Diplomová práca - štátna skúška Ing..

Ďalšie témy jadra znalosti sú určené aplikačnou oblasťou pre ktorú je absolvent ÚDP pripravovaný. Učebný plán by mal obsahovať potrebné znalosti pre Experta v riadení údržby podľa špecifikácie Európskej federácie národných spoločnosti údržby (The European Federation of Mational Maitenance Societes - EFNMS). Absolvent štúdia získa potrebné teoretické znalosti a praktické skúsenosti pre možnú certifikáciu Expert v riadení údržby, ktorú zorganizuje národná členská spoločnosť EFNMS - Slovenská spoločnosť údržby.

Znalosti uvedené v korpuse musia byť súčasťou obsahu každého študijného programu akreditovaného v tomto ÚDP. Študijný program musí pokrývať celý obsah ÚDP.  Hĺbka rozpracovania však môže byť rôzna, nie však menej ako sa vymedzuje v jadre. Ak sú uvedené témy alternatívne, študijný program musí obsahovať aspoň jednu, alebo umožňovať voľbu jednu spomedzi nich.

Indikátorom priznania spôsobilosti inštitúcie priznávať akademický titul "inžinier" je kumulatívna hodnota kreditov študijného programu na úrovni 1/2 celkového počtu ECTS kreditov, odpovedajúcich 100 % ECTS kreditov študijného odboru.

Štátna skúška 

Predmetom štátnej skúšky je overenie teoretickej a praktickej pripravenosti absolventa, je viazaná na vypracovanie diplomovej práce s definovaným okruhom úloh a formou spracovania, skladá z: 

 • obhajoby diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom),
 • overenia samostatnosti a odbornej pripravenosti využívať postupy, metódy a prostriedky z nosnej časti znalosti pre riešenie inžinierskych zadaní z problematiky údržby a prevádzky strojov a zariadení,
 • kolokviálnej skúšky z oblasti poznania ÚDP.

 

 

Študijný program:  Údržba dopravných prostriedkov

Študijný odbor:       2355 ÚDRŽBA STROJOV A ZARIADENÍ

Garant:                     prof. Ing. Peter Zvolenský, PhD.

1. ročník - 1. semester

1. ročník – 2. semester

Konštruovanie 3

Mechanika dopravy

Spoľahlivosť technických systémov

Manažérstvo údržby

Mechanika vozidiel a strojov

Riadenie a regulácia

Projektový manažment

Apriórna spoľahlivosť

Technická diagnostika

Simulácia procesov údržby

Exkurzia a odborná prax

Povinne voliteľné predmety

Modelovanie a simulácia s počítačovou podporou

Elektrické trakčné zariadenia

2. ročník - 3. semester

2. ročník – 4. semester

Technológie údržby

Informačné technológie v údržbe

Mestská hromadná doprava

Plánovanie a riadenie údržby

Technické prostriedky kombinovaných prepráv

Semestrálny projekt

Ochrana a tvorba životného prostredia

Projektová štúdia v cudzom jazyku

Záverečný projekt

Diplomová práca

Experimentálne metódy v údržbe

Podnikanie a podnik 

Významné publikácie v študijnom programe ÚDP

ÚDRŽBA STROJOV A ZARIADENÍ
Stuchlý, V., Poprocký, R.

 1.vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 359 s., [AH 23,24; VH 23,66] : 234 obr., 21 tab. - ISBN 978-80-554-0845-3, vysokoškolská učebnica.

Obsah publikácie:

Vo vysokoškolskej učebnici sa hľadajú odpovede na šesticu základných otázok, ale najdôležitejšia vždy je: KEDY? Kedy a v ktorom časovom okamihu, po akom (vhodne vyjadrenom) výkone vykonať údržbový zásah, či vôbec nejaký zásah vykonať, či vykonať diagnostickú kontrolu, aká je spoľahlivosť objektov a ako vplýva na údržbu, dá sa využiť spoľahlivosť, resp. bezporuchovosť objektov na riešenie úloh údržby a mnoho ďalších otázok? Hlavná pozornosť je venovaná spoľahlivosti aposteriórnej aj apriórnej (riešeniu FMEA pomocou software), výpočtom ukazovateľov bezporuchovosti pre teoretické modely, návrhu optimálnych intervalov do vykonania údržbového zásahu a aj údržbe orientovanej na spoľahlivosť (RCM).

Vysokoškolská učebnica je určená pre poslucháčov študijného programu „Údržba dopravných prostriedkov“ v študijnom odbore 5.2.2. „Údržba strojov a zariadení“ na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre dopravnej a manipulačnej techniky a všetkým, ktorým záleží na zvyšovaní efektívnosti údržby v hľadaní odpovedí na už uvedené otázky.

MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY - SYNERGIA TEÓRIE A PRAXE

Grenčík, J. a kol.

monografia, vydala Slovenská spoločnosť údržby,  vydavateľstvo BEKI design, s.r.o. Košice, 2013, ISBN 978-80-89522-03-3, 630 strán, 246 obrázkov, 62 tabuliek. 

Obsah publikácie:

Publikácia na vyše 600 stranách predstavuje údržbu zo všetkých aspektov a je monograficky koncipovanou „encyklopédiou údržby“. Prechádza cez manažérstvo majetku a jeho údržby, ekonomiku a hodnotenie výkonnosti údržby, systémy manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémy environmentálneho manažérstva. Predstavuje teoretický základ údržby, ktorým je prevádzková spoľahlivosť a manažérstvo rizík, a následne sa venuje inžinierskym základom technickej diagnostiky a technológie údržby a opráv. Napokon predstavuje problematiku informačných technológií v údržbe. Doplnená je troma prípadovými štúdiami. 

Predkladaná publikácia by mala poslúžiť ako zdroj najnovších informácií z oblasti údržby pre pracovníkov rôznej úrovne riadenia, pracovného zaradenia i profesie, ako aj napomôcť pri riešení denných zložitých problémov v tejto špecifickej oblasti. Je užitočným študijným materiálom pre študentov vysokých škôl technického zamerania.

Autor: doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD. prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc. Žilinská univ


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

 •   Události  
 •   Katalog  

Události

AMPER 2019
2019-03-19 - 2019-03-22
Místo: Výstaviště Brno
HANNOVER MESSE 2019
2019-04-01 - 2019-04-05
Místo: Hannover, Německo
Údržba pro TOP manažery 2019
2019-04-10 - 2019-04-11
Místo: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
Stlačený vzduch
2019-04-16 - 2019-04-16
Místo: Hotel Avanti ****, Brno
Dny teplárenství a energetiky
2019-04-24 - 2019-04-25
Místo: Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS, Hradec Králové

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2019 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI