Print

Bezpečnost dostává podporu

-- 26.03.2010

Americká OSHA (Occupational Safety and Health Administration – Úřad pro bezpečnost a zdraví při práci) uvádí, že při práci s vysokozdvižnými vozíky dochází ročně zhruba k 680 400 nehodám. Nepříjemný je fakt, že většině z těchto nehod lze předejít řádnou odbornou přípravou a přijetím osvědčených postupů a bezpečných pracovních návyků. Zde je šest základních oblastí, na které by se měly zaměřit společnosti, jejichž cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro provoz vysokozdvižných vozíků.


1. Školení obsluhy


Je-li školení obsluhy prováděno řádně, sestává z logicky navazujících kroků, takže zaškolené osoby jsou ve výsledku informované, kvalifikované a důsledně praktikují bezpečné pracovní návyky.


Úvodní zaškolení obsluhy


Kromě instrukcí týkajících se obecně manipulace s materiálem, pracovních předpisů a způsobů, jak zařízení ovládat, musí vaši zaměstnanci také pochopit a osvojit si bezpečné pracovní návyky. Přijetí těchto návyků, podpořené znalostmi získanými v průběhu školení, určí, zda jsou nebo nejsou bezpečnými operátory vysokozdvižných vozíků.


Rozvoj dovedností, čas pro vydání osvědčení

Úvodní zaškolení obsluhy běžně zabere asi jeden den, zatímco rozvoj dovedností při manipulaci s materiálem může trvat mnohem déle. Je důležité, abyste po počátečním zaškolení na nové operátory vozíků po nezbytně dlouhou dobu neustále dohlíželi, a to buď tak, že dohlížitelé sedí po boku nově zaškolených jedinců, nebo zainteresováním nejzkušenějších řidičů, kteří je mohou sledovat z jiného vozíku. Vydání osvědčení neznamená pouze to, že řidiči byli vyškoleni, ale také to, že jejich zaměstnavatel prokázal, že úspěšně a bezpečně plní všechny pracovní požadavky. Dokonce i po vydání osvědčení vyžaduje řada společností, aby nově vyškolení řidiči nosili oranžové vesty, přičemž dohled a zkušení řidiči mají nařízeno je sledovat a poskytovat jim zpětnou vazbu a instrukce, dokud se nestanou „hotovými“ řidiči.


Školení pěších


Zranění pěších při nehodách vysokozdvižných vozíků patří mezi pět nejčastějších scénářů těchto nehod. Musíte zajistit, aby všichni pěší ve vašem provozu nebo na pracovišti byli vyškoleni, jak se správně pohybovat v blízkosti operujícího vysokozdvižného vozíku. Také je třeba je poučit o možných nebezpečích, instruovat je, aby dávali pozor a s obsluhou vozíků komunikovali.


Kvalifikace školitele


Podle úřadu OSHA mají všechna školení a hodnocení řidičů provádět osoby, které Zaškolení, dohled a údržba zařízení jsou důležité pro bezpečnost obsluhy. Pomáhají zajistit, aby zaměstnancům byla věnována patřičná pozornost a s výrobky bylo zacházeno opatrně.  mají znalosti, odbornou přípravu a zkušenosti, aby mohli školení řidičů vysokozdvižných vozíků provádět a hodnotit jejich způsobilost Bez ohledu na to, zda vaše společnost zaměstnává své vlastní školitele nebo si úvodní školení objedná, je potřeba se ujistit, že jsou tito školitelé kvalif ikovaní. Také byste měli stanovit, kdy úvodní zaškolení končí a kdy začíná doškolování za provozu, samozřejmě s nezbytným zhodnocením odpovědností.

2. Dohled

I když váš školicí program řidičů vysokozdvižných vozíků bude nejlepší z možných, efektivní bude teprve tehdy, pokud je doplněn intenzivním dohledem. Pokud se po skončení školení noví řidiči dostanou do prostředí, kde zkušení řidiči nedodržují bezpečné pracovní návyky, je dosti pravděpodobné, že poznatky a poučení ze školení noví řidiči rychle zapomenou. Bezpečné pracovní návyky a postupy získané při zaškolení musí být utužovány dohledem a podporovány příkladem a radami zkušených řidičů. Musíte zajistit, aby dohlížitelé věděli, které návyky je třeba posilovat, a dovedli je správně identifikovat.                                                                                                          

              

Pokud se setkáte s nechápavým pohledem po vysvětlení, že je třeba zatroubit na křižovatkách a zpomalit při rušném provozu, znamená to, že v tomto boji ztrácíte. Dohlížitelé by měli také projít školením obsluhy a být plně srozuměni s pravidly bezpečného provozu na všech typech zařízení na vašem pracovišti. Například bezpečnostní program pro provoz vysokozdvižných vozíků LeadSafe společnosti Crown Equipment Corporation dohlížitele učí, jak pozorovat a sledovat bezpečný provoz vozíků, vyhodnocovat situaci ve skladu, identifikovat porušování předpisů OSHA a poskytovat obsluze odpovídající zpětnou vazbu. Důležité je, aby dohlížitelé podporovali bezpečné provozní postupy a chování s takovou vervou, s jakou podporují produktivitu celého závodu. Pokud tak činí, rychle si uvědomíte, jak bezpečnost a produktivita kráčejí ruku v ruce.


3. Údržba zařízení


Pokud chcete, aby obsluha vašich vysokozdvižných vozíků pracovala bezpečně a produktivně, musí být zařízení udržováno tak, aby vždy náležitě fungovalo. Správně naplánovaná údržba, prováděná v patřičných intervalech, je spolu s používáním odpovídajících dílů a opravných metod základem dobrého programu údržby tohoto zařízení. Chcete-li na tomto základu stavět, musíte brát vážně též kontroly zařízení před každou směnou i stížnosti obsluhy a nedovolit provozovat zařízení, dokud všechny jeho součásti nefungují správně. Není to oblast, kterou lze proplouvat jen s nějakým nutným minimem. obětujete údržbu zařízení a vybavení, obětujete bezpečnost zaměstnanců, jakož i dobu provozuschopnosti, produktivitu i životnost zařízení.


4. Kontrola před použitím


Ačkoli je důkladná kontrola zařízení před jeho použitím vyžadována OSHA, jde také o chytrou praktiku při podnikání. Tyto kontroly by měly být prováděny vždy před tím, než je jakékoli zařízení během směny uvedeno do provozu. Tyto kontroly nezaberou zkušené obsluze příliš mnoho času. Jsou-li prováděny správně a pravidelně, umožňují řidičům plně porozumět provoznímu stavu vozíku, který mají použít, což eliminuje překvapení, když něco nefunguje tak, jak se očekává. Když se při takové kontrole objeví problém, měl by být vozík vyřazen z provozu, uzamčen a označen, a než bude k dispozici pro další použití, zcela opraven.


5. Právní předpisy a normy


Znalost požadavků OSHA (1910.178) na odbornou přípravu umožní společnosti a obsluze dodržovat právní předpisy OSHA a dále vytvářet bezpečné pracoviště. Norma 2004/2005ANSI/ ITSDF B56.1 také obsahuje aktualizované informace, kde se dozvíte o bezpečných pracovních postupech při manipulaci s vozíkem. Uvedená norma zahrnuje oddíl nazvaný „Pro uživatele“, který je vhodným manuálem, jež by si měl každý zaměstnavatel přečíst, pochopit ho a uvést do praxe. Sledování a dodržování těchto norem je spolehlivý způsob, jak normy OSHA dodržovat a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro provoz vysokozdvižných vozíků.

                
6. Stálé hodnocení pracoviště


Poslední oblastí, na kterou byste se měli zaměřit, abyste pomohli vytvořit bezpečné prostředí pro provoz vozíků, je hodnocení pracoviště. Pouze díky stálému hodnocení pracoviště si budete moci klást cíle a identifikovat oblasti pro další doškolování a zlepšování. Správně navržený hodnoticí program pracoviště vám může pomoci získat cenný pohled do bezpečnosti na pracovišti. Mezi požadované oblasti, které byste měli v tomto případě sledovat, patří:

• oblasti v rámci vašeho pracoviště, které vykazují nejvyšší výskyt nehod nebo kde k nehodám v minulosti mohlo dojít;

• typy činností nebo úkolů, k nimž se váže nejvyšší počet nehod;

• podmínky, situace, úkoly nebo oblasti, které považuje obsluha vozíků za nejnáročnější;

• řidiči, kteří jsou jinými řidiči, již pracují poblíž, považováni za potenciálně nebezpečné;

• změny hmotnosti, velikosti nebo tvar materiálů, s nimiž se nakládá, protože mohou ovlivnit požadavky na vybavení nebo zaškolení;

• změny v procesech pracovního toku, neboť mohou mít vliv na již přetížené oblasti provozu nebo vyžadují školení.                                                                                   

Tím, že zaměříte svou pozornost na těchto šest klíčových oblastí, můžete výrazně zvýšit bezpečnost vašeho pracoviště. Vytvoření bezpečnějšího prostředí pro provoz vysokozdvižných vozíků vám může pomoci vyhnout se zraněním řidičů či poškození zařízení a výrobků, jakož i chránit vás před možnými závazky a pokutami, a dokonce snížit náklady na pojistné a údržbu.
Ron Brewer je manažer školicího programu obsluhy vysokozdvižných vozíků společnosti Crown Equipment. Pro další informace týkající se školicích programů spřízněné společnosti Demonstrated Performance, zahrnující servisní školení a školení obsluhy, navštivte internetové stránky na adrese www.crown.com.


Správná data jsou klíčem k řízení nákladů flotily vysokozdvižných vozíků


Alan Marder, Raymond Corporation

Manažeři skladů a správci provozů čelí pokračujícímu tlaku na snižování nákladů na údržbu a tyto tlaky jsou v náročném ekonomickém prostředí ještě větší. Bezdrátový sběr dat v reálném čase umožňuje manažerům sledovat náklady na údržbu vozových parků vozíků i další související náklady, ať už v rámci jednoho skladu nebo ve více zařízeních na celostátní úrovni. Možnost tato data průběžně posuzovat pomáhá manažerům analyzovat efektivitu vozových parků vozíků, a dokonce zjistit hlavní příčinu oprav a údržby vozíků, což umožňuje okamžitě zareagovat a snížit budoucí náklady na opravy a údržbu.


Shromažďování správných dat


Komplexní program pro optimalizaci vozového parku může zahrnovat bezdrátový systém, který integruje časově reálná data od správce vozíku, obsluhy a programu údržby vozového parku do jednotného systému podávání zpráv. Některé komplexnější systémy pro s právu vozíkových parků dnes nabízejí také webový portál, který umožňuje personálu údržby vstoupit a uložit všechny pracovní příkazy, požadavky na servis, díly a související náklady na údržbu a opravu vozíků.


Do systému, který umožňuje sledování potřeb údržby, může osoba provádějící údržbu – buď dodavatel vozíku nebo zaměstnanci společnosti – vložit pořadové číslo objednávky, identifikační údaje vozíku, datum, počet pracovních hodin údržby, podrobnosti o tom, jakou záležitost údržba řešila, a zda tato záležitost byla v rámci preventivní údržby, nebo v důsledku poškození vozíku špatným zacházením. Kromě toho lze zadat hodinové sazby za provedenou práci, všechny použité díly a náklady na ně. Na základě těchto informací je možné sledovat historii údržby jednotlivých vozíků parku a vyhodnocovat náklady na hodinový provoz vozíku.

Kromě sledování detailů týkajících se údržby může systém optimalizace vozového parku sledovat data zadávaná obsluhou vozíků. OSHA vyžaduje od řidičů každodenní kontroly vozíků dle seznamu kontrol před jejich zapojením do provozu. Bezdrátový systém optimalizace parku vyžaduje vyplnění elektronického záznamu o kontrole před použitím vozíku. Když řidič oznámí jakýkoli problém týkající se vozíku, systém okamžitě bezdrátově odešle výstrahu správci zařízení, uvědomí ho o všech preventivních zásazích údržby, které může vozík potřebovat, aby se zabránilo potenciálně větším potížím. To umožňuje manažerovi plánovat údržbu, kdy je to příhodné; díly jsou k dispozici a řidič je převeden na jiný vozík, takže se sníží neplánované prostoje a ztráta produktivity.


Získejte z dat informace

Podrobné datové sestavy, generované při využívání reportních schopností systému optimalizace vozového parku, mohou manažerům usnadnit inteligentní strategická rozhodnutí založená na souhrnných informacích získaných od správce vozíku, obsluhy a z historie údržby. Vlastní zprávy srovnávají různé vozíky z parku v rámci jednoho nebo více provozů, aby ukázaly náklady na jeden vozík nebo lokaci, takže lze snadno získat cenu za hodinu provozu a údržby jednoho vozíku či celého parku. Další analýza může pomoci určit správci zařízení, které náhradní díly nabízejí nejvyšší hodnotu pro životnost vozíku. Provozovna může například aktuálně nakoupit levná zátěžová kola a zjistí, že vyžadují častou výměnu.

Analýzou nákladů a zkoušením různých zátěžových kol je možné zjistit, že o něco dražší zátěžová kola mají ve skutečnosti devětkrát delší životnost, což ospravedlňuje jejich nákup, protože vozík může být produktivnější a vyžaduje méně odstávek z důvodu jejich výměny. Analýza může odhalit nerovnosti podlahy ve skladu, které způsobují předčasné poškození pneumatik. Oprava podlahy může snížit škody na kolech vozíku, takže snižuje náklady na jejich výměnu a redukuje prostoje. Tato analýza učiní z dat získaných ze systému optimalizace flotily akceschopná data, jež usnadňují další rozhodování.


Optimalizace nákladů


Dnešní manažeři jsou tlačeni ke snižování nákladů, zvyšování produktivity a efektivní správě majetku společnosti. Správci majetku mohou interně analyzovat data o vozících, pokud na to mají lidské zdroje. Výrobci vozíků a jejich prodejci mohou nabízet konzultační služby a data pravidelně kontrolovat a analyzovat a pomoci tak správcům majetku vyvíjet akční plány na snížení nákladů na údržbu. Náklady spojené s používáním vozíků si plně uvědomíme až při aplikaci reálné časové optimalizace a strategie údržby majetku.

Například poškozené regály jsou ve skladech a distribučních centrech běžným jevem. Celkové náklady na škodu však nejsou často brány v úvahu. Celkové náklady mohou zahrnovat nejen cenu za výměnu nebo opravu regálu, ale i za opravu vozíku, který do regálu narazil, ztrátu produktivity vozíku i jeho řidiče a poškozený výrobek. Pevný systém optimalizace flotily vysokozdvižných vozíků pomáhá identifikovat veškeré související náklady a umožňuje manažerům přístup k informacím, které jim dávají možnost činit informovaná obchodní rozhodnutí při tvorbě strategií na snižování nákladů.

Alan Marder je technologický ředitel společnosti The Raymond Corporation.

Autor: Ron Brewer, Crown Equipment


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

FORMY a PLASTY 2020
2020-10-07 - 2020-10-08
Místo: Brno
Výrobný manažment
2020-10-13 - 2020-10-14
Místo: Holiday Inn Žilina
ÚDRŽBA 2020 - „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“
2020-10-14 - 2020-10-15
Místo: Konferenční centrum AV, zámek Liblice

Katalog

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
14000 Praha 4
tel. +420739552216

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2020 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI