Print

Asset management – moderní cesta k lepší údržbě a využití majetku

-- 28.02.2013

 prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

  
Úvod

Asset management (management majetku) směřuje k integrovanému managementu údržby, jenž zahrnuje všechny činnosti managementu, které určují cíle, strategie a odpovědnosti v řízení majetku a jeho údržby a které management uplatňuje takovými prostředky jako je investiční politika, způsoby využívání majetku, plánování, řízení a kontrola údržby a zlepšování metod řízení údržby včetně ekonomických, bezpečnostních a environmentálních hledisek s cílem:

a) provádět správnou obnovu, modernizaci a rekonstrukci majetku a dbát o jeho optimální využívání,

b) udržovat hmotný majetek (HM) v provozuschopném a způsobilém stavu a na požadované úrovni pohotovosti, efektivity, využití a jeho optimální obnovy jako celku,

c) předcházet vzniku poruch a následujících poruchových stavů,

d) operativně odstraňovat vzniklé poruchy,

e) snižovat envi ronmentální dopady provozu a údržby výrobních zařízení,

f) zajišťovat bezpečnost provozu a údržbu výrobních zařízení,

g) vynakládat optimální náklady na údržbu ve vztahu k dosahované pohotovosti a efektivnosti výrobního zařízení,

h) vést management majetku a jeho údržbu k excelenci s používáním metod nejlepší světové praxe.

V asset managementu jde o interakci mezi požadavky fyzického majetku, jeho možnostmi a strategií jeho údržby. Management majetku a jeho údržby má zabezpečit: způsobilost, kapacitu, pružnost a efektivnost fyzického majetku a zisk jeho vlastníkům.

Obr. 1 Management majetku v průběhu jeho životního cyklu

Začíná se používat i pojem Asset Integrity Management (management integrity majetku) [1], což představuje pořizování, provozování a udržování majetku v jeho celistvosti (správně navržený a pořízený, dobře využívaný a provozovaný, s dobře zajištěnou provozní spolehlivostí pomocí správné údržby při minimálních nákladech celého životního cyklu) – viz Obr. 1.

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost se základními atributy a nástroji uplatňovanými v managementu majetku a jeho údržby.

Jaké nástroje uplatňovat při řízení majetku a jeho údržby?

Čím začít při uplatňování managementu majetku a jeho údržby v podniku? Odpověď je jednoduchá, je třeba provést důkladný audit (analýzu) managementu integrity majetku a jeho údržby [2, 3]. Propracovaná metodika auditu České společnosti pro údržbu má desítky otázek a kritérií v deseti oblastech řízení majetku a jeho údržby – Obr. 2.

Obr. 2 Auditované oblasti a příklad kvantitativních výsledků auditu managementu integrity majetku a jeho údržby

Položte si ve svých organizacích několik důležitých a aktuálních otázek:

1. Uplatňujete správnou investiční a modernizační politiku na vašem majetku a intenzitu jeho využívání v souladu s podnikatelskými záměry a situací na trhu vašich produktů?

2. Máte stanovena kritéria kritičnosti vašeho majetku (strojního zařízení) a podle nich majetek rozdělen do příslušných skupin?

3. Máte dostatečně kvalifikovaný inženýrský a údržbářský personál a správně nastavené kapacity interní a externí údržby včetně optimálně nastaveného outsourcingu?

4. Máte dostatečně propracovanou dokumentaci majetku a jeho údržby (pasporty, návody k obsluze, údržbě, mazací plány, programy údržby, technologické postupy udržování, diagnostiky a oprav, organizační a řídicí směrnice, záznamy apod.)?

5. V jakém rozsahu máte uplatněnu preventivní údržbu?

6. Znáte způsoby (módy) poruch vašich kritických zařízení a jejich prvků?

7. Znáte degradační křivky provozních parametrů (diagnostických signálů) vašich kritických zařízení a jejich prvků?

8. Uplatňujete diagnostickou údržbu u kritických zařízení a jejich prvků všude tam, kde je to technicky možné a ekonomicky efektivní?

9. Aktualizujete programy údržby kritických zařízení na základě analýzy FMECA a RCM a řídíte údržbu proaktivně?

10. Uplatňujete správné logistické zásady pro řízení zásob náhradních dílů a materiálu(NDM)?

11. Klesají vaše jednotkové náklady (celkové roční náklady na údržbu dělené reprodukční cenou udržovaného majetku) na údržbu, stagnují nebo naopak rostou?

12. Počítáte z údajů o spolehlivosti základní charakteristiky a zejména střední dobu provozu mezi poruchami a střední dobu oprav pro kritická zařízení a jejich prvky a počítáte další ukazatele výkonnosti a efektivity údržby?

13. Máte aplikovanou spolehlivou, účinnou a plně funkční počítačovou podporu procesů řízení majetku a jeho údržby?

Umíte-li pozitivně odpovědět na výše uvedené otázky na základě konkrétních řešení údržby v organizaci, jste již velmi blízko nejlepší světové praxi managementu údržby.

Investice do hmotného majetku a jeho využívání

Investice a jejich využívání je první velmi důležitou oblastí managementu majetku a jeho údržby a musí vycházet z podnikatelských záměrů, konceptů a plánů výroby. Z nich musí být jasné, jaký majetek nakoupit a jakými způsoby nákupy financovat. Pokud jde o stávající majetek, musí majitel v rámci podnikatelských záměrů a situace na trhu vytvářet a realizovat koncepci jeho modernizace, rekonstrukce a obnovy. Pořizované kapacity musejí být přizpůsobovány výrobním úkolům s cílem držet rovnováhu tak, aby využívání majetku se blížilo 100%, a tím byla zajišťována jeho vysoká návratnost a rentabilita.

Obr. 3 Schéma plánování výrobních investic

Rozhodnutí o nákupu majetku by se mělo řídit analýzou nákladů jeho životního cyklu a analázou návratnosti investice. Z pohledu údržby by měly být kladeny požadavky i na jeho spolehlivost kvantifikovanou součinitelem pohotovosti [4]. Postup plánování výrobních investic je znározněn na Obr. 3.

Roztřídění majetku podle jeho kritičnosti

Kritické zařízení je takové, jeho porucha má nejvyšší potenciální dopad na splnění či nesplnění podnikatelských cílů organizace. Kritičnost majetku má být stanovována na základě multikriteriálního přístupu, např. s využitím hodnotící matice - viz Tab. 1.

Tab. 1 Výpočet kritičnosti strojů / zařízení a jejich následná kategorizace

Kritičnost majetku (stroje / zařízení) je dána součtem ročních nákladů na neshodné výrobky Nnesh, na preventivní údržbu Npú, rodčních nákladů na poruchy Npor a ročních odpisů Nodpis, čili Nkrit = Nnesh + Npú + Npor + Nodpis a náklady na poruchy lze vypočítat podle vztahu Nkrit = Npor = ∧ * (Nopr + Nenvr + Nbezp + MTTR * sprost), kde definice jednotlivých symbolů jsou v Tab. 1.

Takto vyhodnotíme každý sledovaný objekt (stroj / zařízení) v organizaci a při větším počtu položek majetku s využitím Paretovy analýzy rozdělíme majetek do tří skupin (A, B a C).

Nejvyšší kritičnost budou mít položky kategorie A, střední kritičnost položky kategorie B a malou kritičnost položky kategorie C. Je logické, že nejvyšší pozornost operátorů a údržbářů bude věnována položkám kategorie A a nejmenší pozornost položkám kategorie C. Příklad výpočtu kritičností je uveden v Tab. 1. Aplikace Paretovy analýzy předpokládá, že organizace má desítky až stovky sledovaných položek majetku (strojů / zařízení). Paretův zákon říká, že ovládáme-li správně 20% položek majetku, ovládáme 80% výsledku, a to za toto třídění stojí.

Kvalifikovaný inženýrský a údržbářský personál a outsourcing

K dalším nenahraditelným zdrojům patří personál, a to jeho počet a kvalifikace včetně potřebného a požadovaného výcviku. Způsobilosti, výcviku a certifikaci údržbářského personálu je ve světě věnována velká pozornost. Mimořádně důležitá je i motivace personálu. I v údržbě je třeba přecházet k normování vybraných úkolů údržby a více uplatňovat pohyblivou složku mzdy. Spoléhat se jenom na to, že v organizaci pracuje pouze vnitřně motivovaný a loajální personál je dosti naivní představa, i když se často hlásá.

Pokud jde o outsourcing údržby, je třeba usilovat o jeho přiměřený objem. Zbavit se 100% veškerých vlastních zdrojů údržby (inženýrského a technického personálu) je hazard a totální krátkozrakost managementu organizace. Za příklad stojí dosti často zmiňovaný Baťův výrobní systém, který byl založen pouze na insourcingu a měl mimořádné podnikatelské úspěchy. Položme si otázku, jaký přínos má zvýšení produktivity práce tím, že ekonomové vyvedou z organizace údržbáře do externí organizace a pak platí stejné nebo v mnohých situacích i větší peíze zastejný rozsah a obsah práce těmto outsourcingovým organizacím? Zásadně říkám, že v údržbě oustourcinguji pouze to, co neumím dělat, co externí organizace udělají rychleji, levněji a kvalitněji a na co nemám vlastní kapacity (odstávky velkého rozsahu, havárie, mimořádné události apod.). Odmítám outsourcingovat management a inženýrství údržby (know how) a technické pracovníky (dělníky), jejichž časový fond dokáži plně využít a jejichž výcvik nevyžaduje neúměrné náklady. Rozhodnutí o outsourcingu výrazně ovlivňuje ekonomiku údržby i celkové náklady organizace a mělo by být prováděno pouze na základě důkladné nákladové analýzy a nikoliv pouze na základě politického rozhodnutí.

Dokumentace majetku a jeho údržby

Několik poznámek ke čtvr té otázce: Normovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008 vyžaduje, aby byla stanovena dokumentace včetně příslušných záznamů. Tato dokumentace spoluvytváří systém jakosti, přispívá k jeho uplatnění a udržování a zajišťuje účinnou podporu efektivního fungování procesů organizace. Toto v plné šíři platí i pro údržbářské procesy v organizaci. Organizace mohou zvážit přijetí mezinárodní normy ČSN EN 13460 Údržba – Dokumenty pro údržbu [5]. V této normě jde o požadavky spíše maximalistické, nicméně přínosné pro vedení správné dokumentace. Organizace mohou porovnat již zavedenou dokumentaci s dokumentací normovanou a využít tyto náměty pro zlepšování systému jakosti v údržbářských procesech.

Dokumentace systému managementu jakosti v údržbě je rozdělena do dvou skupin:

 • Technická dokumentace, která musí být dodávána s objektem nejpozději ještě před tím, než bude objekt připraven k uvedení do provozu, aby byla zajištěna jeho údržba.

 • Dokumentace informací, které musejí být zavedeny v etapě provozu objektu (výrobního zařízení), aby byly zajištěny požadavky na údržbu.

Základní pracovní příkazy v procesech údržby musejí obsahovat odpovědi na tyto zásadní otázky:

 1. Jaký úkol má být vykonán?

 2. Na jakém objektu má být údržbářský úkol vykonán?

 3. Kdy má být údržbářský úkol vykonán?

 4. Jak má být údržbářský úkol vykonán?

 5. Jaké nářadí, náhradní díly a materiál bude potřebovat údržbář k vykonání údržbářského úkolu?

 6. Jaká bezpečnostní opatření musí být přijata, zabezpečena a dodržena?

 7. Kdo má údržbářský úkol vykonat?

 8. Za kolik má být údržbářský úkol vykonán?

Základní záznamy o procesech údržby musejí obsahovat zejména skutečné údaje a dosažené výsledky z průběhu plnění údržbářských úkolů v návaznosti na 8 výše uvedených otázek a dále záznamy o výsledcích analýz spolehlivosti, FMECA (Analýza způsobů a kritičnosti následků poruch), RCM (Údržba zaměřená na bezporuchovost), FRACAS (Analýza hlášení o poruchách a systém nápravných opatření), RCFA (Analýza kořenových příčin poruch), ABC analýzy apod. Počítačová podpora v oblasti dokumentace majetku a jeho údržby je v současné době zcela nezbytná a přínosná.

Uplatňování preventivní údržby

V této oblasti jde především o nastavení poměru preventivní údržby k celkové údržbě a v rámci preventivní údržby jde o optimální nastavení poměru periodické a diagnostické (prediktivní) údržby a všude, kde je to možné, je třeba uplatnit požadavek na proaktivní údržbu (údržba jdoucí po příčinách poruch a eliminující tyto příčiny a nikoliv pouze následky). Při uplatňování managementu majetku a jeho údržby je třeba zvážit i zařazení požadavků na uplatnění různých nástrojů na podporu managementu údržby a metod údržby, jako je metoda analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda analýzy způsobů a kritičnosti následků poruch (FMECA) a analýza rizik [6], Ishikawův diagram analýzy příčin různých jevů, Paretův diagram, ABC analýza, metoda údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM), metoda komplexní produktivní údržby (TPM) apod.

Obr. 4 Princip statistické optimalizace a uplatňování preventivní údržby (t1 - doba do poruchy, tp - interval údržby, S0 - počáteční hodnota diagnostického signálu při poruše, Sp - hodnota diagnostického signálu pro obnovu)

 

Uplatňovat preventivní údržbu znamená především řídit se principy, které vyplývají z principu statistické optimalizace preventivní údržby, který je znázorněn na Obr. 4 a na Obr. 5.

Obr. 5 Preventivní údržba v konceptech údržby stojů a  zařízení

Kritériem pro volbu systému údržby jsou průměrné jednotkové náklady na provoz a obnovu objektu. Vždy by měla být měřena a vyhodnocována efektivita preventivní údržby – jak periodické, tak i diagnostické (prediktivní) podle nákladového kritéria.

Způsoby (módy) poruch kritických zařízení a jejich prvků

Máme-li vytvářet správné programy údržby majetku obecně a strojů a zařízení zvláště, musíme znát nejenom způsoby (módy) poruch (vzorů poruch). Na Obr. 6 jsou uvedeny typické průběhy intenzit poruch nazývané vzory intenzit poruch (Failure Patterns) [1].

Obr. 6 Vzory intenzit poruch podle Nolana and Heapa z oblasti letectví

 

Identifikace těchto vzorů intenzit poruch by měla být součástí analýzy RCM a je důležitá pro volbu správné koncepce údržby, tedy zda nechat objekt pracovat do poruchy, nebo uplatnit preventivní periodickou, nebo diagnostickou údržbu. V organizaci je třeba zjistit (s využitím sběru dat o spolehlivosti zařízení) konkrétní vzory intenzit poruch strojů a zařízení a jejich prvků a seřadit je pomocí Paretovy analýzy podle četností výskytu a věnovat přednostně pozornost vzorům intenzit poruch s největší četností.

Degradační křivky provozních parametrů (diagnostických signálů) kritických zařízení a jejich prvků – diagnostická údržba

V koncepci systémů údržby platí, že všude tam, kde je to ekonomicky účelné a výhodné se má hledat možnost uplatnění prediktivní údržby, která je založena na sledování provozních parametrů (diagnostických signálů). Zpracované průběhy parametrů vytvářejí tzv. PF křivky, kde symbol P vyjadřuje bod na křivce, v němž je možné pozorovat nežádoucí změnu parametru – počátek vzniku zatím potenciální poruchy a symbol F značí bod, ve kterém již došlo k reálné poruše – Obr. 7 a 8. Obr. 7 schématicky znázorňuje požadavky na údržbu v různých oblastech PF křivky. Na Obr. 8 je také schématicky znázorněn vliv precizního udržování (čištění, mazání, prohlídky, seřizování, výcvik personálu, jeho motivace apod.) na posun těchto bodů (prodloužení užitečného života).

Obr. 7 PF křivka a oblasti různých koncepcí údržby a průběh pravděpodobnosti poruchy při údržbě po poruše (upraveno podle Ricky Smith)

Naléhavost údržby (obnovy) v oblasti zhoršujícího stavu PF křivky je dána nejenom pravděpodobností poruchy F (t), ale také třídou kritičnosti zařízení (A, B nebo C) nebo zcela individuální kritičností.

 

Obr. 8 PF křivky provozního parametru a vliv precizní údržby na jejich průběh (podle Ricky Smith)

 

Výběr správné koncepce (systému) údržby kontrolujeme pomocí jednotkových nákladů na provoz a obnovu sledovaných strojů nebo zařízení a jejich prvků. Optimální údržba objektu podle Obr. 5 bude taková, která bude vykazovat nejnižší jednotkové náklady na provoz a obnovu tohoto objektu. Z uvedeného vyplývá, že nelze předem označit nejlepší koncept údržby.

Obr. 9 Proaktivní procesní model managementu údržby (upraveno podle Ricky Smith)

V některých situacích může být nejvýhodnější údržba po poruše, v jiných podmínkách preventivní periodická údržba a při nízkých nákladech na diagnostiku a při vysoké spolehlivosti předpovědi dispozičního života to bude prediktivní diagnostická údržba. Rozhodovací kritérium lze získat pouze na základě sběru dat a výpočtů příslušných jednotkových nákladů.

Programy údržby kritických zaří zení na základě analýzy FMECA a RCM a proaktivní řízení údržby

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je metoda pro vypracování a zavedení programu údržby, který umožní účelně a účinně dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti a pohotovosti výrobního zařízení, a je určena k tomu, aby vedla ke zlepšení celkové bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu. Princip metody RCM vychází z metody FMECA a lze jej vyjádřit v několika bodech:

 a) definují se hranice systému (stroje nebo zařízení) a/nebo subsystému (částí stroje nebo zařízení),

 b) definují se funkce každého systému a/nebo subsystému,

 c) identifikují se funkčně významné prvky (FSI – např. vybrané součásti, strojní podskupiny nebo skupiny, části zařízení, objekty apod.),

 d) identifikují se příslušné příčiny poruch funkce funkčně významných prvků (FSI),

 e) předvídají se následky těchto poruch a pravděpodobnosti jejich výskytu,

 f) používá se strom logického rozhodování ke kategorizaci následků poruch FSI,

 g) identifikují se použitelné a efektivní údržbářské zásahy (operace), které tvoří  počáteční program údržby,

 h) jestliže nelze identifikovat žádné použitelné a efektivní údržbářské zásahy, potom se daný prvek nebo proces přepracuje,

 i) zavede se dynamický program údržby, který vyplývá z rutinní a systematické aktualizace počátečního programu údržby a z jeho revizí pomocí sledování, sběru a analýzy dat z provozu.

Aby se správně stanovené programy údržby majetku dostaly do reálných procesů údržby v organizaci, je třeba vytvořit plně funkční prostředí managementu majetku a jeho údržby na principu proaktivního přístupu – viz Obr. 9.

Logistické zásady pro řízení zásob náhradních dílů a materiálu (NDM)

Postup při aplikaci obecných metod a zásad řízení zásob NDM je na Obr. 10. Vlastní princip výpočtu základních parametrů řízení zásob je znázorněn na schématech jednak při údržbě a opravě po poruše (Obr. 11) a jednak při plánované údržbě a opravě (Obr. 12). K řízení zásob NDM se také pou ž ívá met o d a sporadické poptávky (bootstraping).

Obr. 10 Obecný postup analýzy a řízení zásob NDM

Ukazatele výkonnosti a účinnosti údržby

Měření výkonnosti a účinnost i výrobního zařízení a údržby umožňuje ověřování výsledků a dopadů všech opatření v oblasti managementu majetku a jeho úd r žby. V tomto managementu údržby má být vymezen okruh klíčových ukazatelů výkonnosti a účinnosti údržby v návaznosti na ekonomiku údržby, informační technologie, uplatňování benchmarkingu měření efektivnosti výrobních zařízení apod. Názornou metodiku výpočtu ukazatelů výkonnosti managementu majetku a jeho údržby lze nalézt v normě EN 15341 [7]. Několik ukazatelů z chemického průmyslu (úspory jsou zjištěny z pěti společností podle Ricky Smith) je uvedeno v Tab. 2.

Obr. 11 Řízení zásob NDM při údržbě (opravě) strojů a zařízení (SaZ) po poruše

 

Informační technologie (IT) ve výrobě a údržbě patří do dlouhodobé podpory managementu majetku a jeho údržby, neboť pořizovací náklady jsou vysoké a přínosy závisejí na pečlivém uvážení a výběru nakupované informační technologie včetně softwaru a zejména na důkladném zmapování informačních toků a skutečné potřeby jednotlivých dat. V dlouhodobém managementu nesmějí chybět zdroje nejenom na pořízení a implementaci, ale zejména pro trvalé udržování a aktualizování IT. Zdá se, že SAP PM a Maximo hraje významnou roli i nadále, objevuje se Infor EAM ASE. V ČR je aplikace výkonného komerčního SW pro management údržby stále ještě nízká.

 

Obr. 12 Řízení zásob NDM při plánované údržbě (opravě) strojů a zařízení (SaZ)

 

 

Závěr

1. Správný management hmotného majetku a jeho údržby je management integrální (globální), který v sobě zahrnuje všechny prvky moderního systému managementu hmotného majetku, výroby a údržby včetně managementu jakosti, bezpečnosti a životního prostředí a umožňuje dosahovat nejvyšší efektivnost kapitálu (investic) v širším slova smyslu a v užším pojetí nejvyšší poměr mezi efektivitou (pohotovostí) výrobního zařízení a náklady na údržbu [9].

2. Poznat mezery mezi současným stavem a excelencí není tak obtížné, jako nalézt řešení k jejich odstranění. Je velmi důležité znát všechny nástroje managementu majetku a jeho údržby, ale ještě důležitější pro každou organizaci je vědět, který nástroj by měl být aplikován a proč, kdo by to měl udělat, jak a za kolik.

3. Každá organizace musí vzít v úvahu obecný model excelence managementu majetku a jeho údržby při prvních úvahách, ale v konkrétním řešení jej nesmí brát jako automatický standard se slepou důvěrou a jako módní výstřelek. Návrhu řešení musí předcházet správná identifikace problémů nejlépe s využitím důkladného auditu tak, aby platilo, že reálným podmínkám odpovídá reálné řešení. Návrh nového řešení musí být dokumentován tak, aby byl specifikován současný a navrhovaný stav s posouzením nákladů, aktuálnosti řešení, rizik a výnosů jednotlivých variant řešení.

4. Vzdělávejte, trénujte a motivujte pracovníky údržby s cílem dosahování světové excelence.

5. Odměnou za dobré řešení pro manažera majetku a údržby je spolehlivá a efektivní výroba a následně osobní pohoda umožňující včasné návraty domů z práce a příjemné prožitky se svými blízkými – to snad stojí za trochu prvopočáteční námahy.

Použitá literatura

[1] Smith, R.: Asset Integrity: What to do after economic crisis, GP Alleid LCC, Merelbeke, Belgium, 2009.

[2] Grenčík, J., Legát, V.: Audit and Benchmarking – Tools to develop Maintenance Strategy. In: Sharing Knowledge and Success for the Future. Congress reports of 18th WORLDCONGRESS of MAINTENANCE, 20.–22. June 2006 Basle/Switzerland. s. 543–548. ISBN 978-3-9523151-01.

[3] Legát, V.: Audit jakosti managementu údržby. In: Sborník konference JAKOST-Quality 2004 25.– 26. 5. 2004, DTO Ostrava, s. B10–B16. ISBN 80-02-01645-9.

[4] Müller, M.: Sustainable Cost Reduction with high Equipment Availability. In: Sharing Knowledge and Success for the Future. Congress reports of 18th WORLDCONGRESS of MAINTENANCE, 20.–22. June 2006 Basle/Switzerland. ISBN 978-3- 9523151-01. s. 407–412.

[5] ČSN EN 13460 Údržba – Dokumenty pro údržbu.

[6] Pačaiová, H.: Procesy riadenia rizík v údržbe. In: Národné fórum údržby 2008: 27.–8.5.2008. Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel Patria: zborník prednášok. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2008. ISBN 978- 80-8070-851-1. s. 151–58.

[7] EN 15341:2005 Maintenance – Maintenance Key Performance Indicators.

[8] Campbell, J., D.: UPTIME – Strategie for Excellence in Maintenance Management. Produktivity Press, Portland, Kreton 1995, ISBN 1-56327-053-6.

[9] Legát, V., Jurča, V., Hladík, T.: Money Centered Maintenance. In: Conference proceedings Euromaintenance 2004, AEM, 11.–14. 5. 2004 Barcelona, s. 239–250.

Autor článku je předseda České společnosti pro údržbu (ČSPÚ).


Sponzorované odkazy

 
Aktuální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Události  
  •   Katalog  

Události

Praktické TPM
2018-04-25 - 2018-04-27
Místo: Penzión PARS, Žilina
EX prostředí
2018-05-15 - 2018-05-15
Místo: Brno
Digitální výroba
2018-05-22 - 2018-05-23
Místo: Brno
EPLAN Efficiency days
2018-05-22 - 2018-05-22
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava – jih
27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2018
2018-05-23 - 2018-05-25
Místo: Hotel Voroněž I, Brno

Katalog

Brady s.r.o
Brady s.r.o
Na Pantoch 18
831 06 Bratislava
tel. +421 2 3300 4862

ABB s.r.o.
ABB s.r.o.
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4
tel. +420739552216

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. 00420737266673

Panasonic Electric Works Europe AG
Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111
616 00 Brno
tel. +420 541 217 001

všechny firmy
ReklamaTematické newslettery


Anketa


Na horách/u moře
Na chalupě/chatě v tuzemsku
Co je to dovolená?

O nás   |   Reklama   |   Mapa stránek   |   Kontakt   |   Užitečné odkazy   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   Blogy   |   
Copyright © 2007-2018 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI